MŻELBET

Moduł MZELBET jest modułem programowym wspomagającym pracę projektantów nad konstrukcjami żelbetowymi.

Program umożliwia kompleksowe rysowanie 2D i generowanie podstawowych przekrojów konstrukcji żelbetowych.

Główną zaletą modułu MZELBET jest prostota obsługi.

Paski narzędzi modułu MZELBET

MCAD - paski narzędzi modułu MZELBET

Program umożliwia:

 • Rysowanie dowolnych prętów stalowych w przekroju i w widoku z normowymi promieniami zagięć i hakami.
 • Modyfikacje wcześniej narysowanych prętów poprzez zmianę średnicy, usuwanie i dodawanie segmentów prętów, zmianę haków prętów itp.
 • Rysowanie prętów uzwojonych w widoku.
 • Parametryczne rysowanie strzemion z gotowej biblioteki.
 • Rozmieszczanie prętów przekrojowych na przekroju wg liczby prętów lub ich rozstawu
  Rysowanie symbolu podbetonu na przekrojach żelbetowych.
 • Możliwość pokazania prętów widokowych w rzeczywistej grubości lub jako cienka polilinia.
 • Generowanie typowych parametryzowanych przekrojów żelbetowych belek, słupów, fundamentów, schodów i wieńców. Możliwość zapisania cech wymiarowych przekrojów w tzw. punktach informacyjnych w celu szybkiego późniejszego odczytania danych.
 • Wyciąganie i wymiarowanie prętów widokowych z widoków i przekrojów elementów
 • Opisywanie prętów na wiele możliwych sposobów, m. in. za pomocą własnej definicji opisów prętów. Możliwe kompatybilne opisy prętów uproszczone oraz pełne – do zestawień.
  Szybkie odczytywanie cech prętów przy opisie z innych wcześniej wstawionych opisów.
 • Przypisywanie opisom prętów i dowolnym obiektom tekstowym samoaktualizujących się cech długości prętów.
 • Automatyczna kontrola numeracji prętów w obrębie danej pozycji rysunkowej.
 • Kompatybilne, niezależne opisy prętów na rzucie płyt. Program tworzy zintegrowane opisy prętów skojarzone z linią odnośnikową. W przypadku modyfikacji odnośnika (skracanie czy wydłużanie) liczby sztuk zostają automatycznie zmienione w opisach.
 • W płytach możliwe generowanie widoku wszystkich prętów na zintegrowanym odnośniku.
 • Kalkulator do obliczania prętów rozdzielczych na rzutach.
 • Pełna automatyzacja styli wymiarowych i nazewnictwa warstw rysowanych elementów w zależności od przyjętej skali i jednostki rysunkowej.
 • Tworzenie automatycznych zestawień stali wspólnych dla wszystkich opisów prętów w MCAD

Lista nazw poleceń MCADa z modułu MŻELBET

Polecenia opisów prętów i zestawień stali
PKE Umożliwia edycję bloku opisowego prętów kodowanych. Należy kliknąć na opis pręta kodowanego, żeby poddać go edycji
A1 Zmienia wartość pojedynczego atrybutu w opisie żelbetowym przez wskazanie. Program po zmianie atrybutu w opisie automatycznie porządkuje opis żelbetowy poprzez porozsuwanie pozostałych atrybutów tak, żeby nie nachodziły na siebie wewnątrz bloku opisowego.
AA Program automatycznie porządkuje wybrane opisy żelbetowe poprzez porozsuwanie wszystkich atrybutów w bloku opisowym tak, żeby nie nachodziły na siebie wewnątrz bloku opisowego.
WOP Opisuje pręty żelbetowe pełnymi opisami do zestawień stali. Dane wprowadza się w oknie dialogowym. Przy pierwszym uruchomieniu pojawia się okno dialogowe z wyborem stylu opisów. W MCAD jest 10 styli typowych jak również możliwe jest zdefiniowanie wielu własnych styli. Style pomiędzy opisami można kopiować poleceniem KWOP.
WOPKOD Opisuje pręty kodowane pełnymi opisami do zestawień stali. Dane wprowadza się w oknie dialogowym. Przy pierwszym uruchomieniu pojawia się okno dialogowe z wyborem stylu opisów. W MCAD jest 10 styli typowych jak również możliwe jest zdefiniowanie wielu własnych styli.
WOPL Opisuje elementy żelbetowe zliczane z metra (wieńce, ławy itp.) pełnymi opisami do zestawień stali. Dane wprowadza się w oknie dialogowym. Przy pierwszym uruchomieniu pojawia się okno dialogowe z wyborem stylu opisów. W MCAD jest 10 styli typowych, 5 na pręty podłużne i 5 na pręty poprzeczne np. strzemiona. Możliwe jest zdefiniowanie wielu własnych styli. Style pomiędzy opisami można kopiować poleceniem KWOP.
WOPLKOD Opisuje pręty kodowane zliczane z metra (wieńce, ławy itp.) pełnymi opisami do zestawień stali. Dane wprowadza się w oknie dialogowym. Przy pierwszym uruchomieniu pojawia się okno dialogowe z wyborem stylu opisów. W MCAD jest 10 styli typowych, 5 na pręty podłużne i 5 na pręty poprzeczne np. strzemiona. Możliwe jest zdefiniowanie wielu własnych styli.
ELM Umożliwia automatyczne przypisanie atrybutom z liczbą sztuk prętów i długością łączną zbiorczych sztuk i długości prętów na podstawie danych z metki pozycji zliczanych z metra.
SWOP Umożliwia skopiowanie styli opisowych pomiędzy opisami prętów. Najpierw należy kliknąć opis wzorcowy, który chcemy skopiować a następnie wybrać należy opisy do zmiany stylu na wcześniej kliknięty.
KWOP Umożliwia przypisanie istniejącym opisom żelbetowym stylu aktualnie wybranego. Dzięki temu możliwe jest kopiowanie styli między różnymi opisami.
WON Opisuje pręty żelbetowe uproszczonymi opisami nie podlegające zestawieniom stali. Dane wprowadza się w oknie dialogowym. Przy pierwszym uruchomieniu pojawia się okno dialogowe z wyborem stylu opisów. Styl opisu uproszczonego można zmieniać dynamicznie poprzez wpisania podczas działania polecenia literki P jak Parametry. W MCAD jest 10 styli typowych jak również możliwe jest zdefiniowanie wielu własnych styli. Style pomiędzy opisami można kopiować poleceniem KWON.
WOR Opisuje pręty żelbetowe na rzucie pełnymi opisami do zestawień stali. Dane wprowadza się w oknie dialogowym. Dodatkowo definiuje się na rysunku zasięg prętów i podaje ich rozstaw. Program inteligentnie opisuje sztuki prętów tak, że po rozciągnięciu linii zasięgu lub po zmianie rozstawu prętów atrybut z liczbą sztuk zmienia się automatycznie. Przy pierwszym uruchomieniu pojawia się okno dialogowe z wyborem stylu opisów. W MCAD jest 10 styli typowych jak również możliwe jest zdefiniowanie wielu własnych styli. Style pomiędzy opisami można kopiować poleceniem KWOR.
WORK Opisuje pręty kodowane na rzucie pełnymi opisami do zestawień stali. Dane wprowadza się w oknie dialogowym. Dodatkowo definiuje się na rysunku zasięg prętów i podaje ich rozstaw. Program inteligentnie opisuje sztuki prętów tak, że po rozciągnięciu linii zasięgu lub po zmianie rozstawu prętów atrybut z liczbą sztuk zmienia się automatycznie. Przy pierwszym uruchomieniu pojawia się okno dialogowe z wyborem stylu opisów. W MCAD jest 10 styli typowych jak również możliwe jest zdefiniowanie wielu własnych styli.
WOR1 Opisuje pręty żelbetowe na rzucie na odnośniku pełnymi opisami do zestawień stali. Dane wprowadza się w oknie dialogowym. Dodatkowo definiuje się na rysunku zasięg prętów i podaje ich rozstaw. Program inteligentnie opisuje sztuki prętów tak, że po rozciągnięciu linii zasięgu lub po zmianie rozstawu prętów atrybut z liczbą sztuk zmienia się automatycznie. Przy pierwszym uruchomieniu pojawia się okno dialogowe z wyborem stylu opisów. W MCAD jest 10 styli typowych jak również możliwe jest zdefiniowanie wielu własnych styli. Style pomiędzy opisami można kopiować poleceniem KWOR.
WYK Umożliwia wstawienie bloku metki z atrybutami z opisem nazwy pozycji i liczby sztuk do wykonania. Program MCAD podczas zestawień stali przemnaża liczby prętów z pojedynczej pozycji przez liczbę sztuk z bloku opisu pozycji.
WYKL Umożliwia wstawienie bloku metki z atrybutami z opisem nazwy pozycji, metrów do wykonania i naddatków na zakłady dla pozycji liczonych na metry bieżące. Można po wstawieniu przypisać do atrybutów opisów prętów formuły opisowe liczące automatycznie liczbę i liczbę sztuk prętów.
RZF Umożliwia przeliczenie liczby sztuk prętów w opisie i utworzenie z atrybutu liczby sztuk inteligentnego opisu (Fielda). Wskazuje się kolejno: atrybut z liczbą sztuk, linię zasięgu prętów na rzucie a następnie atrybut z rozstawem prętów.
ZEST Zestawia stal na rysunku z wybranych opisów prętów żelbetowych. Pojedyncze pozycje zostaną przemnożone przez liczbę sztuk wpisanych w blokach opisowych pozycji wstawianych poleceniem WYK, jeśli te zostały wstawione na rysunek.
ZESTPK Zestawia stal na rysunku z wybranych opisów prętów kodowanych. Tabela zestawieniowa może być wygenerowana z kształtami prętów oraz blokami z danymi kodowymi. Pojedyncze pozycje zostaną przemnożone przez liczbę sztuk wpisanych w blokach opisowych pozycji wstawianych poleceniem WYK, jeśli te zostały wstawione na rysunek.
DLPR Zlicza długości pretów kodowanych w opisach prętów i wpisuje poprawną wartość długości. Program dla formuł IFO (fieldów) ponownie układa wzór na długość pręta, zależną od danych kodowych zapisanych w atrybutach bloku opisowego a dla opisów bez fieldów wpisuje w atrybut długości tylko obliczoną, konkretną długość pręta.
Polecenia inne
OBP Rysuje obrys (kontur) wybranych prętów widokowych. Program pomija pręty rysowane bez właściwej grubości.
SP Dosuwa wybrane pręty przekrojowe do wskazanego segmentu pręta widokowego. Dosunięcie uwzględnia średnicę wybranych prętów. Pręty przekrojowe dosuwane są na styk z prętem widokowym.
ZOT Umożliwia narysowanie zbrojenia obrzeżnego otworów na rzutach. Można narysować pręty obrzeżne podłużne oraz strzemiona w widoku z góry
RP Rysuje pomocnicze pręty widokowe na rzucie na odcinku zasięgu prętów. Narysowane pręty pomocnicze są umieszczone na niedrukowalnej warstwie. Można je łatwo wyłączać poleceniem WPN i włączać WPW. Narysowane pręty tworzą grupę. Grupowanie przełącza się w AutoCADzie skrótem Ctr_Shift+A
UPR Tworzy i ustawia jako aktualną niedrukowalną warstwę pomocniczą z obrysem prętów rozdzielczych dla polecenia obliczania prętów rozdzielczych LPR. Warstwę pomocniczą łatwo włącza się poleceniem WPW i wyłącza WPN. Na tej warstwie powinny być rysowane poliliniami obrysy prętów rozdzielczych.
LPR Umożliwia obliczanie ilości potrzebnych prętów rozdzielczych na rzucie. Definiuje się długość handlową prętów, naddatki na zakłady prętów oraz ich rozstaw. Program po wybraniu obrysów pól z wymaganymi prętami rozdzielczymi obliczy potrzebną ich liczbę.
INFP Pokazuje dane wskazanego pręta zaszyte w danych dodatkowych XDATA AutoCADa.
RPB Rysuje symbol podbetonu polilinią na zdefiniowanej warstwie MCADa. Podaje się kolejno punkty, między którymi rysowany będzie podbeton a następnie jego grubość.
RYS1PR Rysuje pojedynczy pręt przekrojowy o zadanej średnicy i gatunku stali w oknie dialogowym.
RYS2PR Rysuje pojedynczy pręt przekrojowy pusty w środku o zadanej średnicy i gatunku stali w oknie dialogowym.
RPW Rysuje dowolny pręt żelbetowy w widoku o zadanej średnicy, gatunku stali i rodzaju haków w oknie dialogowym.
PLPR Zamienia dowolne wybrane polilinie 2D na pręty żelbetowe w widoku o zadanej średnicy, gatunku stali i rodzaju haków w oknie dialogowym.
STRZ Rysuje pręty strzemion o zadanych wymiarach, typie, średnicy, gatunku stali i rodzaju haków w oknie dialogowym.
RUZW Umożliwia narysowanie prętów widokowych uzwojonych. Aby rozciągnąć pręt widokowy uzwojony: użyj standardowego polecenie AutoCADa Rozciągnij (Stretch), a następnie polecenia MCADa edycji pojedynczego pręta EDPR.
RPD Rysuje pręty przekrojowe o zadanych: średnicy, rodzaju stali, rozstawie lub liczbie prętów, na zdefiniowanym odcinku i kierunku rysowania. Dane podawane są w oknie dialogowym. Jeśli końce odcinków podano na istniejącym pręcie widokowym MCADa, to pręty przekrojowe odsunięte będą od zdefiniowanego odcinka o połowę średnicy pręta widokowego.
RPP Rysuje pręty przekrojowe wg liczby o zadanych: średnicy, rodzaju stali. Definiuje się końce odcinków i kierunek rysowania. Jeśli końce odcinków podano na istniejącym pręcie widokowym MCADa, to pręty przekrojowe odsunięte będą od zdefiniowanego odcinka o połowę średnicy pręta widokowego.
RPR Rysuje pręty przekrojowe wg rozstawu o zadanych: średnicy, rodzaju stali. Definiuje się końce odcinków i kierunek rysowania. Jeśli końce odcinków podano na istniejącym pręcie widokowym MCADa, to pręty przekrojowe odsunięte będą od zdefiniowanego odcinka o połowę średnicy pręta widokowego.
DPW Umożliwia dorysowanie segmentów do istniejącego wskazanego pręta żelbetowego w widoku. Dorysowywane będą kolejne segmenty od końca pręta bliższego wskazanemu punktowi na pręcie istniejącym.
USPW Usuwa najbliższy wierzchołek wskazanego pręta widokowego.
ODWH Odwraca na przeciwległą stronę wskazany hak pręta widokowego.
RHAK Rysuje pojedynczy hak o zadanej średnicy i gatunku stali w oknie dialogowym. Narysowany obiekt nie jest prętem MCADa lecz jedynie graficzną prezentacją haka.
ZDLG Rysuje sparametryzowaną belkę żelbetową w przekroju. Wszelkie dane wymiarowe i materiałowe podaje się w oknie dialogowym. Po narysowaniu belki można dane wymiarowe zapisać do punktu informacyjnego i umieścić obok narysowanego przekroju. Później, jeśli zajdzie taka potrzeba, to można dane z takiego punktu łatwo odczytać w oknie dialogowym.
FDLG Rysuje sparametryzowany prosty fundament w przekroju. Wszelkie dane wymiarowe i materiałowe podaje się w oknie dialogowym. Po narysowaniu przekroju można dane wymiarowe zapisać do punktu informacyjnego i umieścić obok narysowanego przekroju. Później, jeśli zajdzie taka potrzeba, to można dane z takiego punktu łatwo odczytać w oknie dialogowym. SDLG Rysuje sparametryzowany słup prostokątny w przekroju. Wszelkie dane wymiarowe i materiałowe podaje się w oknie dialogowym. Po narysowaniu przekroju można dane wymiarowe zapisać do punktu informacyjnego i umieścić obok narysowanego przekroju. Później, jeśli zajdzie taka potrzeba, to można dane z takiego punktu łatwo odczytać w oknie dialogowym. SODLG Rysuje sparametryzowany słup okrągły w przekroju. Wszelkie dane wymiarowe i materiałowe podaje się w oknie dialogowym. Po narysowaniu przekroju można dane wymiarowe zapisać do punktu informacyjnego i umieścić obok narysowanego przekroju. Później, jeśli zajdzie taka potrzeba, to można dane z takiego punktu łatwo odczytać w oknie dialogowym. SCHDLG Rysuje sparametryzowane schody płytowe w przekroju. Wszelkie dane wymiarowe i materiałowe podaje się w oknie dialogowym. Po narysowaniu przekroju można dane wymiarowe zapisać do punktu informacyjnego i umieścić obok narysowanego przekroju. Później, jeśli zajdzie taka potrzeba, to można dane z takiego punktu łatwo odczytać w oknie dialogowym. GP0 Ustawia wizualnie wybrane pręty widokowe na grubość zerową. GP1 Ustawia wizualnie wybrane pręty widokowe na grubość taką, jak jego średnica. EDPR Umożliwia edycję wskazanego pręta. Możliwa jest zmiana jego typu, średnicy, rodzaju stali oraz rodzaju haków. Pręt zostanie skorygowany na rysunku o zdefiniowane nowe dane materiałowe (zmienią się średnice zagięć i wielkości haków). ZMPR Umożliwia zmianę wybranych prętów widokowych na nowo zdefiniowaną średnicę, rodzaju stali oraz rodzaj haków. Pręty zostaną skorygowany na rysunku o zdefiniowane nowe dane materiałowe (zmienią się średnice zagięć i wielkości haków). WP Wyciąga wskazany pręt widokowy z widoku lub z przekroju i wymiaruje jego segmenty stylem tekstu dostosowanym do aktualnej skali i jednostki MCADa. WPK Rysuje widok pręta kodowanego. Należy kliknąć na opis pręta kodowanego lub jego kład na rzucie. WP1 Wymiaruje segmenty wskazanego pręta widokowego stylem tekstu dostosowanym do aktualnej skali i jednostki MCADa. PPR Umożliwia podgięcie wskazanego pręta. Wybierając opcję P jak Parametry podczas wyboru pręta, można zmienić parametry geometryczne podgięcia pręta.

 • Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8 są zastrzeżonymi prawnie nazwami lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
 • AutoCAD, AutoLISP, VisualLISP, DCL są zastrzeżonymi prawnie nazwami programów i produktów firmy Autodesk, Inc.
 • Wszystkie inne nazwy marek i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm