Wersja 5.67

Uwaga.
Od wersji 5.67 zaprzestano rozwoju prętów nie kodowanych. Obecnie skupiamy się na rozwoju i innowacjach tylko prętów kodowanych.
Zmieniliśmy pasek narzędzi modułu żelbet usuwając z niego wszystkie stare polecenia dotyczące prętów nie kodowanych.
Dla osób, które zechcą pracować na starym pasku narzędzi modułu MŻELBET i ze starszymi poleceniami wprowadzono dodatkowy przycisk na nowym pasku, który włączy stary pasek z wersji 5.6…

MŻELBET
1) Zmieniono polecenie do automatycznej (numeracji) opisów prętów kodowanych NUMZ. Wprowadzono tu nadrzędne okno dialogowe, w którym można podać podstawowe parametry numeracji a także można z poziomu tego okna wywołać pozostałe opisane niżej nowe polecenia do numeracji prętów.
Obecnie do numeracji prętów można podać przedrostek numeracji, numer startowy (początkowy) numeracji oraz przyrostek numeracji. Można w ten sposób numerować pręty dolne w stropach oznaczając je kolejno D1 D2 … D56 a pręty górne np. G51 G52 … G23. Gdy jako przedrostek numeracji poda się spację to program pominie wstawianie przedrostków do numeracji opisów prętów.

2) Dodano nowe polecenie do renumeracji prętów kodowanych NUMW.
Polecenie NUMW służy zdefiniowania puli numeracji wzorcowej do kontynuowania numeracji.
Program dodatkowo skontroluje, czy nie ma w puli wzorcowej numerów ze zdublowaną numeracją. Gdy wystąpią elementy ze zdublowaną numeracją zostanie wyświetlona informacja w linii poleceń oraz zdublowane opisy elementów zostaną wybrane na ekranie – jako nowy zbiór wskazań.

3) Dodano nowe polecenie do renumeracji prętów kodowanych NUMK.
Polecenie NUMK umożliwia przenumerowanie prętów dla różnych pozycji stosując numerację zgodną z przedrostkiem, numerem początkowym i przyrostkiem.
Przenumerowanie prętów w tym poleceniu zawsze wykonuje się od numeru startowego i nie jest tu uwzględniana żadna zdefiniowana wcześniej pula numeracji wzorcowej.
Przenumerowanie prętów będzie odbywać się dla każdej z pozycji osobno. Oznacza to, że dla różnych pozycji pręty zawsze będą rozpoczynać numerację od numeru początkowego.
Kiedy to może się przydać ?
Na przykład, gdy na koniec chcemy przenumerować wszystkie pręty dla różnych pozycji lub gdy chcemy mieć dokładnie uporządkowaną numerację bez tzw. „dziur” w numeracji.
Polecenie to umożliwia nam pracę z MCADem, nie analizując bieżącej numeracji prętów. Każdy pręt można np. wstawiać numerem (1) a na koniec można wykonać renumerację prętów.

4) Dodano nowe polecenie do renumeracji prętów kodowanych WNRK.
Polecenie WNRK służy do numeracji prętów przy wykorzystaniu opisów lokalnych wzorcowych.
Kiedy to może się przydać ?
Na przykład, gdy chcemy przy numeracji prętów w stropach lub innych elementach wykorzystać pulę prętów z numeracją powtarzalną na wszystkich rysunkach.
Dla takiego przykładu warto z boku rysunku stworzyć opisy wzorcowe, które łatwo wybrać jako lokalną numerację wzorcową.

5) Dodano nowe polecenie do numeracji prętów kodowanych NUMN.
Polecenie NUMN umożliwia przypisanie wybranym opisom prętów numeracji zgodnej ze zdefiniowanym wcześniej wzorcem numeracji (z polecenia NUMW).
Jak program znajdzie zgodny numer z numerem z puli wzorcowej to przypisze ten numer do wybranych opisów.
Gdy program nie znajdzie pasujących prętów to przypisany będzie pierwszy wolny numer pręta a pula numeracji wzorcowej zostanie rozszerzona o opis tego zmienionego pręta.
Kiedy to może się przydać ?
Na przykład, gdy zrobiliśmy lokalnie opis pręta i nie wiemy jaki powinien być jego numer.
Wystarczy wpisać polecenie NUMN, wybrać nowy opis pręta (lub wiele opisów na raz) a program nada mu numer automatycznie analizując wcześniej zdefiniowaną pulę numeracji wzorcowej.

6) Odblokowano w oknie definiowania opisów prętów kodowanych automatyczną numerację prętów.

7) Poprawiono odczytywanie kształtów prętów kodowanych.

8) Zmieniono pasek narzędzi modułu MŻELBET. Usunięto z paska podstawowego stare polecenia, które nie są już rozwijane i zostały zastąpione opisami prętów kodowanych. Pasek podstawowy został uproszczony. Wprowadzono 3 osobne paski dotyczące opisów prętów kodowanych: 1) standardowych, 2) prętów na rzutach i kładach – prętów na zasięgu oraz 3) prętów dla pozycji liniowych – rozliczanych na metry bieżące. Dla osób, które zechcą pracować na starym pasku narzędzi modułu MŻELBET wprowadzono dodatkowy przycisk na nowym pasku, który włączy stary pasek z wersji 5.6…

MBASE
1) Rozszerzono polecenia do kreskowania MHW MHE MH o opcje kreskowania z tłem oraz jednoczesnego kreskowania wzorem definiowanym wraz z Wypełnieniem stylem solid. Styl solid zawsze jest wstawiany na warstwie M_Wypełnienia i przesuwany na spód, żeby nie przesłaniał obiektów. Przypominam, że polecenie WNS przesuwa wszystkie kreskowania na warstwie M_Wypełnienia na spód a polecenie PKS przesuwa wszystkie kreskowania na spód – niezależnie od warstwy, na której się znajdują.

2) Dodano polecenie WBNS przesuwające wszystkie kreskowania na warstwie M_Wypełnienia wewnątrz bloków na spód.

3) W pasku narzędzi z opisami tekstowymi dodano 3 przyciski do szybkiego wstawiania tekstów wielowierszowych WTEKST (MTEXT) dla tekstów małych, średnich i dużych MCADa

MPLOT
1) W oknie dialogowym MPLOT dodano opcję automatycznego aktualizowania pól (fieldów) przed drukiem. Ma to zapobiec błędom wydruku po zmianach pól (fieldów) przed ich aktualizacją.