MCAD – aktualizacja 5.43

MŻELBET
1) Poprawiono polecenie WOPKOD opisujące pręty kodowane. Poprawiono obliczanie długości opisywanych prętów. Obecnie pręty mają długości zliczane na podstawie danych kodowych z bloku opisowego. Właczono też opcję możliwości opisywania długości prętów jako inteligentne opisy (fieldy)
2) Poprawiono polecenie ZESTPK zestawiające stal dla prętów kodowanych. Poprawiono opcję własnych przedrostków nazw pozycji, które wcześniej były pomijane dla zestawień bez metek pozycji.
3) Poprawiono pręty kodowane o kodzie „A21” (pręty typu C lub U). Obecnie ramiona prętów C lub U mogą mieć różne długości.
4) Rozszerzono polecenie RPW rysujące dowolny pręt widokowy. Dodano opcję wprowadzenia otuliny podczas definiowania odcinków rysowanego pręta.
5) Dodano nowe polecenie SP przesuwające wybrane pręty przekrojowe do pręta widokowego lub dowolnej linii, polilinii lub wirtualnego odcinka zdefiniowanego przez 2 punkty.
6) Poprawiono zaokrąglanie wymiarów wyciągniętych prętów do 5 i 10 mm – dla opisywania prętów wymiarami ukrytymi.
7) Dodano nowe polecenie RYS2PR rysujące pręty przekrojowe puste.

MBASE i IFO
1) W poleceniu IPL do przypisania fieldów z polem powierzchni dodano opcję P jak Parametry, gdzie można podać dokładność liczenia pól powierzchni.
2) W poleceniu TXT służącego do zmiany obiektów tekstowych dodano opcję skalowania obiektów tekstowych i atrybutów w blokach. Skalowanie odbywa się względem punktu wstawienia tekstów i/lub atrybutów.