Wersja 5.72

MBASE
1) Rozszerzono polecenia CCL i CCL1 służące do zmiany kolorów warstw wybranych obiektów. Obecnie można wybranym warstwom nadać kolory RGB oraz przypisać warstwie grubość linii na taką jaka wybrana została w oknie dialogowym polecenia. Kolory RGB dla warstw powodują, że obiekty narysowane na takiej warstwie z cechami „JakWarstwa” będą drukowane zawsze w kolorze i z grubością linii tych warstw. Obecnie można też w oknie dialogowym ustawić wyświetlanie grubości linii na warstwach.

Kolory RGB można też przypisać warstwom wybranych obiektów poleceniem CCLR.
Grubości warstw wybranych obiektów można zmienić też poleceniami: GW1 GW2 GW3 GW4 GW5 GW6 GW7 GW8 GW9 GW10, gdzie liczba po GW oznacza grubość warstwy x 0.1mm, czyli polecenie GW3 ustawi grubość linii na warstwie na 0.3 mm

2) Uzupełniono polecenie DAF służące do dopasowania arkuszy papieru do ramek dynamicznych MCADa. Obecnie program umożliwia wybranie własnego stylu wydruku oraz ustawia wyświetlanie w arkuszu stylu wydruku.
3) Uzupełniono polecenie FRR obsługujące fragmenty rysunku w modelu i na zakładkach. Dodano przycisk „Odśwież dane”. Obecnie jak ręcznie usunięte zostaną ramki rysunkowe z fragmentami rysunku to można odświeżyć dane usuwając z definicji danych zbędne zapisy.

MŻELBET
1) Zmieniono polecenie PKE służące do edycji prętów kodowanych. Obecnie program rozpoznaje, czy kody opisowe prętów są powiązane fieldami (polami) z innymi obiektami programu CAD.
2) Dodano polecenie ZUW służące do „hurtowego” wpisywania uwag do opisów prętów zbrojeniowych.
3) Dodano polecenie POK służące do przesuwania opisów prętów zbrojeniowych na zasięgu z pozostawieniem znacznika kropki na miejscu (bez przesuwania znacznika kropki).
4) Dodano polecenie PKR służące do przesuwania znacznika kropki z opisów prętów zbrojeniowych na zasięgu.
5) Dodano polecenie PRR służące do rysowania i opisywania wielu prętów na raz na rzutach i kładach. Pręty mogą być rysowane w 1 lub w 2 rzędach. Definiuje się podstawowe dane prętów oraz: długości zakładów, kształt prętów startowych i końcowych oraz długość prętów podstawowych. Program generuje pręty dla wielu prostokątów z obwiednią zbrojenia lub na 1 obszarze zdefiniowanym 3 punktami.

MPLOT
1) Dostosowano MPLOT do GstarCAD wersji 2022. W tej wersji GstarCADa producent zmienił obsługę sterowników druku.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.72 została wyłączona

Wersja 5.71

MBASE
1) Dodano w pliku mcad.ini sekcję [Skala i jednostka podstawowa]. Można tu ustawić domyślne ustawienia skali i jednostki dla nowo tworzonych rysunków MCADa. Domyślną skalą jest 1:50 a jednostką jest centymetr.
Instrukcja jak wpisywać wartości skali i jednostki znajduje się w samym pliku mcad.ini w opisie ustawień sekcji. Aby zmienić własne ustawienia na inne niż zaproponowane typowe z MCADa należy skopiować standardowy plik mcad.ini do pliku mcaduser.ini i w tym pliku zmienić dowolne ustawienia.
2) Poprawiono polecenie AWR, służące do aktualizacji opisów metek ramek rysunkowych. Obecnie stare ramki z polilinii z blokiem etykiety znów się aktualizują.
3) Poprawiono obsługę kreskowania poleceniami MHW, MHE i MH dla AutoCADa dla wersji poniżej 2011.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.71 została wyłączona

Wersja 5.70

MABCin
1) Dodano nowe polecenie APW automatycznie łączące wybrane węzły siatki. Łączenie odbywa się jako średnie z wybranych, do Lewego, do Prawego, do Górnego lub do Dolnego węzła. Ustawienie jak należy łączyć węzły ustala się za pomocą dodatkowego polecenia APWP lub przy wskazaniu punktów prostokąta wyboru węzłów można wpisać P – jak Parametry
2) Dodano nowe polecenie AWP przesuwające wybrane punkty siatki ABC na dowolną prostą zdefiniowaną przez 2 punkty. (węzły na prostej).
3) Poprawiono moduł dzielenia elementów siatki 4 elementowej. Wcześniej czasami źle dzieliły się elementy.

MSTAL
1) Poprawiono polecenie OPSR do opisów śrub. Wcześniej nie działał moduł liczący długości śrub w oknie dialogowym.

MBASE
1) Dodano nowe polecenia CCLR i CCLR1 do zmiany koloru warstw wskazanych obiektów na kolor w standardzie RGB (do druku kolorowego).
2) Dodano nowe polecenie KWZ kasujące wszystkie zakładki z rysunku i czyszczenie rysunku.
3) Dodano nowe polecenie WLU usuwające wszystkie wybrane elementy z wybranej warstwy we wszystkich zakładkach.
4) Poprawiono polecenie DARK w GstarCAD, służące do dopasowania arkusza w przestrzeni papieru do formatki rysunkowej MCADa.
5) Zmieniono polecenie MCAD wczytujące na nowo menu MCADa. Obecnie można dodatkowo wybrać menu z ikonami szarymi z plików BMP. W nowszych wersjach GstarCADa czasami źle się wyświetlają ikony menu ze standardowych plików ikon .png

MPLOT
1) Zmodyfikowano polecenia MPLOTP drukujące rysunki z zakładek przestrzeni papieru. Obecnie można wybrać, z których zakładek mają być generowane pliki PDF czy DWG. Zaimplementowano też to polecenie do GstarCADa i ZWCADa.

MŻELBET
1) Poprawiono moduł odczytujący kształty kodowe z klikniętych prętów lub polilinii.
2) Poprawiono polecenie PKE służące do edycji opisów prętów kodowanych. Obecnie program edytuje opis z zaznaczeniem, które kody opisu pręta są powiązane z kładem pręta i zapamiętuje ich właściwe powiązanie.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.70 została wyłączona

Wersja 5.69

MPLOT
1) Dodano nowe polecenie MPLOTP generujące wydruki PDF, PLT i DWG z przestrzeni papieru. Polecenie wyszukuje tabelki rysunkowe i ramki z arkuszy papieru (Layouts), przełącza się automatycznie w odpowiednie zakładki i generuje wydruki. Pliki dwg są tworzone jako eksport widoku arkusza rysunkowego i geometria z modelu zostaje docięta do ramek rysunkowych MCADa. Generowanie nazw plików, analiza podpisów, rewizji i innych elementów działa identycznie jak standardowe polecenie MPLOT drukujące z przestrzeni modelu.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie ITC kopiujące wskazany tekst do schowka jako pole (field). Tekst ten może być później wklejany swobodnie do innych obiektów tekstowych programu CAD w tym do tekstów wielowierszowych (mtext).
2) Dodano nowe polecenie ITD, które umożliwia dopisanie tekstu jaki pole (field) do innego tekstu.
3) Zaktualizowano polecenie WR do wstawiania ramek rysunkowych. Obecnie program wstawia dodatkowo ramki MCADa w zakładki przestrzeni papieru w skali 1:1. Ramki te wstawiane są w punkt 0,0 i możliwe jest automatyczne dopasowanie arkusza do wymiarów ramki oraz przypisanie mu własnego stylu grubości i kolorów pisaków CTB lub STB.
4) Dodano nowe polecenie DARK służące do automatycznego dopasowania arkusza papieru do wymiarów bloku dynamicznego ramki MCADa z przestrzeni papieru. Program przypisze też do arkusza własny styl ustawień pisaków CTB lub STB.
5) Rozszerzono polecenie WYB służące do wyboru obiektów zgodnie z filtrami. Obecnie program filtruje również obiekty zgodnie z wybranymi kolorami wzorcowymi. Poprawiono także procedurę filtrowania obiektów w tym poleceniu.
6) Skorygowano grubości i kolory warstw domyślnych w pliku mcad.ini
7) W pliku mcad.ini dodano opcjonalną definicję przeźroczystości domyślnych warstw MCADa. Wartość przeźroczystości wpisuje się bezpośrednio po nazwie typu linii.

MZELBET
1) Poprawiono zaokrąglanie długości prętów i kodów prętów w zależności od ustawień w oknie parametrów żelbetu. Dla opisywania kodów i długości polami (fieldami) dodano również właściwy poziom dokładności wyświetlania wyników. Przypomnę, że w MCAD można długości prętów i kodów zaokrąglać do 1 mm, do 5 mm lub do 10 mm. Ustawienia te zmienia się w poleceniu ZELBPAR.

MABCin
1) Poprawiono polecenia DZP1 DZP2 DZP3 PPS PPC dzielące siatkę modelu ABC. Obecnie polecenia te działają także w lokalnym układzie współrzędnych oraz nie tworzą niepotrzebnych trójkątnych obiektów dla podziału elementów 5-kątnych.
2) Dodano w programie wyświetlanie kolorowanej siatki jako pogrubione wyróżnienie. Przypomnę, że kolorowanie siatki ma za zadanie pokazać różne grubości elementów w modelu ABC (każdy kolor siatki będzie miał finalnie inną grubość elementu w modelu ABC). Wyróżnianie siatki jest obecnie standardem przy każdym poleceniu MCADa operującym na obiektach siatki pokolorowanej.
3) Dodano nowe polecenie ADW dodające wyróżnienie pokolorowanej siatki.
4) Dodano nowe polecenie AUW usuwające wyróżnienie pokolorowanej siatki.
5) Rozszerzono polecenie UBS analizujące błędy w siatce ABC. Obecnie program może również badać i pokazać niespójności w węzłach elementów siatki ABC (niespójność siatki objawia się niespójnością brzegów w modelu ABC).
6) W poleceniu GMAPA zmieniono warstwę mapy kolorów siatki ABC na lekko przeźroczystą. Domyślne ustawienie przeźroczystości ustwiono na 25 i zmienia się je w pliku mcad.ini w sekcji [Layer MABC]

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.69 została wyłączona

Wersja 5.68

MŻELBET
1) Poprawiono czytanie kodów prętów oraz ich automatyczną numerację.
2) Dodano nowe polecenie KKP służące do odczytywania kodów z prętów widokowych oraz polilinii i wpisywania ich bezpośrednio w opisy prętów kodowanych z pominięciem okna dialogowego. Klika się najpierw na pręt lub polilinię a następnie na opis pręta a kody zostaną zmienione w opisie.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.68 została wyłączona

Wersja 5.67

Uwaga.
Od wersji 5.67 zaprzestano rozwoju prętów nie kodowanych. Obecnie skupiamy się na rozwoju i innowacjach tylko prętów kodowanych.
Zmieniliśmy pasek narzędzi modułu żelbet usuwając z niego wszystkie stare polecenia dotyczące prętów nie kodowanych.
Dla osób, które zechcą pracować na starym pasku narzędzi modułu MŻELBET i ze starszymi poleceniami wprowadzono dodatkowy przycisk na nowym pasku, który włączy stary pasek z wersji 5.6…

MŻELBET
1) Zmieniono polecenie do automatycznej (numeracji) opisów prętów kodowanych NUMZ. Wprowadzono tu nadrzędne okno dialogowe, w którym można podać podstawowe parametry numeracji a także można z poziomu tego okna wywołać pozostałe opisane niżej nowe polecenia do numeracji prętów.
Obecnie do numeracji prętów można podać przedrostek numeracji, numer startowy (początkowy) numeracji oraz przyrostek numeracji. Można w ten sposób numerować pręty dolne w stropach oznaczając je kolejno D1 D2 … D56 a pręty górne np. G51 G52 … G23. Gdy jako przedrostek numeracji poda się spację to program pominie wstawianie przedrostków do numeracji opisów prętów.

2) Dodano nowe polecenie do renumeracji prętów kodowanych NUMW.
Polecenie NUMW służy zdefiniowania puli numeracji wzorcowej do kontynuowania numeracji.
Program dodatkowo skontroluje, czy nie ma w puli wzorcowej numerów ze zdublowaną numeracją. Gdy wystąpią elementy ze zdublowaną numeracją zostanie wyświetlona informacja w linii poleceń oraz zdublowane opisy elementów zostaną wybrane na ekranie – jako nowy zbiór wskazań.

3) Dodano nowe polecenie do renumeracji prętów kodowanych NUMK.
Polecenie NUMK umożliwia przenumerowanie prętów dla różnych pozycji stosując numerację zgodną z przedrostkiem, numerem początkowym i przyrostkiem.
Przenumerowanie prętów w tym poleceniu zawsze wykonuje się od numeru startowego i nie jest tu uwzględniana żadna zdefiniowana wcześniej pula numeracji wzorcowej.
Przenumerowanie prętów będzie odbywać się dla każdej z pozycji osobno. Oznacza to, że dla różnych pozycji pręty zawsze będą rozpoczynać numerację od numeru początkowego.
Kiedy to może się przydać ?
Na przykład, gdy na koniec chcemy przenumerować wszystkie pręty dla różnych pozycji lub gdy chcemy mieć dokładnie uporządkowaną numerację bez tzw. „dziur” w numeracji.
Polecenie to umożliwia nam pracę z MCADem, nie analizując bieżącej numeracji prętów. Każdy pręt można np. wstawiać numerem (1) a na koniec można wykonać renumerację prętów.

4) Dodano nowe polecenie do renumeracji prętów kodowanych WNRK.
Polecenie WNRK służy do numeracji prętów przy wykorzystaniu opisów lokalnych wzorcowych.
Kiedy to może się przydać ?
Na przykład, gdy chcemy przy numeracji prętów w stropach lub innych elementach wykorzystać pulę prętów z numeracją powtarzalną na wszystkich rysunkach.
Dla takiego przykładu warto z boku rysunku stworzyć opisy wzorcowe, które łatwo wybrać jako lokalną numerację wzorcową.

5) Dodano nowe polecenie do numeracji prętów kodowanych NUMN.
Polecenie NUMN umożliwia przypisanie wybranym opisom prętów numeracji zgodnej ze zdefiniowanym wcześniej wzorcem numeracji (z polecenia NUMW).
Jak program znajdzie zgodny numer z numerem z puli wzorcowej to przypisze ten numer do wybranych opisów.
Gdy program nie znajdzie pasujących prętów to przypisany będzie pierwszy wolny numer pręta a pula numeracji wzorcowej zostanie rozszerzona o opis tego zmienionego pręta.
Kiedy to może się przydać ?
Na przykład, gdy zrobiliśmy lokalnie opis pręta i nie wiemy jaki powinien być jego numer.
Wystarczy wpisać polecenie NUMN, wybrać nowy opis pręta (lub wiele opisów na raz) a program nada mu numer automatycznie analizując wcześniej zdefiniowaną pulę numeracji wzorcowej.

6) Odblokowano w oknie definiowania opisów prętów kodowanych automatyczną numerację prętów.

7) Poprawiono odczytywanie kształtów prętów kodowanych.

8) Zmieniono pasek narzędzi modułu MŻELBET. Usunięto z paska podstawowego stare polecenia, które nie są już rozwijane i zostały zastąpione opisami prętów kodowanych. Pasek podstawowy został uproszczony. Wprowadzono 3 osobne paski dotyczące opisów prętów kodowanych: 1) standardowych, 2) prętów na rzutach i kładach – prętów na zasięgu oraz 3) prętów dla pozycji liniowych – rozliczanych na metry bieżące. Dla osób, które zechcą pracować na starym pasku narzędzi modułu MŻELBET wprowadzono dodatkowy przycisk na nowym pasku, który włączy stary pasek z wersji 5.6…

MBASE
1) Rozszerzono polecenia do kreskowania MHW MHE MH o opcje kreskowania z tłem oraz jednoczesnego kreskowania wzorem definiowanym wraz z Wypełnieniem stylem solid. Styl solid zawsze jest wstawiany na warstwie M_Wypełnienia i przesuwany na spód, żeby nie przesłaniał obiektów. Przypominam, że polecenie WNS przesuwa wszystkie kreskowania na warstwie M_Wypełnienia na spód a polecenie PKS przesuwa wszystkie kreskowania na spód – niezależnie od warstwy, na której się znajdują.

2) Dodano polecenie WBNS przesuwające wszystkie kreskowania na warstwie M_Wypełnienia wewnątrz bloków na spód.

3) W pasku narzędzi z opisami tekstowymi dodano 3 przyciski do szybkiego wstawiania tekstów wielowierszowych WTEKST (MTEXT) dla tekstów małych, średnich i dużych MCADa

MPLOT
1) W oknie dialogowym MPLOT dodano opcję automatycznego aktualizowania pól (fieldów) przed drukiem. Ma to zapobiec błędom wydruku po zmianach pól (fieldów) przed ich aktualizacją.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.67 została wyłączona

Wersja 5.66

MŻELBET
1) W poleceniu OBP służącym do rysowania obrysów prętów widokowych rysowanych właściwą grubością (jak średnica pręta) dodano opcję kasowania wybranych prętów.
2) Dodano nowe możliwości dla rysowania słupów z opisaniem zbrojenia w poleceniu SLZB.
Obecnie:
– dla każdego pręta można podać niezależny poziom wysokości prętów w stosunku do wierzchu stropu/belki (wymiar H1)
– można rysować od razu oba widoki boczne słupa
– można podać czy pręty mają być podginane pod wierzchem czy pod spodem stropu/belki

MBASE
1) W poleceniu MHW, służącym do definiowania danych do kreskowania w MCAD, dodano opcję kreskowania wzorem SOLID. Zdefiniowane kreskowanie w poleceniu MHW można szybko realizować za pomocą poleceń: MH dla kreskowania klikiem wewnątrz zamkniętych obszarów oraz MHE dla kreskowania wybranych obiektów. Jeśli kreskowanie umieści się na warstwie „Wypełnienia” to można warstwę tą łatwo wyłączać poleceniem WWN i włączać poleceniem WWW. Domyślną warstwę dla kreskowania w MCAD można samodzielnie zdefiniować w pliku MCAD.ini lub lepiej we własnym pliku MCADuser.ini – w sekcji [Kreskowania].
2) Dodano polecenie WNS przesuwające wszystkie kreskowania na warstwie M_Wypełnienia na spód
3) Dodano polecenie KBNS przesuwające wszystkie kreskowania w blokach na spód
4) Dodano polecenie PKS przesuwające wszystkie kreskowania na spód

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.66 została wyłączona

Wersja 5.65

MŻELBET
1) Poprawiono dobór zbrojenia w poleceniu LZB służącym do rysowania i obliczeń ław fundamentowych.
2) Poprawiono dosuwanie prętów przekrojowych do widokowych w poleceniu SP . Wcześniej nie dosuwały się prawidłowo pręty przekrojowe, które były wstawione na rysunku w lustrzanym odbiciu.

3) Dodano nowe polecenie RST . – rozkładarkę strzemion na widokach słupów czy belek. Można w oknie dialogowym ustawić 3 niezależne strefy strzemion i narysować cały układ na rysunku dwg. Można definiować kontury elementu równoległe lub skośne, strzemiona mogą być rysowane jako pojedyncze lub podwójne. Definiowane dane mogą być oglądane bezpośrednio w oknie dialogowym – dynamicznie.

MCAD
1) Wprowadzono możliwość własnych ustawień (personalizacji) MCADa za pomocą własnego pliku mcaduser.ini Od teraz program działa w sposób następujący:
– MCAD najpierw podejmuje próbę odczytania danych z pliku mcaduser.ini i jeśli takiego pliku brak lub gdy brak właściwych wpisów w tym pliku to dopiero wtedy czyta dane z pliku podstawowego mcad.ini
Opcję tą stworzono po to, żeby po każdej aktualizacji MCADa użytkownik nie musiał za każdym razem zmienić swoich ustawień w pliku mcad.ini.
Aby dokonać swojej personalizacji MCADa należy wykonać kopię pliku mcad.ini do pliku mcaduser.ini i plik ten należy umieścić w katalogu głównym MCADa lub w miejscu skąd odczytywany jest plik dwg.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.65 została wyłączona

Wersja 5.64

MŻELBET
1) Poprawiono błąd podczas wskazywania prętów przekrojowych do opisywania prętów kodowanych.
2) W zestawieniach stali prętów kodowanych ZESTP dodano opcję generowania zestawień stali do Excela.

Plik z makrem Excela „MCAD Zestawienie Stali Zbrojeniowej.xlsm” znajduje się w podkatalogu „Makra Excela” w głównym folderze MCADa. Plik ten umieszczam dzięki uprzejmości Pana Piotra Zielińskiego, który jest autorem tego makra. Dziękuję.

3) Naprawiono rysowanie strzemion typu U w poleceniu STRZ
4) Poprawiono odczytywanie kodów prętów ze wskazanych polilinii i dowolnych prętów widokowych.
5) Dodano nowe polecenie SLN służące do rysowania i opisywania zbrojenia słupków nietypowych, połączeń i pilastrów ściennych. W jednym oknie dialogowym można zdefiniować 11 rodzajów różnych elementów słupków i pilastrów.

6) Poprawiono obsługę cofania rysunków dla generowanych przekrojów żelbetowych.

MBASE
1) W poleceniu IT służącego do inteligentnych powiązań między obiektami tekstowymi dodano opcję odczytywania tekstów z wymiarów.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.64 została wyłączona

Wersja 5.63

MSTAL
1) Poprawiono polecenie ZST rysujące żebra stalowe w widoku. Obecnie żebra rysują się prawidłowo w każdej jednostce oraz możliwe jest prawidłowe zaokrąglanie wymiarów w dół do 1 mm.
2) Poprawiono polecenie SSD do obliczeń i rysowania styków doczołowych śrubowych. Obecnie widoki styków rysują się prawidłowo niezależnie od własnych ostawień punktów przyciągania (osmode).

MŻELBET
1) Poprawiono odczytywanie kodów 41 i 44 ze wskazanych prętów lub polilinii. Dotyczy poleceń: WOPKOD, WOPLKOD i WORK.
2) Zdefiniowano w zmiennych globalnych MCADa polecenie WOPLKOD. Do tej pory polecenie to funkcjonowało tylko pod nazwą: MCWOPLKOD.
3) Poprawiono zaokrąglanie długości kodów prętów w zapisie kodowym MCADa. Obecnie kody wpisywane są z zaokrąglaniem zależnym od ustawień zaokrąglania z polecenia ZELBPAR
4) Dla GstarCAD w zestawieniach stali poprawiono błąd systemowy polegający na nieprawidłowej zamianie polskich znaków z małych liter na duże. Obecnie znaki zamieniają się prawidłowo.
5) Dodano nowe polecenie LZB służące do rysowania, opisywania i obliczania zbrojenia ław fundamentowych. Program rysuje przekroje ław, sprawdza warunki normowe dla prętów i wymiarów geometrycznych ław oraz opisuje wszystkie pręty zbrojeniowe. Wszystkie dane definiuje się w oknie dialogowym. Program przy definiowaniu danych umożliwia pokazanie rzeczywistego widoku ławy w oknie dialogowym. W związku z tym wszystkie wprowadzane dane widoczne są od razu podczas ich definiowania.
.

6) W GstarCAD poprawiono błędnie opisywane długości prętów kodowanych przypisywanych jako pola (fieldy).

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.63 została wyłączona

Wersja 5.62

MŻELBET
1) W poleceniach prętów kodowanych: WOPKOD oraz WORK dodano:
a) rysowanie widoku pręta kodowanego wybierając przycisk w oknie dialogowym „Rysuj pręt w widoku”.
b) dodano przycisk w oknie dialogowym „Odczytaj kształt i kody z pręta lub obiektu liniowego”. Teraz program czyta z klikniętego obiektu podstawowe kształty i kody prętów i ustawia właściwe opcje w oknie dialogowym.
2) Poprawiono błędne czytanie punktów prętów w GstarCAD. Wcześniej przy rozciąganiu prętów program źle odczytywał wymiary prętów i nieprawidłowo je rysował.
3) W poleceniu zestawień stali ZEST dla prętów niekodowanych rozdzielono kolumnę z rodzajem stali na 2 osobne kolumny ze średnicą pręta i rodzajem stali pręta.
4) W GstarCAD i ZWCAD wprowadzono możliwość przypisywania długości dla pojedynczego kodu pręta w kładzie lub na rzucie w oknie dialogowym w poleceniu WORK. Długość wynikowa modyfikowanego pręta kodowanego nadal niestety musi być ręcznie aktualizowana poleceniem DLPR
5) Dodano zestawienia stali zbrojeniowej w językach: polski, angielski, niemiecki i norweski.
6) Dodano do zestawień stali możliwość generowania opisu długości prętów w mm zamiast standardowego ustawienia w cm. Odpowiednie ustawienie inicjuje się w oknie dialogowym polecenia UEZW

7) Dla opisów prętów uproszczonych (bez zestawień) w poleceniu WON zmieniono warstwy tekstów w bloku opisowym. Zrobiono to po to, żeby wizualnie opisy uproszczone różniły się od opisów do zestawień stali.
8) Skorygowano rysowanie strzemion w przekrojach słupów w poleceniu SDLG.
9) Przy rysowaniu strzemion w widoku w poleceniu STRZ dodano opcję rysowania strzemion wokół 2 wskazanych prętów przekrojowych.

10) Dodano nowe polecenie SLZB do rysowania słupów prostokątnych. Program rysuje słupy w widoku bocznym i przekroju oraz opisuje wszystkie pręty zbrojeniowe. Wszystkie dane definiuje się w oknie dialogowym.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie UEZW służące do usuwania wszelkich obiektów rysunkowych leżących na zamrożonych warstwach z rysunku oraz z definicji bloków. Polecenie to pozwala znacznie zmniejszyć rozmiary plików dwg po tzw. bindowaniu obiektów będących wcześniej odnośnikami (XREF).
2) W poleceniu WR dodano możliwość wstawienia ramki rysunkowej dynamicznej z lokalizatorami (analogicznie jak dla ISO 5457).

MPLOT
1) Dodano obsługę ramki rysunkowej dynamicznej z lokalizatorami (analogicznie jak dla ISO 5457) – plik MCADramka_v10.

MCAD
1) Dodano obsługę automatycznego usuwania zbędnych słowników w każdym nowo otwieranym pliku DWG. Często jest tak, że w plikach dwg znajduje się wiele niegraficznych obiektów, które mocno zaśmiecają wewnętrznie rysunek i przechodzą przez schowek do innych plików dwg. Efektem tego jest znaczne zwiększenie objętości plików dwg pomimo, że na rysunku obiektów graficznych jest niewiele lub wcale ich nie ma.
W MCAD jest polecenie USUNSLOWNIKI służące do usuwania zbędnych słowników i oczyszczania rysunku.
Obecnie jeśli w głównym katalogu roboczym MCADa umieści się plik tekstowy usunslowniki.txt pusty lub z dowolną zawartością to program oczyści zbędne słowniki automatycznie dla każdego nowo otwieranego pliku dwg.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.62 została wyłączona

Wersja 5.61

  1. W module MŻELBET rozszerzono zestawienia stali o elementy pręty opisane w aplikacjach BIK i e-cad
  2. W MŻELBET Poprawiono generowanie przedrostków pozycji w tabelach zestawieniowych prętów kodowanych.
  3. Skorygowano pasek narzędzi modułu MŻELBET. Dodano przycisk z poleceniem ZNP do zmiany nazw pozycji.
  4. W MŻELBET Przywrócono zaginione polecenie RPD z rysowaniem prętów przekrojowych wg rozstawu lub liczby.
  5. W module MBASE dodano polecenie PA służące do przesuwania wskazanych lub wszystkich atrybutów w wybranych blokach.
  6. W module MBASE dodano polecenie PLO służące do rysowania pojedynczego odcinka polilinii z odsunięciem od wskazanych punktów.
  7. W MŻELBET dodano polecenie PPR służące do rysowania podgięcia wskazanego pręta. Wybierając opcję P jak Parametry podczas wyboru pręta, można zmienić parametry geometryczne podgięcia pręta.
  8. W menu modułu MBASE dodano polecenie ZNB służące do hurtowej zmiany nazw bloków na nazwy unikatowe. Polecenie przyda się przy wstawianiu podkładów graficznych do rysunku i ma uniknąć problemów z nakładaniem się nazw starych bloków i nowych.
  9. Uporządkowano menu w zakresie pasków narzędzi modułu MŻELBET.
Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.61 została wyłączona

Wersja 5.60a

1) Naprawiono błąd braku widoczności ikon w programie ZWCAD w wersjach 2013 do 2015
2) Uzupełniono brakujące pliki w podkatalogu „bloki” w MCAD. Przy braku tych plików nie generowały się opisy elementów opisowych w MCAD w tym opisy prętów żelbetowych.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.60a została wyłączona

Wersja 5.60

1) Zaktualizowano ikony pasków narzędzi programu. Wprowadzono zestaw ikon dużych i małych oraz z ciemnym i jasnym tłem. Wyboru trybu ikon i jasności ekranu użytkownik może wybrać w poleceniu MCAD.
2) Zmieniono system licencjonowania programu. Obecnie MCAD powinien być odporny na gubienie licencji po aktualizacji Windows. Przejście na nowy system licencjonowania MCADa po aktualizacji powinno być wykonywane automatycznie.
3) Poprawiono polecenie EDS, służące do „prostowania” geometrii rysunku. Poprawiono przyciąganie do siatki polilinii typu LWPOLYLINE.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.60 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.56

Wersja 5.56
MBASE
1) Rozszerzono polecenie kreskowania MHW i MHE. Obecnie dla kreskowania obiektów przy wyborze polilinii program może automatycznie obracać układ współrzędnych kreskowań do najdłuższego odcinka wybranych polilinii do kreskowań. Ma to umożliwić np. prawidłowe jednoczesne kreskowanie ścian na rzutach dla ścian ukośnych oraz poziomych i pionowych. Ma to uniemożliwić tworzenie wzorów kreskowań równoległych do długości ścian na rzutach.
2) Poprawiono generowanie obiektów typu „field” („pole”) w AutoCAD 2009.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.56 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.52

MBASE
1) Poprawiono polecenie KRW służące do korekty linii wymiarowych.
2) Rozszerzono polecenie EDS służące do prostowania elementów (przyciąganie do wirtualnej siatki ze stałym skokiem). Obecnie można prostować również wymiary liniowe (rotate dimensions).
3) Poprawiono błąd zawieszania się programu w przypadku przypadkowego wcześniejszego wciśnięcia klawisza ESC przed zakończeniem wyświetlania się danych w oknie dialogowym. Dotyczyło to różnych okien dialogowych w różnych modułach MCADa. Niektóre instalacje MCADa – szczególnie na Windows 10 nie wiadomo dlaczego długo inicjowały okna dialogowe MCADa i wcześniejsze zamknięcie okna klawiszem ESC zawieszało program CAD.
4) Rozszerzono polecenie WYB, służące do wyboru obiektów zgodnych z filterm o możliwość wyboru obiektów zgodnym z kątem wstawienia. Można teraz wybierać obiekty różnie powstawiane na rysunku. Np. można wybrać tylko same wymiary pionowe czy poziome lub same teksty wstawione z kątem obrotu 90 stopni, itp.
5) Wprowadzono możliwość nie wyświetlania informacji przy wczytywaniu plików roboczych MCADa. Obecnie wystarczy w głównym katalogu MCADa umieścić pusty plik o nazwie NoEcho.txt i komunikaty nie będą wyświetlane

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.52 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.51

MŻELBET
1) Zmieniono polecenie: RZF – do zliczania liczby sztuk prętów na rzucie. Obecnie aby wpisać liczbę sztuk prętów do opisów na rzucie na podstawie rozstawu prętów i zasięgu zbrojenia można wybierać opisy prętów oknem. Wcześniejsza wersja tego polecenia działała na pojedynczych klikach na opis, zasięg i rozstaw pręta. Poprzednią wersję polecenia RZF przepisano pod nową nazwę: RZF1
2) Poprawiono polecenia: WOR i WORK – do opisywania prętów na rzutach i kładach na zasięgu. Obecnie program właściwie rozpoznaje punkty wymiarów indywidualnych wskazywanych podczas wyboru zasięgów prętów.

MBASE
1) Skorygowano polecenie: FOB – do pokazywania obiektów, będących źródłem Fieldów (Pól). Poprzednio źródła fieldów pokazywane były tylko w globalnym układzie współrzędnych. Obecnie układ współrzędnych nie ma już znaczenia.
2) Skorygowano polecenie: EDS – służące do prostowania obiektów (przyciąganie elementów do siatki punktów wirtualnych). Obecnie EDS pomija obiekty, które są na warstwie zablokowanej.
3) Skorygowano polecenie: SOB2 – służące do opisywania odnośników dwustronnych. Obecnie program prawidłowo umieszcza opisy nad i pod linią opisową niezależnie od kierunku wskazywania punktów odnośnika.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.51 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.50

MŻELBET
1) Dodano nowe polecenie: NUMZ – przenumerowanie (renumeracja) prętów kodowanych.
2) Zmieniono polecenie: RP – rysowanie pomocniczych prętów na zasięgu na rzucie. Polecenie to służy do podglądu wszystkich prętów na rzucie (pokazanych na zasięgu pręta). Obecnie aby zobaczyć podgląd prętów na rzucie można wybierać opisy prętów oknem. Wcześniejsza wersja tego polecenia działała na pojedynczych klikach na opis, zasięg i rozstaw pręta. Poprzednią wersję polecenia RP przepisano pod nową nazwę: RP1
3) Skorygowano uwagi pod tabelami zestawień stali w żelbecie.
4) Dodano nowe polecenie: PKE – edycja opisów prętów kodowanych. Za pomocą tego polecenia można zmieniać typy prętów kodowanych w opisach prętów.
5) W poleceniu A1 do bezpośredniego wpisywania wartości do opisów prętów kodowanych i porządkowania opisów dodano automatyczne przeliczanie długości – również po zmianie kodu pręta. Przy zmianie kodu pręta program zmieni wzór na liczenie długości pręta. Do przeliczania długości prętów kodowanych służy polecenie DLPR.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.50 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.48

MBASE
1) W poleceniu Z1 i A1 naprawiono problem w GstarCAD polegający na nie wpisywaniu nowych wartości atrybutów dla obiektów zawierających Field

MŻELBET
1) Naprawiono polecenia dla prętów kodowanych: A1, DLPR i WORK dla GstarCADa.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.48 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.47

MBASE
1) Dodano nowe polecenia:
ALP – dopasowanie (obracanie) wybranych obiektów pionowo.
ALZ – dopasowanie (obracanie) wybranych obiektów poziomo.

MBASE, MPLOT
1) Przestawiono warstwę znaczników ramek dynamicznych jako warstwa drukowalna. Wcześniej, gdy warstwa ta była nie drukowalna rysunki drukowały się bez marginesów w plikach PLT.
2) Dodano opcję eksportowania (drukowania) rysunków do formatu DXF

MŻELBET
1) Poprawiono procedury usuwania i dodawania segmentów prętów dla platformy GstarCAD.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.47 została wyłączona