MABC

 • Moduł MABC


mabcin zamów online
MABC jest modułem programowym aplikacji MCAD dla środowiska AutoCADa, ZWCADa i GstarCADa współpracującym z niezależnym programem obliczeniowym
„ABC Płyta” i „ABC Tarcza” firmy Pro-Soft z Gliwic. Program „ABC” służy do przeprowadzenia obliczeń statycznych płyt i tarcz w zakresie 1 stanu granicznego nośności oraz 2 stanu granicznego rys i ugięć w stanie zarysowanym.
Program MABC umożliwia wygenerowanie modelu obliczeniowego bezpośrednio w AutoCADzie bazując na wszystkich możliwych narzędziach dostępnych w środowisku AutoCAD. Gotowy wierny model można wyeksportować do zewnętrznych plików tekstowych, które możliwe są do wczytania przez program „ABC”. Po przeprowadzeniu obliczeń statycznych w programie „ABC” można gotowy model obliczeniowy wraz z całym zbrojeniem wyeksportować do zewnętrznych plików tekstowych i za pomocą programu MABC wczytać bezpośrednio do AutoCADa. Tu w łatwy sposób możemy podłożyć go pod rzeczywisty projekt stropu czy ściany i widząc liczby wkładek czy cm2 zbrojenia zazbroić zbrojeniem policzonym w programie „ABC” za pomocą własnego oprogramowania.

Zasadniczo moduł MABC dzieli się na 2 części:


Struktura modułowa aplikacji MABC


  1. MABCin – generator modelu obliczeniowego z AutoCADa do programu „ABC”Moduł ten jest preprocesorem obliczeniowym dla programu „ABC Płyta” i „ABC Tarcza”. Za pomocą MABCin można wygenerować bezpośrednio w AutoCADzie bardzo wierny i dokładny model obliczeniowy do przeprowadzenia obliczeń (węzły oraz siatka elementów z grubościami) i wyeksportować go do programu „ABC”.


   Pasek narzędzi modułu MABCin


   MABCin baner
   Zalety i możliwości

   1. Generowanie modelu i podział siatki przeprowadzany jest wprost na podkładach AutoCAD. Korzysta się wówczas z wszelkich narzędzi dostępnych w tym środowisku graficznym.
   2. Nie ma potrzeby wczytywania podkładów CAD w postaci DXF w programie „ABC”
   3. Półautomatyczny podział siatki następuje albo w połowie dzielonych elementów, albo dokładnie w miejscach wskazań punktów podziału. Użytkownik ma wówczas pełną kontrolę nad podziałem siatki i może wygenerować model z elementami podzielonymi świadomie – zgodnie z zasadami dyskretyzacji modelu MES, a nie zdawać się na niepewną automatykę jak w innych programach.
   4. Każdy pojedynczy element siatki to prosty obiekt AutoCADa typu polilinia z nadanym kolorem i umieszczonym na odpowiedniej warstwie. Można więc praktycznie „ręcznie” korygować model za pomocą wszelkich dostępnych narzędzi dostępnych w AutoCADzie. Można elementy kopiować, przesuwać, skalować, obracać dowolnymi metodami !! Jedynymi ograniczeniami są tylko: aby pojedyncze oczko siatki miało nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 węzłów oraz aby wszystkie węzły oczka siatki miały wspólne punkty (powinny przylegać „na styk”). W przypadku, gdy węzły nie są umieszczone „na styk” program ABC-Płyta zinterpretuje to jako brak materii i wprowadzi w to miejsce symbol brzegu elementu.
   5. Możliwość zadawania elementom siatki modelu koloru i przypisania każdemu z kolorów niezależnej grubości. Wprowadza to ład i porządek do modelu. Można w ten sposób wydzielić optycznie wszelkie strefy z różnym typem konstrukcji, różnymi obciążeniami. W programie „ABC” po imporcie danych widać nie tylko jednokolorową siatkę elementów, ale dokładne miejsca, gdzie znajdują się podpory, miejsca przyłożenia sił zewnętrznych itp.
    Proszę zobaczyć poniższy zrzut z programu ABC bezpośrednio po imporcie modelu. Widać tu wszystko co jest potrzebne do zadania podpór i obciążeń na model. Widać ściany nośne murowane, ściany nośne żelbetowe, ściany osłonowe – dociążające oraz strefy z innymi obciążeniami użytkowymi: taras i przestrzeń komunikacji:

    Model w programie ABC-Płyta
    Zobacz także ->
    Videoprezentacja generowania modelu w MABCin. POLECAM !!

    Przeczytaj także -> instrukcję w PDF

   Ograniczenia

   1. Możliwość generowania jedynie modeli płaskich, pozbawionych współrzędnej Z (współrzędna Z ma domyślnie wartość 0)


  1. MABCout – importer siatki i obliczonego zbrojenia z ABC do AutoCADa

   MABCout jest postprocesorem obliczeniowym z programu „ABC Płyta” i „ABC Tarcza”. Za pomocą tego modułu można zaimportować wprost do AutoCADa gotowy obliczony model wraz z całą geometrią i zbrojeniem.

   Pasek narzędzi modułu MABCin


   MABCout baner

   Możliwości

   1. Import gotowego modelu z siatką i grubościami elementów oraz zbrojeniem niezbędnym i zadanym policzonym w programie „ABC Płyta” i „ABC Tarcza”.
   2. Graficzna prezentacja wyników w formie map i opisów tekstowych.
   3. Łatwe przełączanie widoczności poszczególnych typów zbrojenia: niezależne zbrojenie dolne i górne po kierunku X i Y, zbrojenie niezbędne i zadane z „ABC”, zbrojenie założone i przeliczone w MABC.
   4. Przeliczanie wkładek zbrojenia za pomocą kalkulatora wkładek zbrojeniowych i podgląd wyników niezależnie dla każdego typu i kierunku zbrojenia.
   5. Sterowanie widocznością fragmentów modelu za pomocą takich kryteriów jak: grubości elementów, liczba cm2 zbrojenia, liczba wkładek zbrojenia i kierunek wkładek zbrojenia (ta opcja dostępna będzie dopiero od wersji 1.1)
   6. Podłożenie gotowego przeliczonego modelu obliczeniowego w formie bloku lub XREFa bezpośrednio na projektowany obiekt w AutoCAdzie i sterowanie widocznością w/w elementów bezpośrednio w projekcie.
   7. MABC jest modułem programowym niezależnym i można go zainstalować i kupić bez pozostałych modułów MCAD.

   Ograniczenia

   1. W obecnej wersji program MABC generuje importowany obiekt tylko w jednej jednostce – w metrach w globalnym układzie współrzędnych. Nie jest to dużym i znaczącym ograniczeniem, gdyż gotowy zaimportowany model można łatwo przeskalować do dowolnych innych jednostek projektowych za pomocą standardowego polecenia AutoCADa „_Scale” i przemieścić za pomocą polecenia „_Move”.
   2. Każdy importowany projekt powinien być generowany w niezależnym, samodzielnym, pustym pliku DWG i po wczytaniu i przeliczeniu wkładek zbrojenia podłożony jako blok lub XREF bezpośrednio do projektu stropu czy ściany. Jest to w zasadzie wymóg formalny, gdyż program zaimportuje i przeliczy model z „ABC” również bezpośrednio w pliku projektu, jednak czas importu i zadawania zbrojenia ulegnie znacznemu wydłużeniu. Spowodowane jest to faktem, że MABC podczas importu i zadawania wkładek zbrojenia analizuje całą bazę rysunkową pliku DWG i podczas pracy niepotrzebnie obrabiać będzie nieużyteczne dane.
   3. Pracując z programami z grupyMCAD użytkownik musi być zalogowany do systemu Windows na prawach tożsamych z prawami administratora. Wiąże się to z faktem, że program operuje na plikach i rejestrach systemowych. Użytkownik musi mieć swobodne prawa dostępu do zapisu i odczytu danych z dowolnych rejestrów i plików w systemie Windows.
   4. MABC przetestowany został jedynie na pełnych wersjach AutoCADa i powiniem działać na wersjach od 2000 wzwyż. Nie współpracuje z wersjami AutoCAD LT. MABC powinien również poprawnie działać na ZWCAD w wersji od 15 wzwyż.
  1. Video prezentacja sposobu generowania modelu ABC za pomocą modułu MABCin znajduje się tu: www.mcad.com.pl/pl/mabcin-video. POLECAM !! POLECAM !!!
  1. Video prezentacja sposobu importu modelu ABC za pomocą modułu MABCout znajduje się tu: www.mcad.com.pl/pl/mabcout-video. POLECAM !!
  1. Graficzna prezentacja aplikacji MABC znajduje się tu:
   www.cadbud.pl/pl/mabc-pokaz.
  1. Instrukcja obsługi programu MABCin w wersji 2.0 można ściągnąć bezpośrednio stąd: www.mcad.com.pl/pliki/MABCin – instrukcja uzytkowania.pdf

   • Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8 są zastrzeżonymi prawnie nazwami lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
   • AutoCAD, AutoLISP, VisualLISP, DCL są zastrzeżonymi prawnie nazwami programów i produktów firmy Autodesk, Inc.
   • Wszystkie inne nazwy marek i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm