Wersja 5.61

  1. W module MŻELBET rozszerzono zestawienia stali o elementy pręty opisane w aplikacjach BIK i e-cad
  2. W MŻELBET Poprawiono generowanie przedrostków pozycji w tabelach zestawieniowych prętów kodowanych.
  3. Skorygowano pasek narzędzi modułu MŻELBET. Dodano przycisk z poleceniem ZNP do zmiany nazw pozycji.
  4. W MŻELBET Przywrócono zaginione polecenie RPD z rysowaniem prętów przekrojowych wg rozstawu lub liczby.
  5. W module MBASE dodano polecenie PA służące do przesuwania wskazanych lub wszystkich atrybutów w wybranych blokach.
  6. W module MBASE dodano polecenie PLO służące do rysowania pojedynczego odcinka polilinii z odsunięciem od wskazanych punktów.
  7. W MŻELBET dodano polecenie PPR służące do rysowania podgięcia wskazanego pręta. Wybierając opcję P jak Parametry podczas wyboru pręta, można zmienić parametry geometryczne podgięcia pręta.
  8. W menu modułu MBASE dodano polecenie ZNB służące do hurtowej zmiany nazw bloków na nazwy unikatowe. Polecenie przyda się przy wstawianiu podkładów graficznych do rysunku i ma uniknąć problemów z nakładaniem się nazw starych bloków i nowych.
  9. Uporządkowano menu w zakresie pasków narzędzi modułu MŻELBET.
Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.61 została wyłączona

Wersja 5.60a

1) Naprawiono błąd braku widoczności ikon w programie ZWCAD w wersjach 2013 do 2015
2) Uzupełniono brakujące pliki w podkatalogu „bloki” w MCAD. Przy braku tych plików nie generowały się opisy elementów opisowych w MCAD w tym opisy prętów żelbetowych.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.60a została wyłączona

Wersja 5.60

1) Zaktualizowano ikony pasków narzędzi programu. Wprowadzono zestaw ikon dużych i małych oraz z ciemnym i jasnym tłem. Wyboru trybu ikon i jasności ekranu użytkownik może wybrać w poleceniu MCAD.
2) Zmieniono system licencjonowania programu. Obecnie MCAD powinien być odporny na gubienie licencji po aktualizacji Windows. Przejście na nowy system licencjonowania MCADa po aktualizacji powinno być wykonywane automatycznie.
3) Poprawiono polecenie EDS, służące do „prostowania” geometrii rysunku. Poprawiono przyciąganie do siatki polilinii typu LWPOLYLINE.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.60 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.56

Wersja 5.56
MBASE
1) Rozszerzono polecenie kreskowania MHW i MHE. Obecnie dla kreskowania obiektów przy wyborze polilinii program może automatycznie obracać układ współrzędnych kreskowań do najdłuższego odcinka wybranych polilinii do kreskowań. Ma to umożliwić np. prawidłowe jednoczesne kreskowanie ścian na rzutach dla ścian ukośnych oraz poziomych i pionowych. Ma to uniemożliwić tworzenie wzorów kreskowań równoległych do długości ścian na rzutach.
2) Poprawiono generowanie obiektów typu „field” („pole”) w AutoCAD 2009.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.56 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.52

MBASE
1) Poprawiono polecenie KRW służące do korekty linii wymiarowych.
2) Rozszerzono polecenie EDS służące do prostowania elementów (przyciąganie do wirtualnej siatki ze stałym skokiem). Obecnie można prostować również wymiary liniowe (rotate dimensions).
3) Poprawiono błąd zawieszania się programu w przypadku przypadkowego wcześniejszego wciśnięcia klawisza ESC przed zakończeniem wyświetlania się danych w oknie dialogowym. Dotyczyło to różnych okien dialogowych w różnych modułach MCADa. Niektóre instalacje MCADa – szczególnie na Windows 10 nie wiadomo dlaczego długo inicjowały okna dialogowe MCADa i wcześniejsze zamknięcie okna klawiszem ESC zawieszało program CAD.
4) Rozszerzono polecenie WYB, służące do wyboru obiektów zgodnych z filterm o możliwość wyboru obiektów zgodnym z kątem wstawienia. Można teraz wybierać obiekty różnie powstawiane na rysunku. Np. można wybrać tylko same wymiary pionowe czy poziome lub same teksty wstawione z kątem obrotu 90 stopni, itp.
5) Wprowadzono możliwość nie wyświetlania informacji przy wczytywaniu plików roboczych MCADa. Obecnie wystarczy w głównym katalogu MCADa umieścić pusty plik o nazwie NoEcho.txt i komunikaty nie będą wyświetlane

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.52 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.51

MŻELBET
1) Zmieniono polecenie: RZF – do zliczania liczby sztuk prętów na rzucie. Obecnie aby wpisać liczbę sztuk prętów do opisów na rzucie na podstawie rozstawu prętów i zasięgu zbrojenia można wybierać opisy prętów oknem. Wcześniejsza wersja tego polecenia działała na pojedynczych klikach na opis, zasięg i rozstaw pręta. Poprzednią wersję polecenia RZF przepisano pod nową nazwę: RZF1
2) Poprawiono polecenia: WOR i WORK – do opisywania prętów na rzutach i kładach na zasięgu. Obecnie program właściwie rozpoznaje punkty wymiarów indywidualnych wskazywanych podczas wyboru zasięgów prętów.

MBASE
1) Skorygowano polecenie: FOB – do pokazywania obiektów, będących źródłem Fieldów (Pól). Poprzednio źródła fieldów pokazywane były tylko w globalnym układzie współrzędnych. Obecnie układ współrzędnych nie ma już znaczenia.
2) Skorygowano polecenie: EDS – służące do prostowania obiektów (przyciąganie elementów do siatki punktów wirtualnych). Obecnie EDS pomija obiekty, które są na warstwie zablokowanej.
3) Skorygowano polecenie: SOB2 – służące do opisywania odnośników dwustronnych. Obecnie program prawidłowo umieszcza opisy nad i pod linią opisową niezależnie od kierunku wskazywania punktów odnośnika.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.51 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.50

MŻELBET
1) Dodano nowe polecenie: NUMZ – przenumerowanie (renumeracja) prętów kodowanych.
2) Zmieniono polecenie: RP – rysowanie pomocniczych prętów na zasięgu na rzucie. Polecenie to służy do podglądu wszystkich prętów na rzucie (pokazanych na zasięgu pręta). Obecnie aby zobaczyć podgląd prętów na rzucie można wybierać opisy prętów oknem. Wcześniejsza wersja tego polecenia działała na pojedynczych klikach na opis, zasięg i rozstaw pręta. Poprzednią wersję polecenia RP przepisano pod nową nazwę: RP1
3) Skorygowano uwagi pod tabelami zestawień stali w żelbecie.
4) Dodano nowe polecenie: PKE – edycja opisów prętów kodowanych. Za pomocą tego polecenia można zmieniać typy prętów kodowanych w opisach prętów.
5) W poleceniu A1 do bezpośredniego wpisywania wartości do opisów prętów kodowanych i porządkowania opisów dodano automatyczne przeliczanie długości – również po zmianie kodu pręta. Przy zmianie kodu pręta program zmieni wzór na liczenie długości pręta. Do przeliczania długości prętów kodowanych służy polecenie DLPR.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.50 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.48

MBASE
1) W poleceniu Z1 i A1 naprawiono problem w GstarCAD polegający na nie wpisywaniu nowych wartości atrybutów dla obiektów zawierających Field

MŻELBET
1) Naprawiono polecenia dla prętów kodowanych: A1, DLPR i WORK dla GstarCADa.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.48 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.47

MBASE
1) Dodano nowe polecenia:
ALP – dopasowanie (obracanie) wybranych obiektów pionowo.
ALZ – dopasowanie (obracanie) wybranych obiektów poziomo.

MBASE, MPLOT
1) Przestawiono warstwę znaczników ramek dynamicznych jako warstwa drukowalna. Wcześniej, gdy warstwa ta była nie drukowalna rysunki drukowały się bez marginesów w plikach PLT.
2) Dodano opcję eksportowania (drukowania) rysunków do formatu DXF

MŻELBET
1) Poprawiono procedury usuwania i dodawania segmentów prętów dla platformy GstarCAD.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.47 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.46

MŻELBET
1) W zestawieniach stali prętów kodowanych przy prętach z długościami handlowymi w kolumnie z kształtem pręta generuje się teraz tekst „Pręt handlowy”
2) Dodano dane kodowe dla opisów prętów liczonych „z metra”
3) Dodano nowe polecenie DLPR służące do aktualizacji i ponownego wpisania długości prętów kodowanych. Dla AutoCADa długości prętów zapiszą się jako wzór z fieldami, które same się będą aktualizować a dla ZWCADa i GstarCADa wpiszą się właściwe długości prętów jako teksty w atrybucie w blokach opisowych.

MBASE
1) Rozszerzono polecenia GW… do ustawienia grubości wybranych (wskazanych) warstw. Obecnie można ustawiać grubości warstw dla obiektów wskazywanych wewnątrz bloków (końcówki poleceń „b”)
Po wybraniu jednego z poniższych poleceń program ustawi odpowiednią grubość wskazanych warstw oraz przestawi zmienną globalną LWDISPLAY na wartość 1, czyli wyświetlane będą grubości obiektów na ekranie.
Program przestawia również zmienną LWUNITS na 1, czyli grubości linii będą podawane w mm.
GW0, GW0b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0 mm
GW1, GW1b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.1 mm
GW2, GW2b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.2 mm
GW3, GW3b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.3 mm
GW4, GW4b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.4 mm
GW5, GW5b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.5 mm
GW6, GW6b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.6 mm
GW7, GW7b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.7 mm
GW8, GW8b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.8 mm
GW9, GW9b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.9 mm
GW10, GW10b – ustawia grubość wskazanych warstw na 1.0 mm
Uwaga. Aby wyłączyć wyświetlanie grubości linii na ekranie należy wpisać polecenie „_LWDISPLAY” i podać wartość 0 (zero)

MPLOT
1) Przy generowaniu plików PDF, PLT i DWG z podpisami obecnie dopisek „PODP” w nazwach plików dopisywany jest na końcu nazw plików a nie jak dotychczas w środku nazw.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.46 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.45

W wersji 5.45 dodano duże ikony do menu. Obecnie można w menu ustawić dla pasków narzędzi duże ikony poprawiające widoczność na ekranach o dużej rozdzielczości (np. 4K)

MPLOT
1) Uzupełniono MPLOT o obsługę nowej ramki dynamicznej „MCADramka_v8”

MBASE
1) W poleceniu WR wstawiającym ramki rysunkowe dodano nową ramkę dynamiczną „MCADramka_v8”, w której ustawiono skrajne znaczniki ramki na osobnej warstwie niedrukowalnej. W ramce tej poprawiono też znaczniki zagięcia ramki, zależne od wielkości marginesu na wpięcie.
2) W poleceniach: AA, ZZ, IDL, Z1, ZA1 dodano aktualizowanie zagnieżdżonych fieldów we wskazanych blokach opisowych z atrybutami.

MSTAL
1) W poleceniu ZSR zestawiającym śruby na rysunku poprawiono błędne zliczania podkładek i nakrętek.
2) W poleceniu ZESTST zestawiającym stal poprawiono błędne zestawienia masy stali dla dużych blach (o dużej powierzchni).
3) W poleceniu AA poprawiającym i aktualizującym opisy stalowe i żelbetowe usunięto inicjowanie parametrów środowiska dla Stali i Żelbetu. Dodano też aktualizowanie zagnieżdżonych fieldów w poprawianych opisach.

MŻELBET
1) Dodano opcję domyślnych gatunków stali dla strzemion i pozostałych prętów. Aby zmienić ustawienia na indywidualne należy wyedytować plik MCAD.ini i zmodyfikować wpis [MZELB Stal domyslna dla strzemion] oraz [MZELB Stal domyslna dla pretow pozostalych].
2) W poleceniu AA poprawiającym i aktualizującym opisy stalowe i żelbetowe usunięto inicjowanie parametrów środowiska dla Stali i Żelbetu. Dodano też aktualizowanie zagnieżdżonych fieldów w poprawianych opisach.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.45 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.44

MŻELBET
1) Poprawiono rysowanie strzemion otwartych typu U w poleceniu STRZ.
2) Dodano nowe polecenie OBP rysujące obrys wybranych prętów widokowych. Program rysuje obrys tylko dla prętów rysowanych właściwą grubością.
3) Rozszerzono i poprawiono dokładność wymiarowania geometrycznego prętów widokowych. Obecnie wymiary segmentów prętów mogą być zaokrąglane do: 1 mm, 5 mm i 10 mm. Parametry te ustawia się w oknie dialogowym w poleceniu ZELBPAR

MSTAL
1) W poleceniu ESP dodano opcję nie opisywania grubości i długości spoiny, gdy poda się ją jako długość z wartością 0 (zero). Programy CAD nie zawsze poprawnie przyjmowały spację w dynamicznym wprowadzaniu danych.
2) Poprawiono generowanie notatki z obliczeń w poleceniu SSD liczącym i rysującym połączenia śrubowe doczołowe.

MPLOT
1) W GstarCAD poprawiono dokładność generowania czcionek (fontów) w plikach PDF i PLT. Aby zmienić to ustawienie w swoim systemie po aktualizacji MCADa należy wpisać polecenie MPLOTCD .

MBASE
1) W GstarCAD poprawiono obsługę okien dialogowych dla poleceń wstawiania bloków: materiałów budowlanych, armatury kuchennej i łazienkowej, pojazdów i zieleni.
2) Poprawiono polecenie TXT w GstarCAD. Wcześniej niepoprawnie wyświetlały się listy styli tekstów w rysunku dwg w programie GstarCAD.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.44 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.43

MŻELBET
1) Poprawiono polecenie WOPKOD opisujące pręty kodowane. Poprawiono obliczanie długości opisywanych prętów. Obecnie pręty mają długości zliczane na podstawie danych kodowych z bloku opisowego. Właczono też opcję możliwości opisywania długości prętów jako inteligentne opisy (fieldy)
2) Poprawiono polecenie ZESTPK zestawiające stal dla prętów kodowanych. Poprawiono opcję własnych przedrostków nazw pozycji, które wcześniej były pomijane dla zestawień bez metek pozycji.
3) Poprawiono pręty kodowane o kodzie „A21” (pręty typu C lub U). Obecnie ramiona prętów C lub U mogą mieć różne długości.
4) Rozszerzono polecenie RPW rysujące dowolny pręt widokowy. Dodano opcję wprowadzenia otuliny podczas definiowania odcinków rysowanego pręta.
5) Dodano nowe polecenie SP przesuwające wybrane pręty przekrojowe do pręta widokowego lub dowolnej linii, polilinii lub wirtualnego odcinka zdefiniowanego przez 2 punkty.
6) Poprawiono zaokrąglanie wymiarów wyciągniętych prętów do 5 i 10 mm – dla opisywania prętów wymiarami ukrytymi.
7) Dodano nowe polecenie RYS2PR rysujące pręty przekrojowe puste.

MBASE i IFO
1) W poleceniu IPL do przypisania fieldów z polem powierzchni dodano opcję P jak Parametry, gdzie można podać dokładność liczenia pól powierzchni.
2) W poleceniu TXT służącego do zmiany obiektów tekstowych dodano opcję skalowania obiektów tekstowych i atrybutów w blokach. Skalowanie odbywa się względem punktu wstawienia tekstów i/lub atrybutów.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.43 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.42

MŻELBET
1) Poprawiono w zestawieniach stali błąd polegający na niewłaściwym liczeniu sztuk zapisanych w blokach opisowych dla złożonego zapisu liczby sztuk typu: „2×4.5”

MBASE
1) W poleceniu WR dodano opcję marginesu na wpięcie dla bloków dynamicznych oraz zmieniono blok ramki z blokiem dynamicznym. Obecnie wstawia się domyślnie ramka z blokiem o nazwie „MCADramka_v6”, która posiada dodatkowo możliwość indywidualnej zmiany marginesu do wpięcia. Poprzednia ramka nie miała możliwości zmiany marginesu do wpięcia.

MPLOT
1) Rozszerzono funkcjonalność MPLOT o nową ramkę dynamiczną „MCADramka_v6”

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.42 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.41

MSTAL
1) Poprawiono procedurę opisującą spoiny ESP. Poprzednio nie był wyłączany osnap i linie opisu spoin czasami wstawiały się nie ortogonalnie.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.41 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.40

MBASE
1) Dodano nową funkcjonalność do polecenia TXT. Obecnie można globalnie do wybranych tekstów i/lub dowolnych atrybutów w blokach dodawać dowolne przedrostki i przyrostki.
2) Rozszerzono polecenie WY1 o możliwość dodawania przyrostków i przedrostków do podpisywanych wymiarów.
3) Naprawiono polecenie FOB, pokazujące obiekty wchodzące w skład fielda (pola). Poprzednio jak field zawierał błędne dane (tzw. krzaki – ###) to nie było żadnej reakcji programu. Obecnie wywołany jest komunikat o błędzie w polu i pokazane są poprawne obiekty tworzące ten field (pole).

MŻELBET
1) Zmieniono tryb rysowania strzemion okrągłych. Obecnie strzemiona okrągłe rysowane są polilinią zintegrowaną z hakami – jak pozostałe pręty MCADa. Strzemiona rysuje się poleceniem STRZ

Od wersji 5.40 MCAD ŻELBET został rozszerzony o obsługę prętów kodowanych zgodnie z Eurokodem.
2) Wprowadzono nowe polecenia dla prętów kodowanych:
WORK – opisy prętów kodowanych na rzutach i widokach z kładami prętów oraz zasięgiem ich występowania (rozszerzona funkcjonalność wcześniejszego polecenia WOR).
WOPKOD – opisy standardowych prętów kodowanych (rozszerzona funkcjonalność wcześniejszego polecenia WOP).
ZESTPK – zestawiawienia prętów kodowanych z kolumnami z kształtami prętów i blokiem z wymiarami kodowymi wg Eurokodu.
WPK – Rysowanie pręta kodowanego w widoku przez kliknięcie kładu pręta z rzutu lub bloku opisowego pręta kodowanego.

MSTAL
1) Poprawiono rysowanie śrub w widokach poleceniem SRW.

MPLOT
1) Dostosowano MPLOT do środowiska GstarCADa 2016 i 2017.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.40 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.39

Od wersji 5.39 MCAD został przystosowany do pracy w GstarCAD od wersji 2016.

MBASE
1) Poprawiono polecenie ZNB zmieniające bloki w rysunku dwg na unikatowe. Obecnie program nie zmienia nazw systemowych bloków MCADa i można wybierać bloki do zmiany nazwy oknem wyboru.
2) Wprowadzono w poleceniu WYB możliwość wyboru bloków dynamicznych. We wcześniejszych wersjach programu bloki dynamiczne były ignorowane przez program.
3) W poleceniu WBL służącego do szybkiego wyboru bloków wprowadzono możliwość wyboru bloków dynamicznych.
4) Zmieniono funkcje wyłączania osnapu we wszystkich poleceniach MCADa. Obecnie domyślnie nie jest przełączany osnap na domyślny MCADa a pozostaje taki jaki ma zdefiniowany Użytkownik. Aby zmienić domyślne ustawienia osnapu MCADa należy wyedytować plik MCAD.ini izmienić wpis w etykiecie [OsnapOnOff]

MŻELBET
1) Zmieniono w poleceniu WOR obiekt wskazujący zasięg prętów na rzutach z polilinii na obiekt typu wymiar.
2) Dodano nowe polecenia: A2x, A3x i A4x dopisujące przedrostki 2x, 3x i 4x do liczby sztuk elementów. Ma to ułatwić modyfikację bloków opisowych prętów żelbetowych np. na kładach ścian, gdzie pręty w widoku liczone powinny być podwójnie.
3) Poprawiono generowanie opisów prętów z metra w poleceniu WOPL dla własnych schematów opisów (definiowanych indywidualnie przez Użytkownika).

MABCin
1) Poprawiono funkcję czytania grubości z punktu informacyjnego w poleceniu MGRUB. Poprzednio dane zapisane do punktu nie były czytane.
2) Poprawiono polecenie POS służące do podziału wybranego obszaru siatki na połowę.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.39 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.38

MŻELBET
1) Rozszerzono polecenie ZOT rysujące zbrojenie wokół otworów. Obecnie można rysować zbrojenie na pojedynczej krawędzi otworu jak i wokół całego otworu prostokątnego. Można również wprowadzić większą liczbę prętów równoległych do krawędzi otworu.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie SPT – Standardowe Położenie Tekstów wymiarowych dla obiektów typu wymiar.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.38 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.37

MPLOT
1) Dodano poprawkę przy generacji plików PDF, DWG i PLT, która generuje pliki bez polskich znaków w nazwach. Po dodaniu opcji tematu rysunku w nazwie plików generowały się wcześniej pliki z polskimi znakami w nazwach. Niektóre serwery FTP źle radzą sobie z takimi plikami. Od wersji 5.37 MPLOT generuje pliki bez polskich znaków w nazwach.

MBASE
1) Rozszerzono polecenie ZNB zmieniające nazwy bloków w rysunku na nazwy unikatowe MCADa. Teraz można zmieniać nazwy wybranych bloków lub wszystkich bloków na rysunku na unikatowe nazwy bloków MCADa.
2) Dodano polecenie USUNPOLSKIEZNAKI, które usuwa polskie znaki z nazw wszystkich plików we wskazanym folderze.
3) Poprawiono polecenie TXO, służące do ustawienia takiego kąta dla obiektu tekstowego jak wskazana linia. Obecnie program odczytuje wskazany kąt zarówno z obiektu typu linia jak i polilinia. Można również podać 2 punkty definiujące kąt obrotu tekstu. Obecnie za pomocą polecenia TXO można ustawiać kąt dla obiektów typu TEXT, MTEXT oraz bloków (także bloków z atrybutami). Teraz łatwo można ustawić kąt obrotu opisów elementów żelbetowych i stalowych do dowolnego obiektu liniowego lub do dowolnie zdefiniowanych 2 punktów.
4) Rozszerzono polecenie TXT, służące do zmiany cech obiektów tekstowych. Obecnie można zmieniać dowolne cechy tekstu zarówno dla obiektów tekstowych jak i atrybutów w blokach. Poprawiono także moduł podmiany tekstu. Obecnie gdy w okienku „Łańcuch stary” będzie puste to program podmieni wszystkie teksty na nowe z okienka „Łańcuch nowy”
5) Dodano nowe polecenia:
CLC, CLC1 – zmiana typu linii wybranych warstw na ciągłą (CLC1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
CLP, CLP1 – zmiana typu linii wybranych warstw na przerywaną średnią (CLP1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
CLPM, CLPM1 – zmiana typu linii wybranych warstw na przerywaną małą (CLPM1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
CLO, CLO1 – zmiana typu linii wybranych warstw na osiową (CLO1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
6) Dodano nowe nowy styl wymiarowania MCADa z kreską i stylem tekstu Arial. Aktualne style wymiarowy MCADa definiuje się poleceniem WYM lub bezpośrednio z paska zadań lub menu górnego.
7) Dodano nowe polecenie WWP – wstawianie węzła do polilinii.
8) Poprawiono polecenie OBC wycinające linie i wstawiające symbol wycięcia liniami przerywanymi. Obecnie program działa nie tylko na liniach ale też na poliliniach, łukach, okręgach i innych obiektach 2D podlegających cięciu.

MABCin
1) Poprawiono moduł eksportu danych z modelem do programu ABC. W nowej wersji ABC niektóre elementy były źle interpretowane. Źle eksportowały się elementy, które rysowane były bez opcji zamknięcia polilinii, gdzie pierwszy i ostatni punkt elementu był tym samym węzłem.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.37 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.36

MPLOT
1) Dodano opcję wskazania do definiowania nazw plików tematu rysunku. Obecnie zamiast tylko numeru rysunku i rewizji można również dodać kolejny człon: temat rysunku.
Schemat nazwy plików w MPLOT wygląda obecnie tak:
Przedrostek_NumerRewizja_TematRysunku_FormatkaRysunkowa.typ
Przykładowa generowana nazwa plików wygląda teraz następująco:
HalaNr5_K102B_Rzut fundamentów_297×510.pdf lub
Pawilon4_K115A_Schemat konstrukcji dachu_297×510.pdf
Oczywiście tak jak poprzednio istnieje możliwość wyłączenia definiowana rewizji i tematu rysunku z definicji nazw plików.
2) Poprawiono moduł w MPLOT do generowania plików z definicją w tekstach. poprzednio były problemy z rozróżnianiem skali rysunków.

MŻELBET
1) W tabeli zestawień stali gdy w zestawieniu występuje tylko jeden rodzaj stali i jedna kolumna z długością prętów zmieniono nagłówek tabeli na „DŁUGOŚĆ [m]”, żeby napis nie wchodził na sąsiednie kolumny. Dla minimum 2 rodzajów stali nagłówek obecnie ustawiono na „DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]”.
2) Dodano nowe polecenie ZOT – wstawianie zbrojenia krawędzi otworów na rzucie.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie DLP zliczające sumaryczną długość wybranych linii i polilinii. Tak jak było wcześniej i jest nadal, istnieje polecenie DLL zliczające długość sumaryczną wybranych linii (samych linii z pominięciem polilinii).
2) Dodano nowe polecenie ZNB zmieniające nazwy wszystkich bloków w rysunku na nazwy unikatowe MCADa. Polecenie to ma służyć w pomocy przy wyeliminowaniu błędów dublowania nazw bloków przy wklejaniu grafiki z różnych rysunków do jednego wspólnego rysunku AutoCADa. Takie błędy często się zdarzają np. przy wklejaniu podkładów architektonicznych generowanych z programu Archicad. Często ściany mają te same nazwy i na różnych kondygnacjach mają zmienioną geometrię po wklejeniu ich na jeden wspólny rysunek AutoCADa.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.36 została wyłączona