MBASE

Moduł MBASE jest modułem narzędziowym aplikacji MCAD integrującym całe środowisko programowe MCADa. Wszystkie polecenia modułu MBASE zgrupowane są w menu górnym w panelu „MCAD-BASE” oraz w paskach narzędzi.


mbase zamów online

Główne możliwości i zalety modułu MBASE:

 • Integruje środowisko MCAD
 • Zarządza warstwami rysunkowymi w sposób intuicyjny i prosty w obsłudze, przez wskazywanie obiektów.
 • Umożliwia zdefiniowanie własnej struktury warstw z własnymi nazwami, kolorami, grubościami oraz znacznikami drukowania.
 • Posiada bardzo dużo narzędzi opisowych. Wielkości opisowe są w łatwy sposób definiowane jako wysokości tekstów w [mm] na wydruku.
 • Dostosowuje wszystkie parametry rysunkowe do zdefiniowanej skali i jednostki w MCAD.
 • Tworzy automatycznie odnośniki opisowe ze zintegrowanymi strzałkami odniesienia.
 • Zawiera wiele narzędzi wymiarowania. Tworzy automatycznie ciągi wymiarowe.
 • Style wymiarowe tworzone są automatycznie w zależności od skali i jednostki rysunku oraz przyjętego schematu graficznego.
 • Posiada biblioteki prostych typowych bloków rysunkowych stosowanych w budownictwie.
 • Rysuje ściany wielowarstwowe z biblioteki gotowych typowych ścian oraz Umożliwia definiowanie własnych (indywidualnych)
 • Posiada generator wzajemnych połączeń rysunkowych ścian.
 • Wstawianie otworów oraz okien i drzwi w ściany na rzucie.
 • Umożliwia wstawianie metek pomieszczeń i mieszkań oraz automatycznie zlicza powierzchnię.
 • Wstawia na rysunek koty wysokościowe i automatycznie zlicza i aktualizuje ich rzędne.
 • Rysuje schematycznie izolacje przeciwwodne i termiczne różnych rodzajów.
 • Posiada narzędzie do prostowania i wyrównywania do siatki niewłaściwie narysowanych elementów rysunkowych. Prostuje automatycznie całe rysunki w zależności od zdefiniowanego skoku siatki błędów.
 • Wstawia formatki rysunkowe klasyczne i dynamiczne z bazy typowych i indywidualnych, dostosowanych wielkościowo do skali i jednostki rysunku.
 • Posiada bibliotekę gotowych kreskowań obiektów, których skale są dobierane automatycznie do skali i jednostki rysunku.
 • Zawiera wiele narzędzi do modyfikacji linii, polilinii i bloków (inteligentne skalowanie, obracanie, przypisywanie atrybutów i inne).
 • Zawiera proste w obsłudze narzędzie do klonowania elementów rysunkowych. Wystarczy kliknąć na powielany obiekt a MCAD przejmie wszystkie cechy wzorca i przeniesie na nowo tworzone obiekty.
 • Umożliwia inteligentną selekcję i wybór obiektów w zależności od cech: nazw warstw, bloków czy kolorów.
 • Oraz wiele innych użytecznych narzędzi jak: zliczanie tekstów, długości linii i polilinii, pól powierzchni polilinii, przedrostki i przyrostki tekstów, inteligentne operacje matematyczne na tekstach i inne.

Lista nazw poleceń MCADa z modułu MBASE i IFO:

Zarządzanie warstwami:
CL Zmiana warstwy przez między wskazanymi obiektami
U0, U1 Zmiana warstwy wybranych obiektów na warstwę 0
CCL Zmiana koloru warstw przez wskazanie obiektów na warstwach do zmiany
CCL1 Zmiana koloru warstw przez wskazanie obiektów na warstwach do zmiany wewnątrz bloku
SL Ustawianie bieżącej warstwy przez wskazanie obiektu na tej warstwie
SL1 Ustawianie bieżącej warstwy przez wskazanie obiektu na tej warstwie wewnątrz bloku
FL Zablokowanie warstwy przez wskazanie obiektu na tej warstwie
FL1 Zablokowanie warstwy przez wskazanie obiektu na tej warstwie wewnątrz bloku
UFL Kolejne odblokowanie warstw wcześniej zablokowanych poleceniami FL i FL1
UL Wyłączenie warstwy przez wskazanie obiektu na tej warstwie
UL1 Wyłączenie warstwy przez wskazanie obiektu na tej warstwie wewnątrz bloku
UUL Kolejne przywracanie widoczności warstw wcześniej wyłączanych poleceniami UL i UL1
LL Zamknięcie warstwy przez wskazanie obiektu na tej warstwie
ULL Kolejne otwieranie warstw wcześniej zamykanych poleceniem LL
WIDW Włączenie wszystkich warstw
ODBLW Odblokowanie wszystkich warstw
OTWW Otwarcie wszystkich warstw
DWN Zmiana warstwy na niedrukowalną przez wskazanie obiektu na tej warstwie
DWW Zmiana warstwy na drukowalną przez wskazanie obiektu na tej warstwie
UDW Zmienia warstwy na drukowalne wcześniej ustawione na niedrukowalne poleceniem DWN
TWB Stworzenie nowej warstwy w standardzie nazw MCADa
U0 Ustawienie warstwy 0 jako aktualnej
WPW Ustawia warstwy pomocnicze jako widoczne
WPN Ustawia warstwy pomocnicze jako niewidoczne
WWW Ustawia warstwy wypełnień jako widoczne
WWN Ustawia warstwy wypełnień jako niewidoczne
Polecenia modułu IFO
IFO uruchomienie funkcji IFO z dynamicznymi polami tekstowymi matematycznymi
ITO uruchomienie funkcji ITO z dynamicznymi polami tekstowymi
IDL przypisanie dynamicznej długości wskazanego obiektu do wskazanego obiektu tekstowego (przypisuje długości prętów do opisu prętów)
IDL1 przypisanie dynamicznej długości wskazanego obiektu do wskazanego obiektu tekstowego z korektą długości (przypisuje długości prętów do opisu prętów)
IT dynamiczne powiązanie (kopiowanie) tekstów między wskazanymi obiektami tekstowymi
ITB dynamiczne powiązanie (kopiowanie) tekstów między wskazanymi blokami z atrybutami
ITT dynamiczne kopiowanie tekstów ze wskazanego obiektu tekstowego do obiektów tekstowych wybranych dowolnie (np. oknem)
IDOFF wyłączenie inteligentnych pól, tylko wizualnie
IDON włączenie inteligentnych pól, tylko wizualnie
ION włączenie przypisywania inteligentnych opisów MCADa
IOFF wyłączenie przypisywania inteligentnych opisów MCADa
I0 usuwa inteligentny opis ze wskazanego obiektu tekstowego
Z1, ZA1 zmienia wartość wskazanego atrybutu
ZZ regeneruje inteligentne opisy (pola/fields) wybranych obiektów
Funkcje wymiarowania
CW automatyczne tworzenie ciągu wymiarowego MCADa z przecięcia definiowanego odcinka z obiektami typu linia
CWS tworzy ciąg wymiarowy dowolnie pochylony MCADa przez wskazania kolejnych punktów
CWN Tworzenie ciągu wymiarowego MCADa przez kolejne kliknięcia na definiowane punkty ciągu.
WODL ustawienie odległości odnośnika wymiarowego od wskazywanych obiektów dla polecenia CWN
FW przestaw wąski wymiar na przeciwną stronę
UW aktualizuje teksty wymiarowe ze wskazanych wymiarów MCADa
PW podkreśla teksty wymiarowe wskazanych wymiarów. Podkreślone teksty pomija polecenie UW. Służy do sztucznego wymiarowania obiektów fizycznie skróconych (np. długich słupów czy belek)
UPW usuwa podkreślenie ze wskazanych wymiarów.
= wstawia we wskazane wymiary znak równości
W18 obraca tekst wymiarowy wskazanych wymiarów o 180 stopni
WH tworzy ciąg wymiarowy poziomy MCADa przez wskazania kolejnych punktów
WV tworzy ciąg wymiarowy pionowy MCADa przez wskazania kolejnych punktów
KRW przywraca przedłużone lub skrócone linie wymiarowe do standardowej długości dla MCADa
UW1 dopasowanie wskazanych wymiarów do wskazanej wielkości wymiarowej porównawczej (wcześniej podkreślonej). Służy do przeliczania innych wymiarów względem bazowego dla sztucznie skracanych lub wydłużanych obiektów
DF dopasowuje wskazany tekst wymiarowy
Baza symboli rysunkowych
ARMK armatura kuchenna z bazy MCADa
ARML armatura łazienkowa z bazy MCADa
MATB materiały budowlane z bazy MCADa
POJ obiekty pojazdów z bazy MCADa
ZIEL obiekty zieleni z bazy MCADa
ZWIE obiekty zwierzęce z bazy MCADa
Linie i polilinie
UZW usuwa zdublowane węzły w polilinii
UWP usuwa najbliższy węzeł wskazanej polilinii
PD zamienia linie w pojedyncze polilinie
DLL mierzy łączną długość wybranych linii
DZ wycina obiekty między dwoma wskazanymi punktami
ZLP zlicza sumaryczne pole powierzchni wybranych polilinii
J łączy wybrane współliniowe linie
JE łączy współliniowe linie wybrane oknem z usunięciem wszelkich obiektów z wybranego okna (służy do usuwania otworów, drzwi i okien ze ścian)
LT docinanie linii do odcinka
LTP docinanie linii do odcinka i wstawienie końcówki linii na warstwę przerywaną
LT2 wycięcie linii między 2 wskazanymi odcinkami
LT2P wycięcie linii między 2 wskazanymi odcinkami i wstawienie wyciętych linii na warstwę przerywaną
USTLIN0 przeniesienie linii narysowanych na różnych poziomach (rzędnych Z) na poziom 0
USTPLI0 przeniesienie współrzędnych węzłów wybranych polilinii (rzędnych Z) na poziom 0
USTPL0 zmienia poziom wybranych polilinii na 0
OBC rozcina wskazane linie równoległe i wstawia przerywane symbole rozcięcia
POLEKR definiuje typ połączeń ścian i linii równoległych
POL generuje połączenia ścian i linii równoległych typem definiowanym poleceniem POLEKR
Operacje na blokach
SKBLK skaluje wybrane bloki względem ich punktów wstawienia
NSKBLK wstawia stałą skalę wybranym blokom względem ich punktów wstawienia
ZMBLK podmienia wybrane bloki na inną definicję bloku względem ich punktów wstawienia. Możliwe jest zachowanie atrybutów ze starych bloków w nowych blokach
OBRBLK obraca wybrane bloki o zadany kąt względem ich punktów wstawienia
ZATRN zmienia wartości atrybutów o podanej nazwie w wybranych blokach
OBREL obraca wybrane elementy z równoczesnym przesunięciem
NSK skaluje wybrane elementy
AT, ATTREDEF przedefiniowuje bloki z atrybutami
ROZBA rozbija bloki z atrybutami pozostawiając na rysunku obiekty tekstowe zamiast definicji atrybutów
ZA2 zmienia wartość wskazanego atrybutu podmieniając fragment wpisanego w nim tekstu na nowy
ZA3 zmienia warstwę wybranego atrybutu w wielu blokach
MB, MBLK przedefiniowuje blok z rysunku
MBL przedefiniowuje ostatni wstawiony blok do rysunku, np. wstawiony poleceniem KL (klonuj)
ZESTATR zestawia atrybuty z wybranych bloków do tabeli na ryunku
ODB odbija lustrzanie wskazane obiekty
ODBW odbija lustrzanie wiele bloków względem kierunku linii przechodzącej przez punkty wstawienia bloków
Funkcje opisowe i tekstowe
SOB rysuje i definiuje (wybierając opcję P) odnośnik opisowy MCAD
SOT wstawia pojedynczy tekst średni MCAD
SOB2 rysuje i definiuje (wybierając opcję P) dwustronny odnośnik opisowy MCAD
TXT umożliwia złożone modyfikacje obiektów tekstowych
WPRZ wstawia symbole ze strzałką dla przekroju lub kierunku widoku
WY1 umożliwia wstawianie opisów pod liniami wymiarowymi (dla opisów wysokości otworów na rzucie lub rozstawu strzemion). Obiekt tekstowy jest zintegrowany z wymiarem
WY umożliwia wstawianie opisów pod liniami wymiarowymi lub innymi obiektami (dla opisów wysokości otworów na rzucie lub rozstawu strzemion). Obiekt tekstowy jest blokiem z atrybutem
ZESTTXT zestawia wybrane obiekty tekstowe do tabeli na rysunku i zlicza ich liczbę (względem wartości tekstów)
TXTP zestawia wybrane obiekty tekstowe do pliku i zlicza ich liczbę (względem wartości tekstów)
ZL zlicza sumę wybranych obiektów tekstowych
MPU wstawia metkę adresową mieszkania z PUM
AD wstawia blok z adresem pocztowym
TXTM wykonuje operacje matematyczne na wybranych tekstach liczbowych. Umożliwia dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie wartości tekstu przez dowolną liczbę i wpisanie nowej wartości w tekst z podaniem liczby dokładności miejsc po przecinku.
OPTXT wykonuje operacje na wybranych tekstach umożliwiając dopisanie przedrostków i przyrostków do tekstów
Q, DDE edycja obiektów tekstowych
ET zmiana wartości tekstowych wybranych elementów tekstowych
EWP wstawia symbol opisu (nazwy) przekroju czy widoku rysunku
STX wstawia tekst średni na wskazanym obiekcie liniowym symetrycznie
BTX wstawia tekst średni na wskazanym obiekcie liniowym przy wskazanym punkcie
TXO obraca tekst do kierunku wskazanej linii
TXN umożliwia skopiowanie tekstu ze wskazanego obiektu tekstowego innym wybranym obiektom tekstowym
OPOS opisuje osie symbolami w okręgu
MET wstawia metki pomieszczeń, stara procedura, bez okna dialogowego
MDCL wstawia metki pomieszczeń z oknem dialogowym
ZMET aktualizuje powierzchnię w opisie wskazanej metki według zmodyfikowanego obrysu pomieszczeń
AMET aktualizuje powierzchnię wielu wybranych metek. Program automatycznie znajdzie obrysy pomieszczeń i przypisze ich powierzchnię i obrys do atrybutów opisowych metek
NUM numeruje w kolejności alfabetycznej lub numerycznej rosnąco lub malejąco wszelkie obiekty tekstowe: teksty, mteksty i atrybuty. Numerowanie może odbywać się poprzez kolejne wskazania numerowanych tekstów lub automatycznie przez jednokrotny wybór obiektów do numeracji. Numerowanie automatyczne przeprowadzane jest metodą góra-dół lub lewo-prawo.
Funkcje narzędziowe i użytkowe
OS ustawia osnap użytkownika zdefiniowany w pliku mcad.ini
WLE wybór obiektów na warstwach przez wskazanie
WL wybór obiektów na warstwach przez wskazanie lub wpisanie nazw warstw z klawiatury
WBL wybór bloków z rysunku poprzez wskazanie bloków charakterystycznych
EDS ustawia węzły wybranych elementów do zdefiniowanej siatki (służy do prostowania „krzywych” obiektów
UEDS ustawienie siatki dla polecenia EDS
MCP tworzy wielokopie wybranych elementów
MO tworzy wielokrotne odsunięcie wskazanego elementu (Multi Offset)
MCPN rozmieszcza wybrane elementy na zdefiniowanej odległości wg liczby sztuk
MCPR rozmieszcza wybrane elementy na zdefiniowanej odległości wg rozstawu
KLEJ skleja wybrane współliniowe linie i łuki oraz scala wybrane teksty
’2PT liczy punkt środkowy między 2 punktami – polecenie nakładkowe
’3PT liczy punkt w 1/3 między 2 punktami – polecenie nakładkowe
’4PT liczy punkt w 1/4 między 2 punktami – polecenie nakładkowe
’2PT3 liczy punkt środkowy między 3 punktami – polecenie nakładkowe
BGG ustawia tła AutoCADa na kolor szary
BGW ustawia tła AutoCADa na kolor biały
BGB ustawia tła AutoCADa na kolor czarny
BGT przełącza kolejno tła AutoCADa na kolor czarny i biały
Koty, izolacje, kreskowania i inne
WR wstawianie ramek rysunkowych
AWR aktualizowanie dat i nazw pliku dwg w metkach ramek rysunkowych
DAF dopasowanie arkusza do ramki rysunkowej MCADa w przestrzeni papieru
FRR zarządza fragmentami rysunku modelu i umieszcza je w odpowiedniej skali w obszarze papieru.
PL0 deaktywuje ramkę rysunkową do druku
PL1 aktywuje ramkę rysunkową do druku
EK wstawianie kot wysokościowych
EUK ustawianie dokładności wstawiania wysokości dla wstawianych kot
AEK aktualizacja kot wysokościowych
POZ wstawianie bloków kot wysokościowych na rzucie (poziomy, rzędne)
UPOZ definiuje rodzaj tekstu, jednostek i poziomu porównawczego dla polecenia POZ
APOZ aktualizacja kot wysokościowych na rzucie
IZT wstawianie izolacji termicznej
IZW wstawianie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej
KL klonuje wskazane elementy dziedzicząc: nazwy bloków, kolory, warstwy, teksty itp.
MHW umożliwia definiowanie parametrycznego kreskowania względem skali i jednostki MCAD. Kreskuje wybrane obiekty
MH kreskuje obiekt aktualnym stylem kreskowania, wskazując punkt wewnątrz obiektu. Warstwa kreskowania ustawiona jest w poleceniu MHW
MHE kreskuje wybrane obiekty aktualnym stylem kreskowania. Warstwa kreskowania ustawiona jest w poleceniu MHW
WD wstawia symbol drzwi w ścianie na rzucie
WO wstawia okno w ścianie na rzucie
WO-ZM definiuje dane okien na rzucie

 • Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8 są zastrzeżonymi prawnie nazwami lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
 • AutoCAD, AutoLISP, VisualLISP, DCL są zastrzeżonymi prawnie nazwami programów i produktów firmy Autodesk, Inc.
 • Wszystkie inne nazwy marek i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm