MCAD – aktualizacja 5.31

MŻELBET
1) W tabeli zestawień stali polecenia ZEST dodano opcję dwóch naddatków: na zakłady prętów i na pręty dodatkowe i montażowe. Obecnie jak użytkownik nie będzie chciał zestawiać stali z naddatkami to przy pytaniu o wartość procentową naddatków należy wpisać wartość 0 (zero – domyślnie).
2) Poprawiono obsługę zmiennej „osmode” przy rysowaniu prętów widokowych. Obecnie przy rysowaniu prętów nie jest wyłączany osnap zdefiniowany wcześniej przez użytkownika.

MSTAL
1) Dodano nowe polecenie OTOW – rysowanie otworów owalnych.
2) Poprawiono obsługę błędów.
3) Poprawiono polecenie WALCPRZ rysujące przekrój na liniach widokowych elementu walcowanego. Wcześniej program gubił uktualny układ współrzędnych.
4) W poleceniu zestawień stali ZESTST poprawiono błąd pojawiania się komunikatu o zdublowanych elementach zestawieniowych dla kilku identycznych opisów zestawieniowych. Poprzednio program błędnie pokazywał, że są zdublowane numery elementów dla kilku elementów opisanych identycznie (z tym samym typem przekroju, długością, gatunkiem stali, nazwą pozycji i tym samym numerze elementu).
5) Rozszerzono polecenie OPSR opisujące śruby o dodatkowe elementy opisowe. Obecnie można wpisywać liczbę podkładek i nakrętek oraz numer normy dla śrub. Zmieniono układ i liczbę atrybutów w bloku opisowym śruby.
6) Dodano nowe polecenie ZSR generujące na rysunku zestawienie śrub.
Parametry tabeli ustawia się wpisując opcję P podczas wprowadzania punktu wstawienia tabeli lub niezależnym poleceniem ZSRP.
Uwaga.
Zestawiając wcześniej wygenerowane opisy śrub MCADa, numery norm są dopisywane do zestawień automatycznie oraz liczba podkładek przyjmowana jest jako 2 szt a jako liczba nakrętek przyjmowana jest 1 szt.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.31 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.30

MSTAL
1) W poleceniu SSD liczącym i rysującym styki doczołowe poprawiono moduł obliczeniowy oraz generowanie notatek obliczeniowych. Dodano informacje o algorytmie liczenia spoin oraz o wykluczeniu momentów zginających w stykach przegubowych.
Dla polecenia SSD umieszczono plik z instrukcją obsługi programu: „MCAD – SSD – rysowanie i obliczanie polaczen doczolowych.pdf”. Plik ten znajduje się w katalogu: c:\mcad\instrukcje i licencja.
Instrukcję programu można obecnie również wywołać z głównego okna SSD wybierając przycisk „Instrukcja PDF”.

MŻELBET
1) W zestawieniach stali poprawiono moduł liczący pręty. Obecnie program sprawdza poprawność danych zapisanych w atrybutach z liczbą sztuk.

Moduł narzędziowy
1) Znowelizowano moduł obsługi licencji MCADa.

Pliki menu
1) Dodano plik ACAD2014_classic.cuix do katalogu c:\mcad\menu. W pliku tym są ustawienia standardowej przestrzeni roboczej dla AutoCADa 2015 i 2016 z klasycznym układem obszaru roboczego – AutoCAD wersja standardowa (ang. AutoCAD Classic ) – bez wstążek.
Z pliku tego można skopiować standardową przestrzeń roboczą za pomocą polecenie _CUI w zakładce: Przenoszenie (ang. Transfer), pozycja na drzewie: Obszary robocze (ang. Workspaces).

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.30 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.27

MSTAL
1) W poleceniu SSD liczącym i rysującym styki doczołowe poprawiono moduł obliczeniowy oraz generowanie notatek obliczeniowych. W oknie obliczeń styków dodano przycisk z informacją w PDF o algorytmie obliczeń styków wykonywanych przez program SSD.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.27 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.26

MSTAL
1) W poleceniu WDLG przy definiowaniu profili stalowych wprowadzono możliwość definiowania indywidualnych blachownic z pasami: dolnym i górnym o różnej szerokości i grubości
2) W poleceniu WDLG dla przekrojów dwuteowych wprowadzono wyświetlanie informacji w oknie dialogowym o nośnościach maksymalnych profilu: Mmax Dolne, Mmax Górne, Vmax i Nmax. Nośności te są zależne od parametrów geometrycznych wybranego profilu oraz wytrzymałości wybranego rodzaju stali.
3) W poleceniu SSD przy obliczeniach styków doczołowych poprawiono moduł obliczeniowy i wprowadzono generowanie notatki z obliczeń.
4) Poprawiono zliczanie masy jednostkowej i powierzchni malowania dla prętów przy zestawieniach stali w module stalowym.

MŻELBET
1) Usunięto błędy przy generowaniu prętów przy zmiennej TRIMMODE=0.

Moduł systemowy
1) Usunięto problem przy prawidłowym odczytywaniu zdefiniowanego folderu roboczego MCADa. Poprzednio konieczne było, żeby ścieżka robocza z folderem MCADa zapisana była na ostatnim miejscu w ścieżkach roboczych programu CAD. Obecnie nie jest to konieczne.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.26 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.25

MSTAL
1) Poprawiono obsługę błędów przy zestawieniach stali.
2) Wprowadzono moduł obliczeniowy w poleceniu SSD do obliczania i rysowania styków doczołowych dwuteowych.
3) Rozszerzono polecenie SSD o bieżące sprawdzanie poprawnych warunków geometrycznych styków doczołowych.

MBASE
1) Dodano w poleceniach skalowania i odbić kot wysokościowych: SKOT i LKOT oraz AIK obsługę kot dynamicznych z BIK
2) Poprawiono obsługę zmiennej środowiskowej „measurement” w poleceniach kreskowania: MHW, MH, MHE. W przypadku, gdy zmienna ta miała wartość 0 program nie kreskował kreskowaniami zdefiniowanymi w MCAD.
3) Dodano w menu dodatkowe skale pomocnicze: 1:40 i 1:80.

KREATOR ZESTAWIEŃ
1) Poprawiono błędnie opisywaną literę „Ń” w zestawieniach typowych Kreatora Zestawień.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.25 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.24

MBASE
1) Dodano opcję wstawiania znaku „+” dla rzędnych dodatnich przy wstawianiu i aktualizacji rzędnych kot wysokościowych dla poleceń: EK i AEK. Obecnie w pliku mcad.ini przy etykiecie [Koty +] można zmienić domyślne ustawienie. Należy wpisać 1 w przypadku gdy chcemy, żeby dla rzędnych dodatnich wstawiał się znak „+” lub można wpisać 0, gdy chcemy znak „+” pominąć. Aby przestawić na bieżąco wstawianie znaku „+” można wywołać polecenie KOT+ lub przestawić opcję w okienku dialogowym ustawienia kot: opcja P przy wstawianiu kot poleceniem EK lub można wywołać polecenie UKOT.
2) Dodano polecenie KOT+, które kolejno przestawia środowisko MCADa w aktualnym rysunku. Ustawia się kolejno:
– Wstawianie znaku „+” przy kotach z rzędnymi dodatnimi i
– Nie wstawianie znaku „+” dla rzędnych dodatnich kot wysokościowych
3) Naprawiono błędne wpisy w menu MCADa powodujące zawieszanie AutoCADa przy niektórych poleceniach wymiarowania wywoływanych z paska narzędzi.
4) Naprawiono polecenie PW służące do podkreślania wymiarów. Program wcześniej nieprawidłowo przyjmował dane w przypadku wprowadzania danych w sposób dynamiczny a nie w linii poleceń.
5) Naprawiono numerator elementów poleceniem NUM. Wcześniej program niepoprawnie numerował elementy z ujemnymi współrzędnymi punktów wstawienia.
6) Naprawiono polecenie SOB2 rysujące odnośnik dwustronny. Wcześniej program nieprawidłowo umieszczał teksty opisowe przy linii odnośnika w lokalnym układzie współrzędnych.
7) Dodano nowe polecenie GW0 – ustawianie grubości warstwy na 0 (usuwanie grubości). Jest to uzupełnienie pozostałych poleceń z poprzedniej aktualizacji MCADa: GW1, GW2 … GW10
8) Poprawiono polecenie AEK aktualizujące koty wysokościowe. Wcześniejsza wersja niepoprawnie aktualizowała koty dynamiczne z BIK.
9) Poprawiono polecenie AWR aktualizujące metki ramek rysunkowych
10) Poprawiono polecenie PDW wstawiające nowy punkt węzłowy na wskazanej polilinii.

MPLOT
1) Poprawiono moduł wyboru ramek rysunkowych do generowania PDF, PLT i DWG.

MSTAL
1) Poprawiono drobne błędy w poleceniu SSD rysującym połączenia doczołowe belek dwuteowych.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.24 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.23

MBASE
1) Zmieniono polecenie MHE służące do kreskowania wielu wybranych obiektów. Obecnie każdy z wybranych wspólnie obiektów ma swoje własne niezależne kreskowanie. Poprzednio program kreskował wszystkie wybrane obiekty jednym wspólnym

2) Wprowadzono nowe polecenie do ustawienia grubości wybranych (wskazanych warstw).
Po wybraniu jednego z poniższych poleceń program ustawi odpowiednią grubość wskazanych warstw oraz przestawi zmienną globalną LWDISPLAY na wartość 1, czyli wyświetlane będą grubości obiektów na ekranie.
Program przestawia również zmienną LWUNITS na 1, czyli grubości linii będą podawane w mm.
GW1 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.1 mm
GW2 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.2 mm
GW3 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.3 mm
GW4 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.4 mm
GW5 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.5 mm
GW6 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.6 mm
GW7 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.7 mm
GW8 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.8 mm
GW9 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.9 mm
GW10 – ustawia grubość wskazanych warstw na 1.0 mm
Uwaga. Aby wyłączyć wyświetlanie grubości linii na ekranie należy wpisać polecenie „_LWDISPLAY” i podać wartość 0 (zero)

3) Poprawiono obsługę parametrów domyślnych dla tekstów MCADa. Poprzednio program niewłaściwie interpretował dane z pliku mcad.ini . Obecnie wystarczy zmienić domyślne wartości w pliku mcad.ini w zakładce [Style] aby program przyjął odpowiednie wartości tekstów jako domyślne.

MSTAL
1) Zaktualizowano polecenie SSD, służące do obliczania i rysowania styków doczołowych. Brak jeszcze skończonego modułu na obliczanie styków. Na dzień dzisiejszy rysowana jest geometria styków oraz sprawdzane są warunki poprawności geometrycznej elementów styku.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.23 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.22

MSTAL
1) Poprawiono rysowanie dokładne śrub w widoku poleceniem SRW. Teraz odpowiednie składniki śruby rysowane są jako bloki.
2) Rozszerzono możliwości rysowania styków doczołowych poleceniem SSD.  Dodano rysowanie styków z boku i z góry. Dodano moduł sprawdzania warunków geometrycznych styku
3) Poprawiono dane przekrojów stalowych w pliku walc1.dat
4) Poprawiono dane śrub i nakrętek oraz dodano dane wymiarowe kluczy nasadowych na śruby do pliku mcad.ini

MPLOT
1) Poprawiono nazewnictwo plików generowanych przez MPLOT. Obecnie program oddziela w nazwach plików numer rysunku od rewizji znakiem myślnika (minusa) „-„.
Schemat nazwy plików wygląda obecnie tak:
Przedrostek_NumerRewizja_FormatkaRysunkowa.rozszerzenie
Przykładowa generowana nazwa plików wygląda teraz następująco:
HalaNr5_K102B_297×510.pdf
HalaNr5_K102-B_297x510.pdf

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.22 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.21

MBASE
1) Poprawiono polecenie TWB do tworzenia własnych warstw w standardzie MCADa. Teraz w nazwach warstw rozróżniane są duże i małe litery.
2) Poprawiono wstawianie w MCAD bloków z atrybutami. Wcześniej były problemy z kontrolą zmiennej „ATTDIA” i „ATTREQ”.
3) Zmieniono pasek narzędzi ze skalami i jednostkami MCADa. Dodano przyciski z typowymi skalami 1:1, 1:2, 1:75 oraz na końcu przycisk wyciągnięcia paska narzędzi.
4) Dodano do polecenia WY1 opcję kasowania wpisanego indywidualnie tekstu wymiarowego. Teraz wybierając opcję S – program usuwa podpisane wymiary przywraca oryginalne teksty wymiarowe wybranym obiektom wymiarowym.
5) Zmieniono kolorystykę kilku podstawowych warstw MCADa na ciemniejszą, żeby elementy opisowe wyróżniały się na tle fieldów (obiektów generowanych w IFO). Zmiany te wpisano do pliku mcad.ini

MPLOT
1) Uzupełniono instalator i plik aktualizacyjny MCADa o brakujący plik z ustawieniami druku do PDF.
2) Poprawiono procedury sprawdzające wielkości formatek dla wydruków w PDF. Wcześniej bywały w ZWCAD problemy z właściwą interpretacją długości formatek rysunkowych w PDF.
3) Podmieniono plik z obsługą wydruków do PDF w ZWCAD.

MSTAL
1) Poprawiono wstawianie przekrojów stalowych jako bloki. Obecnie w domyślnych nazwach bloków dodawana jest jednostka MCADa. Ma to uchronić użytkownika przed przypadkową redefinicją nazw bloków przekrojów stalowych wstawianych w różnych jednostkach rysunkowych.
2) Dodano 2 nowe polecenia służące do analizy numeracji elementów stalowych:
DUB – sprawdzenie numeracji elementów bez analizy numerów pozycji (numery będą analizowane w ramach wyboru obiektów z pominięciem nazwy pozycji)
DUBP – sprawdzenie numeracji elementów w ramach pozycji (numery będą osobno analizowane dla każdej z pozycji np. osobne numery dla słupa i dla belki)
3) Dodano w zestawieniach stali sprawdzenie czy w tabeli zestawieniowej nie występują elementy ze zdublowanymi numerami oraz czy nie występują elementy z zerową masą i długością.
4) Dodano wersję beta styków doczołowych – polecenie SSD. Polecenie to służy do rysowania i analizy obliczeniowej styków doczołowych. Zawiera skatalogowane typowe połączenia wg niemieckich wytycznych DSTV/DASt dla profili dwuteowych typu: HEA, HEB i IPE. Wersja beta nie zawiera jeszcze modułu obliczeniowego i generatora rysunków w widokach górnym i bocznym.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.21 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.20

MŻELBET
1) Poprawiono zestawienia stali, polecenie ZEST.
W przypadku, gdy zestawia się pręty, których liczba sztuk wynosi zero przy zestawianiu stali wprowadzono monit informujący, że w tabeli występują pozycje, których liczba sztuk wynosi 0 (zero).

MBASE
1) Poprawiono polecenie DF służące do indywidualnego dopasowania tekstu wymiarowego.
2) Poprawiono polecenie WY1 służące do podpisywania wymiarów. Obecnie program usuwa stare podpisy wymiarów i wstawia nowe podpisy. Poprzednio jak wybrane były wymiary już podpisane to program je ignorował i nie podpisywał na nowo.
3) Poprawiono polecenie ZMBLK – poprzednio zdarzały się błędy po wyborze bloków do podmiany.

Kreator Zestawień
1) Poprawiono funkcjonalność Kreatora Zestawień (polecenie KRZ). W zarządzaniu danymi przy odczytywaniu danych zapisanych wcześniej do pliku program dopisuje nowe dane na końcu listy dostępnych typowych zestawień Kreatora. Wcześniej po odczycie danych program kasował stare dane i zastępował je tylko nowymi odczytanymi z pliku.

MPLOT
1) Poprawianie obracanie rysunków poziomych w formacie A4.
2) Poprawiono procedurę obracania formatek rysunkowych podczas wydruków do PDF. Czasami formatki nie były prawidłowo obracane.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.20 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.19

UWAGA.
Poprawka 5.19 wymaga wczytania nowego menu MCADa. Aby wczytać nowe menu MCADa należy wpisać polecenie MCAD

MBASE
– Dodano nowe polecenia:
SKOT – skalowanie kot wysokościowych wyborem. Skalowanie odbywa się względem punktów wstawienia poszczególnych kot.
LKOT – lustrzane odbicie kot wysokościowych wyborem. Odbijanie kot również odbywa się względem punktów wstawienia poszczególnych kot.
– Zoptymalizowano usuwanie fieldów (obiektów IFO) wyborem za pomocą polecenia I00. Obecnie procedura wykonuje usuwanie fieldów znacznie szybciej niż poprzednio.

MPLOT
Przyspieszono generowanie wydruków przy wyborze opcji usuwania fieldów (obiektów IFO) dla poszczególnych rysunków.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.19 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.18

MPLOT
– Zmieniono wybieranie folderów w oknie MPLOT. Obecnie można bez problemów generować pliki w lokalizacjach sieciowych. Możliwe jest również ręczne wpisywanie katalogu, w którym będą generowane pliki MPLOTa.
– Dodano 2 opcje przy generowaniu plików DWG, PLT i PDF.
Pierwszą z opcji jest ustawienie przed wydrukiem aktualizacji etykiet ramek rysunkowych MCADa. W etykietach ramek zapisana zostanie aktualna data i godzina oraz nazwa pliku źródłowego DWG, z którego generowane są pliki MPLOTa.
Drugą opcją jest usuwanie powiązań IFO (usunięcie fieldów) z wszystkich obiektów tekstowych i atrybutów w generowanych rysunkach. Ma to zapobiec utracie danych źródłowych w obiektach IFO. W przypadku utraty powiązań z obiektami źródłowymi w wygenerowanych plikach DWG pojawiały się znaki ### zamiast wartości wyliczonych formuł IFO.

MŻELBET
– Uzupełniono polecenie WIEN rysujące wieńce o dwa kolejne rodzaje wieńców.

MBASE
– Poprawiono polecenie WPN i WPW włączające i wyłączające warstwy pomocnicze MCADa. Poprzednio był problem z wyłączaniem warstw w przypadku, gdy warstwa pomocnicza była warstwą aktualną.
– Uzupełniono polecenie I00, służące do usuwania powiązań IFO (fieldów) z obiektów tekstowych globalnie (wyborem). Obecnie przy pytaniu o wskazanie definicji atrybutu do usuwania powiązań IFO można wybrać opcję [ENTER] lub nic nie wskazywać, żeby program usunął fieldy z wszystkich atrybutów w blokach.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.18 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.17

MŻELBET
1) Poprawiono zestawienia stali polecenie ZEST. Wcześniej pojawiały się błędy w oznaczeniach w opisach prętów zliczanych z metra.
2) Poprawiono polecenie SKP skalujące pręty przekrojowe. Teraz zapisują się nowe średnice do danych dodatkowych (informacyjnych) modyfikowanych prętów.
3) Wprowadzono nowe polecenie WIEN rysująca wieńce jako pozycje zliczane z metra. Polecenie to będzie sukcesywnie rozbudowywane i będą dodawane nowe przekroje wieńcowe.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.17 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.16

MŻELBET
1) Poprawiono polecenie KWOP kopiujące styl opisu prętów żelbetowych. Wcześniej nie było ustawione cofanie i nie było obsługi błędów.
2) Dodano nowe polecenie SWOP, które umożliwia kopiowanie styli między opisami elementów do zestawień. Należy najpierw kliknąć na opis, którego styl chcemy skopiować a następnie wybrać obiekty opisowe do zmiany stylu na wcześniej kliknięty.
3) Zmodyfikowano i rozszerzono możliwości rysowania strzemion poleceniem STRZ. Obecnie można rysować strzemiona definiując również 2 punkty przekroju oraz otuliny.

Posted in Bez kategorii | Tagged | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.16 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.15

MBASE
1) Dodano nowe polecenie IOO – globalna zamiana obiektów z polami (fieldami) na zwykłe obiekty tekstowe.
2) Zmodyfikowano polecenie ZMBLK. Dodano opcję wskazania bloku do odczytania jego nazwy.
3) Poprawiono polecenie WYB. Poprzednio czasami występowały błędy przy wyborze atrybutów w blokach.

MŻELBET
1) Poprawiono generowanie tabeli zestawieniowej w poleceniu ZEST. Obecnie program informuje o elementach zestawieniowych z pustą nazwą pozycji, które nie będą brane do zestawień oraz nie generuje tabeli jak nie ma jakiejkolwiek pozycji w elementach opisowych do zestawień. Tabela obecnie rysowana jest teraz również w lokalnych i obróconych układach współrzędnych. Dodano także informację w tabeli zestawieniowej o elementach zliczanych i zamawianych z metra. Jeśli numer elementu w opisach do zestawień posiada literkę „h” lub przedrostkiem długości jest „Lca” to program wstawia w tabelę uwagi o konieczności dostarczania wyróżnionych prętów w długościach handlowych. (Lca – długość prętów z metra). Pod tabelą wstawia się również stosowna informacja o długościach handlowych oraz informacja o tym, że pręty MCADa wymiarowane są w osiach.
2) Poprawiono polecenie WYK. Obecnie opisy dolne i górne wstawiane są symetrycznie względem osi opisu.
3) Zmodyfikowano menu i pasek narzędzi modułu Żelbetowego.
4) Dodano nowe polecenia dla opisów prętów liczonych z metra (wieńce, ławy itp.):
WYKL – wstawianie metki dla opisu pozycji długości z metra.
WOPL – wstawianie opisu prętów do zestawień dla pozycji liczonych z metra.
ELM – automatyczne przypisanie łącznej długości prętów podłużnych i liczby sztuk prętów poprzecznych dla pozycji liczonych z metra.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.15 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.14

W module MŻELBET poprawiono edycję i opisywanie prętów uzwojonych.
W module MŻELBET przy rysowaniu słupów prostokątnych w przekroju dodano opcję generowania strzemion prostokątnych zamkniętych.
W module MŻELBET przy rysowaniu słupów prostokątnych w przekroju poprawiono błędne rysowanie strzemion przy wyborze otuliny prętów do boku strzemion.
W module MŻELBET poprawiono opcję wyciągania i opisywania strzemion okrągłych.
W module MŻELBET dodano nowe polecenie SKP umożliwiające przeskalowanie prętów przekrojowych.
W module MBASE dodano opcję w pliku mcad.ini na tworzenie własnych przedrostków dla tworzenia warstw dla polecenia TWB.
W module MBASE poprawiono blok dynamiczny ramki rysunkowej. Wcześniej ramka ta wstawiana była tylko w AutoCAD i ZWCAD w wersji z zapisem plików DWG w standardzie od wersji 2010.
W MPLOT poprawiono czytanie i zapisywanie plików ze standardowymi ustawieniami. Teraz domyślnie program próbuje odczytać i zapisać dane do plików z katalogu, w którym znajduje się edytowany plik DWG.
W module MSTAL powiększono dostępny zestaw profili z rur kwadratowych i prostokątnych.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.14 została wyłączona

MBASE – aktualizacja 5.11

Wprowadzono nowe polecenie: ISZ – inteligentne sztuki. Program umożliwia przypisanie dowolnym obiektom tekstowym formuły matematycznej na liczenie liczby sztuk zależnej od 2 niezależnych obiektów graficznych CAD

Posted in Bez kategorii | Tagged , , | Możliwość komentowania MBASE – aktualizacja 5.11 została wyłączona

MZELBET – aktualizacja 5.11

Dodano nowe ustawienia parametrów rysowania żelbetu. Umożliwiono wybór rodzaju opisów wymiarowania graficznego prętów: tekstami lub wymiarami. Można też wybrać opcję zaokrąglania długości odcinków prętów do 5 mm.

Posted in Bez kategorii | Tagged , | Możliwość komentowania MZELBET – aktualizacja 5.11 została wyłączona

MBASE, MSTAL – aktualizacja 5.10

Poprawiono wymiarowanie strzemion za pomocą obiektów wymiarowych. W module stalowym poprawiono błąd niewłaściwego rysowania osi w przekrojach stalowych.

Posted in Bez kategorii | Tagged , , | Możliwość komentowania MBASE, MSTAL – aktualizacja 5.10 została wyłączona