Wszystkie wpisy, których autorem jest maciej2023

Wersja 5.74

MSTAL
1) W zestawieniach stali dodano analizę nazwy blach. Wcześniej w przypadku błędnej nazwy blachy źle zestawiała się stal. Przypominam, że nazwa blachy ma zawierać grubość przekroju blachy w [mm] i szerokość przekroju blachy w [mm] rozdzielone znakiem „x„.
Przykładowa prawidłowa nazwa blachy to 20×210 – czyli grubość blachy to 20 [mm] i szerokość 210 [mm].
Wcześniej program nie informował o błędnie podanej nazwie blachy. Obecnie przerywane jest polecenie zestawieniowe i pokazuje się komunikat nakazujący poprawę opisu blachy.


2) Zmieniono bazę danych profili z rur prostokątnych i kwadratowych. Obecnie są zdefiniowane nowe promienie gięcia profili oraz dodano obwód profili i poprawiono definicję danych geometrycznych.
3) Zmieniono procedurę zestawień stali do pliku .csv (do Excela) – polecenie ZESTSP. Obecnie można zestawić stal do pliku „hurtowo” zaznaczając wszystkie elementy jednorazowo. Od teraz zawsze powstawać będą 2 pliki zestawieniowe: pierwszy z zasadniczym zestawieniem stali i drugi z liczbami sztuk każdego elementu (do wpisania do zestawienia zbiorczego elementów). Zaleca się, aby dla każdego zestawianego elementu wstawić na rysunku metkę pozycji, która również podlega zestawieniu. Wstawia się te metki poleceniem WYK. Program z metek pozycji odczyta przedrostki nazw elementów oraz liczby sztuk. Zestawienie wygeneruje się tylko dla pojedynczej sztuki każdego elementu natomiast na końcu zestawienia wygenerowana zostanie tzw. „sztuklista”, gdzie trzeba ręcznie powstawiać liczby sztuk elementów. Sztuki te można skopiować z bliźniaczego pliku CSV, który będzie miał dopisek do nazwy „-PozSzt„. Można z tego pliku skopiować całą kolumnę z liczbami sztuk i wstawić ją na końcu zestawienia zasadniczego.
Mam w planach nagrać krótki film instruktażowy. Jak taki film powstanie to wkleję tu odpowiedni link do tego filmu.

MABCin
1) Poprawiono działanie niektórych poleceń.
2) Rozszerzono bazę podpór ABC
3) Wprowadzono możliwość zadawania podpór w postaci słupów i ścian w modelu ABC w programie GstarCAD 2023
4) Wprowadzono do paska zadań ikonkę prostowania elementów – polecenie EDS.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie II, służące do przypisywania fieldów (pól) zarówno z obiektów tekstowych jak i liniowych. Polecenie to łączy 2 wcześniejsze polecenia: IT oraz IDL.]
2) Dodano nowe polecenie ITI, służące do przypisywania tekstów między fieldami (polami). Program sprawdzi czy kliknięty obiekt tekstowy z fieldem (źródłowy) ma pojedyncze odwołanie do fielda (pola) tekstowego i jeśli tak to przypisze nowym klikniętym obiektom tekstowym tekst z tego fielda źródłowego a nie bezpośrednio z klikniętego obiektu.

MŻELBET
1) W poleceniu ZESTPK do zestawień stali prętów kodowanych dodano możliwość złamania tabeli zestawieniowej dostosowując ją do wysokości ramki rysunkowej. W oknie dialogowym można podać jaka ma być maksymalnie wysoka tabela zestawieniowa. Program jak tabela będzie wyższa to ją załamie i będzie generował kolejne wiersze zestawieniowe obok.

Wersja 5.73

MBASE
1) Poprawiono moduł IFO dla GstarCADa od wersji 2023. Usunięto zbędne komunikaty informujące, że program nie obsługuje pól (fieldów).

MSTAL
1) Dodano polecenie ZESTSTM służące do generowania zestawień materiałowych stali. Program generuje tabele zestawieniowe stali sortując je po profilach. Po każdym z zestawionych profili program generuje podsumowanie sumy liczby sztuk, długości, masy i powierzchni malowania.

MŻELBET
1) Ustawiono możliwość tworzenia fieldów (pól) w opisach elementów żelbetowych w GstarCAD od wersji 2023.
Obecna aktualizacja jest mocno zalecana dla użytkowników GstarCADa wersji 2023. Obecnie wszystkie opisy prętów żelbetowych mogą być tworzone na bazie fieldów (pól), przez co długości i liczby sztuk prętów po zmianach liczą się same automatycznie.

MABCin
1) Poprawiono importer zbrojenia z ABC do AutoCADa i GstarCADa. Obecnie mapy zbrojenia i grubości elementów są wstawiane jako kreskowania a nie obiekty typu solid – jak było wcześniej. Teraz do przesuwania kreskowań na spód w celu uwidocznienia tekstów można wpisywać polecenie PKS (Przesuń Kreskowania na Spód)

Wersja 5.72

MBASE
1) Rozszerzono polecenia CCL i CCL1 służące do zmiany kolorów warstw wybranych obiektów. Obecnie można wybranym warstwom nadać kolory RGB oraz przypisać warstwie grubość linii na taką jaka wybrana została w oknie dialogowym polecenia. Kolory RGB dla warstw powodują, że obiekty narysowane na takiej warstwie z cechami „JakWarstwa” będą drukowane zawsze w kolorze i z grubością linii tych warstw. Obecnie można też w oknie dialogowym ustawić wyświetlanie grubości linii na warstwach.

Kolory RGB można też przypisać warstwom wybranych obiektów poleceniem CCLR.
Grubości warstw wybranych obiektów można zmienić też poleceniami: GW1 GW2 GW3 GW4 GW5 GW6 GW7 GW8 GW9 GW10, gdzie liczba po GW oznacza grubość warstwy x 0.1mm, czyli polecenie GW3 ustawi grubość linii na warstwie na 0.3 mm

2) Uzupełniono polecenie DAF służące do dopasowania arkuszy papieru do ramek dynamicznych MCADa. Obecnie program umożliwia wybranie własnego stylu wydruku oraz ustawia wyświetlanie w arkuszu stylu wydruku.
3) Uzupełniono polecenie FRR obsługujące fragmenty rysunku w modelu i na zakładkach. Dodano przycisk „Odśwież dane”. Obecnie jak ręcznie usunięte zostaną ramki rysunkowe z fragmentami rysunku to można odświeżyć dane usuwając z definicji danych zbędne zapisy.

4) Poprawiono wymiarowanie poleceniami MCADa dla GstarCADa. Wcześniej wymiary poziome w GstarCAD wymiarowane od strony prawej do lewej miały odwrócony tekst wymiarowy pod kreskę. Obecnie problem ten już nie występuje.

MŻELBET
1) Zmieniono polecenie PKE służące do edycji prętów kodowanych. Obecnie program rozpoznaje, czy kody opisowe prętów są powiązane fieldami (polami) z innymi obiektami programu CAD.
2) Dodano polecenie ZUW służące do „hurtowego” wpisywania uwag do opisów prętów zbrojeniowych.
3) Dodano polecenie POK służące do przesuwania opisów prętów zbrojeniowych na zasięgu z pozostawieniem znacznika kropki na miejscu (bez przesuwania znacznika kropki).
4) Dodano polecenie PKR służące do przesuwania znacznika kropki z opisów prętów zbrojeniowych na zasięgu.
5) Dodano polecenie PRR służące do rysowania i opisywania wielu prętów na raz na rzutach i kładach. Pręty mogą być rysowane w 1 lub w 2 rzędach. Definiuje się podstawowe dane prętów oraz: długości zakładów, kształt prętów startowych i końcowych oraz długość prętów podstawowych. Program generuje pręty dla wielu prostokątów z obwiednią zbrojenia lub na 1 obszarze zdefiniowanym 3 punktami.

6) Rozszerzono polecenie zestawień stali dla prętów kodowanych ZESTPK . Dodano opcję „Wykonać x …”. Zaznaczając tą opcję w oknie dialogowym z ustawieniami program będzie pytał o mnożnik liczby pozycji i wstawi na końcu zestawienia wiersz tabeli z pomnożoną wartością ilości stali. W poleceniu tym zaktualizowano także moduł do zestawień stali do pliku Excela po wprowadzeniu „Wykonać x …”.

7) Poprawiono blok i opisy kształtu pręta z kodem „B41” w tabeli zestawieniowej prętów kodowanych. W poprzedniej wersji zamienione były miejscami kody a i b w rysunku kształtu pręta w tabeli zestawieniowej.
8) W poleceniu ZESTPK w oknie dialogowym z definicją zestawień stali prętów kodowanych przywrócono działanie przycisku „Wybierz plik do zestawień XML”.
9) W poleceniu ZESTPK poprawiono kody prętów w zestawieniach stali do pliku XML dla zestawień w Excelu.
10) W poleceniu ZESTPK zmieniono w tabelach zestawieniowych kody prętów dla kodów A25, B25, A35, A67. Obecnie kody prętów MCADa wyglądają jak na grafice poniżej (kliknij aby powiększyć):

MPLOT
1) Dostosowano MPLOT do GstarCAD wersji 2022 i 2023. W tych wersjach GstarCADa producent zmienił obsługę sterowników druku.

Wersja 5.71

MBASE
1) Dodano w pliku mcad.ini sekcję [Skala i jednostka podstawowa]. Można tu ustawić domyślne ustawienia skali i jednostki dla nowo tworzonych rysunków MCADa. Domyślną skalą jest 1:50 a jednostką jest centymetr.
Instrukcja jak wpisywać wartości skali i jednostki znajduje się w samym pliku mcad.ini w opisie ustawień sekcji. Aby zmienić własne ustawienia na inne niż zaproponowane typowe z MCADa należy skopiować standardowy plik mcad.ini do pliku mcaduser.ini i w tym pliku zmienić dowolne ustawienia.
2) Poprawiono polecenie AWR, służące do aktualizacji opisów metek ramek rysunkowych. Obecnie stare ramki z polilinii z blokiem etykiety znów się aktualizują.
3) Poprawiono obsługę kreskowania poleceniami MHW, MHE i MH dla AutoCADa dla wersji poniżej 2011.

Wersja 5.70

MABCin
1) Dodano nowe polecenie APW automatycznie łączące wybrane węzły siatki. Łączenie odbywa się jako średnie z wybranych, do Lewego, do Prawego, do Górnego lub do Dolnego węzła. Ustawienie jak należy łączyć węzły ustala się za pomocą dodatkowego polecenia APWP lub przy wskazaniu punktów prostokąta wyboru węzłów można wpisać P – jak Parametry
2) Dodano nowe polecenie AWP przesuwające wybrane punkty siatki ABC na dowolną prostą zdefiniowaną przez 2 punkty. (węzły na prostej).
3) Poprawiono moduł dzielenia elementów siatki 4 elementowej. Wcześniej czasami źle dzieliły się elementy.

MSTAL
1) Poprawiono polecenie OPSR do opisów śrub. Wcześniej nie działał moduł liczący długości śrub w oknie dialogowym.

MBASE
1) Dodano nowe polecenia CCLR i CCLR1 do zmiany koloru warstw wskazanych obiektów na kolor w standardzie RGB (do druku kolorowego).
2) Dodano nowe polecenie KWZ kasujące wszystkie zakładki z rysunku i czyszczenie rysunku.
3) Dodano nowe polecenie WLU usuwające wszystkie wybrane elementy z wybranej warstwy we wszystkich zakładkach.
4) Poprawiono polecenie DARK w GstarCAD, służące do dopasowania arkusza w przestrzeni papieru do formatki rysunkowej MCADa.
5) Zmieniono polecenie MCAD wczytujące na nowo menu MCADa. Obecnie można dodatkowo wybrać menu z ikonami szarymi z plików BMP. W nowszych wersjach GstarCADa czasami źle się wyświetlają ikony menu ze standardowych plików ikon .png

MPLOT
1) Zmodyfikowano polecenia MPLOTP drukujące rysunki z zakładek przestrzeni papieru. Obecnie można wybrać, z których zakładek mają być generowane pliki PDF czy DWG. Zaimplementowano też to polecenie do GstarCADa i ZWCADa.

MŻELBET
1) Poprawiono moduł odczytujący kształty kodowe z klikniętych prętów lub polilinii.
2) Poprawiono polecenie PKE służące do edycji opisów prętów kodowanych. Obecnie program edytuje opis z zaznaczeniem, które kody opisu pręta są powiązane z kładem pręta i zapamiętuje ich właściwe powiązanie.

Wersja 5.69

MPLOT
1) Dodano nowe polecenie MPLOTP generujące wydruki PDF, PLT i DWG z przestrzeni papieru. Polecenie wyszukuje tabelki rysunkowe i ramki z arkuszy papieru (Layouts), przełącza się automatycznie w odpowiednie zakładki i generuje wydruki. Pliki dwg są tworzone jako eksport widoku arkusza rysunkowego i geometria z modelu zostaje docięta do ramek rysunkowych MCADa. Generowanie nazw plików, analiza podpisów, rewizji i innych elementów działa identycznie jak standardowe polecenie MPLOT drukujące z przestrzeni modelu.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie ITC kopiujące wskazany tekst do schowka jako pole (field). Tekst ten może być później wklejany swobodnie do innych obiektów tekstowych programu CAD w tym do tekstów wielowierszowych (mtext).
2) Dodano nowe polecenie ITD, które umożliwia dopisanie tekstu jaki pole (field) do innego tekstu.
3) Zaktualizowano polecenie WR do wstawiania ramek rysunkowych. Obecnie program wstawia dodatkowo ramki MCADa w zakładki przestrzeni papieru w skali 1:1. Ramki te wstawiane są w punkt 0,0 i możliwe jest automatyczne dopasowanie arkusza do wymiarów ramki oraz przypisanie mu własnego stylu grubości i kolorów pisaków CTB lub STB.
4) Dodano nowe polecenie DARK służące do automatycznego dopasowania arkusza papieru do wymiarów bloku dynamicznego ramki MCADa z przestrzeni papieru. Program przypisze też do arkusza własny styl ustawień pisaków CTB lub STB.
5) Rozszerzono polecenie WYB służące do wyboru obiektów zgodnie z filtrami. Obecnie program filtruje również obiekty zgodnie z wybranymi kolorami wzorcowymi. Poprawiono także procedurę filtrowania obiektów w tym poleceniu.
6) Skorygowano grubości i kolory warstw domyślnych w pliku mcad.ini
7) W pliku mcad.ini dodano opcjonalną definicję przeźroczystości domyślnych warstw MCADa. Wartość przeźroczystości wpisuje się bezpośrednio po nazwie typu linii.

MZELBET
1) Poprawiono zaokrąglanie długości prętów i kodów prętów w zależności od ustawień w oknie parametrów żelbetu. Dla opisywania kodów i długości polami (fieldami) dodano również właściwy poziom dokładności wyświetlania wyników. Przypomnę, że w MCAD można długości prętów i kodów zaokrąglać do 1 mm, do 5 mm lub do 10 mm. Ustawienia te zmienia się w poleceniu ZELBPAR.

MABCin
1) Poprawiono polecenia DZP1 DZP2 DZP3 PPS PPC dzielące siatkę modelu ABC. Obecnie polecenia te działają także w lokalnym układzie współrzędnych oraz nie tworzą niepotrzebnych trójkątnych obiektów dla podziału elementów 5-kątnych.
2) Dodano w programie wyświetlanie kolorowanej siatki jako pogrubione wyróżnienie. Przypomnę, że kolorowanie siatki ma za zadanie pokazać różne grubości elementów w modelu ABC (każdy kolor siatki będzie miał finalnie inną grubość elementu w modelu ABC). Wyróżnianie siatki jest obecnie standardem przy każdym poleceniu MCADa operującym na obiektach siatki pokolorowanej.
3) Dodano nowe polecenie ADW dodające wyróżnienie pokolorowanej siatki.
4) Dodano nowe polecenie AUW usuwające wyróżnienie pokolorowanej siatki.
5) Rozszerzono polecenie UBS analizujące błędy w siatce ABC. Obecnie program może również badać i pokazać niespójności w węzłach elementów siatki ABC (niespójność siatki objawia się niespójnością brzegów w modelu ABC).
6) W poleceniu GMAPA zmieniono warstwę mapy kolorów siatki ABC na lekko przeźroczystą. Domyślne ustawienie przeźroczystości ustwiono na 25 i zmienia się je w pliku mcad.ini w sekcji [Layer MABC]

Wersja 5.68

MŻELBET
1) Poprawiono czytanie kodów prętów oraz ich automatyczną numerację.
2) Dodano nowe polecenie KKP służące do odczytywania kodów z prętów widokowych oraz polilinii i wpisywania ich bezpośrednio w opisy prętów kodowanych z pominięciem okna dialogowego. Klika się najpierw na pręt lub polilinię a następnie na opis pręta a kody zostaną zmienione w opisie.

Wersja 5.67

Uwaga.
Od wersji 5.67 zaprzestano rozwoju prętów nie kodowanych. Obecnie skupiamy się na rozwoju i innowacjach tylko prętów kodowanych.
Zmieniliśmy pasek narzędzi modułu żelbet usuwając z niego wszystkie stare polecenia dotyczące prętów nie kodowanych.
Dla osób, które zechcą pracować na starym pasku narzędzi modułu MŻELBET i ze starszymi poleceniami wprowadzono dodatkowy przycisk na nowym pasku, który włączy stary pasek z wersji 5.6…

MŻELBET
1) Zmieniono polecenie do automatycznej (numeracji) opisów prętów kodowanych NUMZ. Wprowadzono tu nadrzędne okno dialogowe, w którym można podać podstawowe parametry numeracji a także można z poziomu tego okna wywołać pozostałe opisane niżej nowe polecenia do numeracji prętów.
Obecnie do numeracji prętów można podać przedrostek numeracji, numer startowy (początkowy) numeracji oraz przyrostek numeracji. Można w ten sposób numerować pręty dolne w stropach oznaczając je kolejno D1 D2 … D56 a pręty górne np. G51 G52 … G23. Gdy jako przedrostek numeracji poda się spację to program pominie wstawianie przedrostków do numeracji opisów prętów.

2) Dodano nowe polecenie do renumeracji prętów kodowanych NUMW.
Polecenie NUMW służy zdefiniowania puli numeracji wzorcowej do kontynuowania numeracji.
Program dodatkowo skontroluje, czy nie ma w puli wzorcowej numerów ze zdublowaną numeracją. Gdy wystąpią elementy ze zdublowaną numeracją zostanie wyświetlona informacja w linii poleceń oraz zdublowane opisy elementów zostaną wybrane na ekranie – jako nowy zbiór wskazań.

3) Dodano nowe polecenie do renumeracji prętów kodowanych NUMK.
Polecenie NUMK umożliwia przenumerowanie prętów dla różnych pozycji stosując numerację zgodną z przedrostkiem, numerem początkowym i przyrostkiem.
Przenumerowanie prętów w tym poleceniu zawsze wykonuje się od numeru startowego i nie jest tu uwzględniana żadna zdefiniowana wcześniej pula numeracji wzorcowej.
Przenumerowanie prętów będzie odbywać się dla każdej z pozycji osobno. Oznacza to, że dla różnych pozycji pręty zawsze będą rozpoczynać numerację od numeru początkowego.
Kiedy to może się przydać ?
Na przykład, gdy na koniec chcemy przenumerować wszystkie pręty dla różnych pozycji lub gdy chcemy mieć dokładnie uporządkowaną numerację bez tzw. „dziur” w numeracji.
Polecenie to umożliwia nam pracę z MCADem, nie analizując bieżącej numeracji prętów. Każdy pręt można np. wstawiać numerem (1) a na koniec można wykonać renumerację prętów.

4) Dodano nowe polecenie do renumeracji prętów kodowanych WNRK.
Polecenie WNRK służy do numeracji prętów przy wykorzystaniu opisów lokalnych wzorcowych.
Kiedy to może się przydać ?
Na przykład, gdy chcemy przy numeracji prętów w stropach lub innych elementach wykorzystać pulę prętów z numeracją powtarzalną na wszystkich rysunkach.
Dla takiego przykładu warto z boku rysunku stworzyć opisy wzorcowe, które łatwo wybrać jako lokalną numerację wzorcową.

5) Dodano nowe polecenie do numeracji prętów kodowanych NUMN.
Polecenie NUMN umożliwia przypisanie wybranym opisom prętów numeracji zgodnej ze zdefiniowanym wcześniej wzorcem numeracji (z polecenia NUMW).
Jak program znajdzie zgodny numer z numerem z puli wzorcowej to przypisze ten numer do wybranych opisów.
Gdy program nie znajdzie pasujących prętów to przypisany będzie pierwszy wolny numer pręta a pula numeracji wzorcowej zostanie rozszerzona o opis tego zmienionego pręta.
Kiedy to może się przydać ?
Na przykład, gdy zrobiliśmy lokalnie opis pręta i nie wiemy jaki powinien być jego numer.
Wystarczy wpisać polecenie NUMN, wybrać nowy opis pręta (lub wiele opisów na raz) a program nada mu numer automatycznie analizując wcześniej zdefiniowaną pulę numeracji wzorcowej.

6) Odblokowano w oknie definiowania opisów prętów kodowanych automatyczną numerację prętów.

7) Poprawiono odczytywanie kształtów prętów kodowanych.

8) Zmieniono pasek narzędzi modułu MŻELBET. Usunięto z paska podstawowego stare polecenia, które nie są już rozwijane i zostały zastąpione opisami prętów kodowanych. Pasek podstawowy został uproszczony. Wprowadzono 3 osobne paski dotyczące opisów prętów kodowanych: 1) standardowych, 2) prętów na rzutach i kładach – prętów na zasięgu oraz 3) prętów dla pozycji liniowych – rozliczanych na metry bieżące. Dla osób, które zechcą pracować na starym pasku narzędzi modułu MŻELBET wprowadzono dodatkowy przycisk na nowym pasku, który włączy stary pasek z wersji 5.6…

MBASE
1) Rozszerzono polecenia do kreskowania MHW MHE MH o opcje kreskowania z tłem oraz jednoczesnego kreskowania wzorem definiowanym wraz z Wypełnieniem stylem solid. Styl solid zawsze jest wstawiany na warstwie M_Wypełnienia i przesuwany na spód, żeby nie przesłaniał obiektów. Przypominam, że polecenie WNS przesuwa wszystkie kreskowania na warstwie M_Wypełnienia na spód a polecenie PKS przesuwa wszystkie kreskowania na spód – niezależnie od warstwy, na której się znajdują.

2) Dodano polecenie WBNS przesuwające wszystkie kreskowania na warstwie M_Wypełnienia wewnątrz bloków na spód.

3) W pasku narzędzi z opisami tekstowymi dodano 3 przyciski do szybkiego wstawiania tekstów wielowierszowych WTEKST (MTEXT) dla tekstów małych, średnich i dużych MCADa

MPLOT
1) W oknie dialogowym MPLOT dodano opcję automatycznego aktualizowania pól (fieldów) przed drukiem. Ma to zapobiec błędom wydruku po zmianach pól (fieldów) przed ich aktualizacją.

Wersja 5.66

MŻELBET
1) W poleceniu OBP służącym do rysowania obrysów prętów widokowych rysowanych właściwą grubością (jak średnica pręta) dodano opcję kasowania wybranych prętów.
2) Dodano nowe możliwości dla rysowania słupów z opisaniem zbrojenia w poleceniu SLZB.
Obecnie:
– dla każdego pręta można podać niezależny poziom wysokości prętów w stosunku do wierzchu stropu/belki (wymiar H1)
– można rysować od razu oba widoki boczne słupa
– można podać czy pręty mają być podginane pod wierzchem czy pod spodem stropu/belki

MBASE
1) W poleceniu MHW, służącym do definiowania danych do kreskowania w MCAD, dodano opcję kreskowania wzorem SOLID. Zdefiniowane kreskowanie w poleceniu MHW można szybko realizować za pomocą poleceń: MH dla kreskowania klikiem wewnątrz zamkniętych obszarów oraz MHE dla kreskowania wybranych obiektów. Jeśli kreskowanie umieści się na warstwie „Wypełnienia” to można warstwę tą łatwo wyłączać poleceniem WWN i włączać poleceniem WWW. Domyślną warstwę dla kreskowania w MCAD można samodzielnie zdefiniować w pliku MCAD.ini lub lepiej we własnym pliku MCADuser.ini – w sekcji [Kreskowania].
2) Dodano polecenie WNS przesuwające wszystkie kreskowania na warstwie M_Wypełnienia na spód
3) Dodano polecenie KBNS przesuwające wszystkie kreskowania w blokach na spód
4) Dodano polecenie PKS przesuwające wszystkie kreskowania na spód

Wersja 5.65

MŻELBET
1) Poprawiono dobór zbrojenia w poleceniu LZB służącym do rysowania i obliczeń ław fundamentowych.
2) Poprawiono dosuwanie prętów przekrojowych do widokowych w poleceniu SP . Wcześniej nie dosuwały się prawidłowo pręty przekrojowe, które były wstawione na rysunku w lustrzanym odbiciu.

3) Dodano nowe polecenie RST . – rozkładarkę strzemion na widokach słupów czy belek. Można w oknie dialogowym ustawić 3 niezależne strefy strzemion i narysować cały układ na rysunku dwg. Można definiować kontury elementu równoległe lub skośne, strzemiona mogą być rysowane jako pojedyncze lub podwójne. Definiowane dane mogą być oglądane bezpośrednio w oknie dialogowym – dynamicznie.

MCAD
1) Wprowadzono możliwość własnych ustawień (personalizacji) MCADa za pomocą własnego pliku mcaduser.ini Od teraz program działa w sposób następujący:
– MCAD najpierw podejmuje próbę odczytania danych z pliku mcaduser.ini i jeśli takiego pliku brak lub gdy brak właściwych wpisów w tym pliku to dopiero wtedy czyta dane z pliku podstawowego mcad.ini
Opcję tą stworzono po to, żeby po każdej aktualizacji MCADa użytkownik nie musiał za każdym razem zmienić swoich ustawień w pliku mcad.ini.
Aby dokonać swojej personalizacji MCADa należy wykonać kopię pliku mcad.ini do pliku mcaduser.ini i plik ten należy umieścić w katalogu głównym MCADa lub w miejscu skąd odczytywany jest plik dwg.

Wersja 5.64

MŻELBET
1) Poprawiono błąd podczas wskazywania prętów przekrojowych do opisywania prętów kodowanych.
2) W zestawieniach stali prętów kodowanych ZESTP dodano opcję generowania zestawień stali do Excela.

Plik z makrem Excela „MCAD Zestawienie Stali Zbrojeniowej.xlsm” znajduje się w podkatalogu „Makra Excela” w głównym folderze MCADa. Plik ten umieszczam dzięki uprzejmości Pana Piotra Zielińskiego, który jest autorem tego makra. Dziękuję.

3) Naprawiono rysowanie strzemion typu U w poleceniu STRZ
4) Poprawiono odczytywanie kodów prętów ze wskazanych polilinii i dowolnych prętów widokowych.
5) Dodano nowe polecenie SLN służące do rysowania i opisywania zbrojenia słupków nietypowych, połączeń i pilastrów ściennych. W jednym oknie dialogowym można zdefiniować 11 rodzajów różnych elementów słupków i pilastrów.

6) Poprawiono obsługę cofania rysunków dla generowanych przekrojów żelbetowych.

MBASE
1) W poleceniu IT służącego do inteligentnych powiązań między obiektami tekstowymi dodano opcję odczytywania tekstów z wymiarów.

Wersja 5.63

MSTAL
1) Poprawiono polecenie ZST rysujące żebra stalowe w widoku. Obecnie żebra rysują się prawidłowo w każdej jednostce oraz możliwe jest prawidłowe zaokrąglanie wymiarów w dół do 1 mm.
2) Poprawiono polecenie SSD do obliczeń i rysowania styków doczołowych śrubowych. Obecnie widoki styków rysują się prawidłowo niezależnie od własnych ostawień punktów przyciągania (osmode).

MŻELBET
1) Poprawiono odczytywanie kodów 41 i 44 ze wskazanych prętów lub polilinii. Dotyczy poleceń: WOPKOD, WOPLKOD i WORK.
2) Zdefiniowano w zmiennych globalnych MCADa polecenie WOPLKOD. Do tej pory polecenie to funkcjonowało tylko pod nazwą: MCWOPLKOD.
3) Poprawiono zaokrąglanie długości kodów prętów w zapisie kodowym MCADa. Obecnie kody wpisywane są z zaokrąglaniem zależnym od ustawień zaokrąglania z polecenia ZELBPAR
4) Dla GstarCAD w zestawieniach stali poprawiono błąd systemowy polegający na nieprawidłowej zamianie polskich znaków z małych liter na duże. Obecnie znaki zamieniają się prawidłowo.
5) Dodano nowe polecenie LZB służące do rysowania, opisywania i obliczania zbrojenia ław fundamentowych. Program rysuje przekroje ław, sprawdza warunki normowe dla prętów i wymiarów geometrycznych ław oraz opisuje wszystkie pręty zbrojeniowe. Wszystkie dane definiuje się w oknie dialogowym. Program przy definiowaniu danych umożliwia pokazanie rzeczywistego widoku ławy w oknie dialogowym. W związku z tym wszystkie wprowadzane dane widoczne są od razu podczas ich definiowania.
.

6) W GstarCAD poprawiono błędnie opisywane długości prętów kodowanych przypisywanych jako pola (fieldy).

Wersja 5.62

MŻELBET
1) W poleceniach prętów kodowanych: WOPKOD oraz WORK dodano:
a) rysowanie widoku pręta kodowanego wybierając przycisk w oknie dialogowym „Rysuj pręt w widoku”.
b) dodano przycisk w oknie dialogowym „Odczytaj kształt i kody z pręta lub obiektu liniowego”. Teraz program czyta z klikniętego obiektu podstawowe kształty i kody prętów i ustawia właściwe opcje w oknie dialogowym.
2) Poprawiono błędne czytanie punktów prętów w GstarCAD. Wcześniej przy rozciąganiu prętów program źle odczytywał wymiary prętów i nieprawidłowo je rysował.
3) W poleceniu zestawień stali ZEST dla prętów niekodowanych rozdzielono kolumnę z rodzajem stali na 2 osobne kolumny ze średnicą pręta i rodzajem stali pręta.
4) W GstarCAD i ZWCAD wprowadzono możliwość przypisywania długości dla pojedynczego kodu pręta w kładzie lub na rzucie w oknie dialogowym w poleceniu WORK. Długość wynikowa modyfikowanego pręta kodowanego nadal niestety musi być ręcznie aktualizowana poleceniem DLPR
5) Dodano zestawienia stali zbrojeniowej w językach: polski, angielski, niemiecki i norweski.
6) Dodano do zestawień stali możliwość generowania opisu długości prętów w mm zamiast standardowego ustawienia w cm. Odpowiednie ustawienie inicjuje się w oknie dialogowym polecenia UEZW

7) Dla opisów prętów uproszczonych (bez zestawień) w poleceniu WON zmieniono warstwy tekstów w bloku opisowym. Zrobiono to po to, żeby wizualnie opisy uproszczone różniły się od opisów do zestawień stali.
8) Skorygowano rysowanie strzemion w przekrojach słupów w poleceniu SDLG.
9) Przy rysowaniu strzemion w widoku w poleceniu STRZ dodano opcję rysowania strzemion wokół 2 wskazanych prętów przekrojowych.

10) Dodano nowe polecenie SLZB do rysowania słupów prostokątnych. Program rysuje słupy w widoku bocznym i przekroju oraz opisuje wszystkie pręty zbrojeniowe. Wszystkie dane definiuje się w oknie dialogowym.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie UEZW służące do usuwania wszelkich obiektów rysunkowych leżących na zamrożonych warstwach z rysunku oraz z definicji bloków. Polecenie to pozwala znacznie zmniejszyć rozmiary plików dwg po tzw. bindowaniu obiektów będących wcześniej odnośnikami (XREF).
2) W poleceniu WR dodano możliwość wstawienia ramki rysunkowej dynamicznej z lokalizatorami (analogicznie jak dla ISO 5457).

MPLOT
1) Dodano obsługę ramki rysunkowej dynamicznej z lokalizatorami (analogicznie jak dla ISO 5457) – plik MCADramka_v10.

MCAD
1) Dodano obsługę automatycznego usuwania zbędnych słowników w każdym nowo otwieranym pliku DWG. Często jest tak, że w plikach dwg znajduje się wiele niegraficznych obiektów, które mocno zaśmiecają wewnętrznie rysunek i przechodzą przez schowek do innych plików dwg. Efektem tego jest znaczne zwiększenie objętości plików dwg pomimo, że na rysunku obiektów graficznych jest niewiele lub wcale ich nie ma.
W MCAD jest polecenie USUNSLOWNIKI służące do usuwania zbędnych słowników i oczyszczania rysunku.
Obecnie jeśli w głównym katalogu roboczym MCADa umieści się plik tekstowy usunslowniki.txt pusty lub z dowolną zawartością to program oczyści zbędne słowniki automatycznie dla każdego nowo otwieranego pliku dwg.

Wersja 5.61

  1. W module MŻELBET rozszerzono zestawienia stali o elementy pręty opisane w aplikacjach BIK i e-cad
  2. W MŻELBET Poprawiono generowanie przedrostków pozycji w tabelach zestawieniowych prętów kodowanych.
  3. Skorygowano pasek narzędzi modułu MŻELBET. Dodano przycisk z poleceniem ZNP do zmiany nazw pozycji.
  4. W MŻELBET Przywrócono zaginione polecenie RPD z rysowaniem prętów przekrojowych wg rozstawu lub liczby.
  5. W module MBASE dodano polecenie PA służące do przesuwania wskazanych lub wszystkich atrybutów w wybranych blokach.
  6. W module MBASE dodano polecenie PLO służące do rysowania pojedynczego odcinka polilinii z odsunięciem od wskazanych punktów.
  7. W MŻELBET dodano polecenie PPR służące do rysowania podgięcia wskazanego pręta. Wybierając opcję P jak Parametry podczas wyboru pręta, można zmienić parametry geometryczne podgięcia pręta.
  8. W menu modułu MBASE dodano polecenie ZNB służące do hurtowej zmiany nazw bloków na nazwy unikatowe. Polecenie przyda się przy wstawianiu podkładów graficznych do rysunku i ma uniknąć problemów z nakładaniem się nazw starych bloków i nowych.
  9. Uporządkowano menu w zakresie pasków narzędzi modułu MŻELBET.

Wersja 5.60a

1) Naprawiono błąd braku widoczności ikon w programie ZWCAD w wersjach 2013 do 2015
2) Uzupełniono brakujące pliki w podkatalogu „bloki” w MCAD. Przy braku tych plików nie generowały się opisy elementów opisowych w MCAD w tym opisy prętów żelbetowych.

Wersja 5.60

1) Zaktualizowano ikony pasków narzędzi programu. Wprowadzono zestaw ikon dużych i małych oraz z ciemnym i jasnym tłem. Wyboru trybu ikon i jasności ekranu użytkownik może wybrać w poleceniu MCAD.
2) Zmieniono system licencjonowania programu. Obecnie MCAD powinien być odporny na gubienie licencji po aktualizacji Windows. Przejście na nowy system licencjonowania MCADa po aktualizacji powinno być wykonywane automatycznie.
3) Poprawiono polecenie EDS, służące do „prostowania” geometrii rysunku. Poprawiono przyciąganie do siatki polilinii typu LWPOLYLINE.

MCAD – aktualizacja 5.56

Wersja 5.56
MBASE
1) Rozszerzono polecenie kreskowania MHW i MHE. Obecnie dla kreskowania obiektów przy wyborze polilinii program może automatycznie obracać układ współrzędnych kreskowań do najdłuższego odcinka wybranych polilinii do kreskowań. Ma to umożliwić np. prawidłowe jednoczesne kreskowanie ścian na rzutach dla ścian ukośnych oraz poziomych i pionowych. Ma to uniemożliwić tworzenie wzorów kreskowań równoległych do długości ścian na rzutach.
2) Poprawiono generowanie obiektów typu „field” („pole”) w AutoCAD 2009.

MCAD – aktualizacja 5.52

MBASE
1) Poprawiono polecenie KRW służące do korekty linii wymiarowych.
2) Rozszerzono polecenie EDS służące do prostowania elementów (przyciąganie do wirtualnej siatki ze stałym skokiem). Obecnie można prostować również wymiary liniowe (rotate dimensions).
3) Poprawiono błąd zawieszania się programu w przypadku przypadkowego wcześniejszego wciśnięcia klawisza ESC przed zakończeniem wyświetlania się danych w oknie dialogowym. Dotyczyło to różnych okien dialogowych w różnych modułach MCADa. Niektóre instalacje MCADa – szczególnie na Windows 10 nie wiadomo dlaczego długo inicjowały okna dialogowe MCADa i wcześniejsze zamknięcie okna klawiszem ESC zawieszało program CAD.
4) Rozszerzono polecenie WYB, służące do wyboru obiektów zgodnych z filterm o możliwość wyboru obiektów zgodnym z kątem wstawienia. Można teraz wybierać obiekty różnie powstawiane na rysunku. Np. można wybrać tylko same wymiary pionowe czy poziome lub same teksty wstawione z kątem obrotu 90 stopni, itp.
5) Wprowadzono możliwość nie wyświetlania informacji przy wczytywaniu plików roboczych MCADa. Obecnie wystarczy w głównym katalogu MCADa umieścić pusty plik o nazwie NoEcho.txt i komunikaty nie będą wyświetlane

MCAD – aktualizacja 5.51

MŻELBET
1) Zmieniono polecenie: RZF – do zliczania liczby sztuk prętów na rzucie. Obecnie aby wpisać liczbę sztuk prętów do opisów na rzucie na podstawie rozstawu prętów i zasięgu zbrojenia można wybierać opisy prętów oknem. Wcześniejsza wersja tego polecenia działała na pojedynczych klikach na opis, zasięg i rozstaw pręta. Poprzednią wersję polecenia RZF przepisano pod nową nazwę: RZF1
2) Poprawiono polecenia: WOR i WORK – do opisywania prętów na rzutach i kładach na zasięgu. Obecnie program właściwie rozpoznaje punkty wymiarów indywidualnych wskazywanych podczas wyboru zasięgów prętów.

MBASE
1) Skorygowano polecenie: FOB – do pokazywania obiektów, będących źródłem Fieldów (Pól). Poprzednio źródła fieldów pokazywane były tylko w globalnym układzie współrzędnych. Obecnie układ współrzędnych nie ma już znaczenia.
2) Skorygowano polecenie: EDS – służące do prostowania obiektów (przyciąganie elementów do siatki punktów wirtualnych). Obecnie EDS pomija obiekty, które są na warstwie zablokowanej.
3) Skorygowano polecenie: SOB2 – służące do opisywania odnośników dwustronnych. Obecnie program prawidłowo umieszcza opisy nad i pod linią opisową niezależnie od kierunku wskazywania punktów odnośnika.

MCAD – aktualizacja 5.50

MŻELBET
1) Dodano nowe polecenie: NUMZ – przenumerowanie (renumeracja) prętów kodowanych.
2) Zmieniono polecenie: RP – rysowanie pomocniczych prętów na zasięgu na rzucie. Polecenie to służy do podglądu wszystkich prętów na rzucie (pokazanych na zasięgu pręta). Obecnie aby zobaczyć podgląd prętów na rzucie można wybierać opisy prętów oknem. Wcześniejsza wersja tego polecenia działała na pojedynczych klikach na opis, zasięg i rozstaw pręta. Poprzednią wersję polecenia RP przepisano pod nową nazwę: RP1
3) Skorygowano uwagi pod tabelami zestawień stali w żelbecie.
4) Dodano nowe polecenie: PKE – edycja opisów prętów kodowanych. Za pomocą tego polecenia można zmieniać typy prętów kodowanych w opisach prętów.
5) W poleceniu A1 do bezpośredniego wpisywania wartości do opisów prętów kodowanych i porządkowania opisów dodano automatyczne przeliczanie długości – również po zmianie kodu pręta. Przy zmianie kodu pręta program zmieni wzór na liczenie długości pręta. Do przeliczania długości prętów kodowanych służy polecenie DLPR.

MCAD – aktualizacja 5.48

MBASE
1) W poleceniu Z1 i A1 naprawiono problem w GstarCAD polegający na nie wpisywaniu nowych wartości atrybutów dla obiektów zawierających Field

MŻELBET
1) Naprawiono polecenia dla prętów kodowanych: A1, DLPR i WORK dla GstarCADa.

MCAD – aktualizacja 5.47

MBASE
1) Dodano nowe polecenia:
ALP – dopasowanie (obracanie) wybranych obiektów pionowo.
ALZ – dopasowanie (obracanie) wybranych obiektów poziomo.

MBASE, MPLOT
1) Przestawiono warstwę znaczników ramek dynamicznych jako warstwa drukowalna. Wcześniej, gdy warstwa ta była nie drukowalna rysunki drukowały się bez marginesów w plikach PLT.
2) Dodano opcję eksportowania (drukowania) rysunków do formatu DXF

MŻELBET
1) Poprawiono procedury usuwania i dodawania segmentów prętów dla platformy GstarCAD.

MCAD – aktualizacja 5.46

MŻELBET
1) W zestawieniach stali prętów kodowanych przy prętach z długościami handlowymi w kolumnie z kształtem pręta generuje się teraz tekst „Pręt handlowy”
2) Dodano dane kodowe dla opisów prętów liczonych „z metra”
3) Dodano nowe polecenie DLPR służące do aktualizacji i ponownego wpisania długości prętów kodowanych. Dla AutoCADa długości prętów zapiszą się jako wzór z fieldami, które same się będą aktualizować a dla ZWCADa i GstarCADa wpiszą się właściwe długości prętów jako teksty w atrybucie w blokach opisowych.

MBASE
1) Rozszerzono polecenia GW… do ustawienia grubości wybranych (wskazanych) warstw. Obecnie można ustawiać grubości warstw dla obiektów wskazywanych wewnątrz bloków (końcówki poleceń „b”)
Po wybraniu jednego z poniższych poleceń program ustawi odpowiednią grubość wskazanych warstw oraz przestawi zmienną globalną LWDISPLAY na wartość 1, czyli wyświetlane będą grubości obiektów na ekranie.
Program przestawia również zmienną LWUNITS na 1, czyli grubości linii będą podawane w mm.
GW0, GW0b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0 mm
GW1, GW1b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.1 mm
GW2, GW2b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.2 mm
GW3, GW3b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.3 mm
GW4, GW4b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.4 mm
GW5, GW5b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.5 mm
GW6, GW6b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.6 mm
GW7, GW7b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.7 mm
GW8, GW8b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.8 mm
GW9, GW9b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.9 mm
GW10, GW10b – ustawia grubość wskazanych warstw na 1.0 mm
Uwaga. Aby wyłączyć wyświetlanie grubości linii na ekranie należy wpisać polecenie „_LWDISPLAY” i podać wartość 0 (zero)

MPLOT
1) Przy generowaniu plików PDF, PLT i DWG z podpisami obecnie dopisek „PODP” w nazwach plików dopisywany jest na końcu nazw plików a nie jak dotychczas w środku nazw.

MCAD – aktualizacja 5.45

W wersji 5.45 dodano duże ikony do menu. Obecnie można w menu ustawić dla pasków narzędzi duże ikony poprawiające widoczność na ekranach o dużej rozdzielczości (np. 4K)

MPLOT
1) Uzupełniono MPLOT o obsługę nowej ramki dynamicznej „MCADramka_v8”

MBASE
1) W poleceniu WR wstawiającym ramki rysunkowe dodano nową ramkę dynamiczną „MCADramka_v8”, w której ustawiono skrajne znaczniki ramki na osobnej warstwie niedrukowalnej. W ramce tej poprawiono też znaczniki zagięcia ramki, zależne od wielkości marginesu na wpięcie.
2) W poleceniach: AA, ZZ, IDL, Z1, ZA1 dodano aktualizowanie zagnieżdżonych fieldów we wskazanych blokach opisowych z atrybutami.

MSTAL
1) W poleceniu ZSR zestawiającym śruby na rysunku poprawiono błędne zliczania podkładek i nakrętek.
2) W poleceniu ZESTST zestawiającym stal poprawiono błędne zestawienia masy stali dla dużych blach (o dużej powierzchni).
3) W poleceniu AA poprawiającym i aktualizującym opisy stalowe i żelbetowe usunięto inicjowanie parametrów środowiska dla Stali i Żelbetu. Dodano też aktualizowanie zagnieżdżonych fieldów w poprawianych opisach.

MŻELBET
1) Dodano opcję domyślnych gatunków stali dla strzemion i pozostałych prętów. Aby zmienić ustawienia na indywidualne należy wyedytować plik MCAD.ini i zmodyfikować wpis [MZELB Stal domyslna dla strzemion] oraz [MZELB Stal domyslna dla pretow pozostalych].
2) W poleceniu AA poprawiającym i aktualizującym opisy stalowe i żelbetowe usunięto inicjowanie parametrów środowiska dla Stali i Żelbetu. Dodano też aktualizowanie zagnieżdżonych fieldów w poprawianych opisach.

MCAD – aktualizacja 5.44

MŻELBET
1) Poprawiono rysowanie strzemion otwartych typu U w poleceniu STRZ.
2) Dodano nowe polecenie OBP rysujące obrys wybranych prętów widokowych. Program rysuje obrys tylko dla prętów rysowanych właściwą grubością.
3) Rozszerzono i poprawiono dokładność wymiarowania geometrycznego prętów widokowych. Obecnie wymiary segmentów prętów mogą być zaokrąglane do: 1 mm, 5 mm i 10 mm. Parametry te ustawia się w oknie dialogowym w poleceniu ZELBPAR

MSTAL
1) W poleceniu ESP dodano opcję nie opisywania grubości i długości spoiny, gdy poda się ją jako długość z wartością 0 (zero). Programy CAD nie zawsze poprawnie przyjmowały spację w dynamicznym wprowadzaniu danych.
2) Poprawiono generowanie notatki z obliczeń w poleceniu SSD liczącym i rysującym połączenia śrubowe doczołowe.

MPLOT
1) W GstarCAD poprawiono dokładność generowania czcionek (fontów) w plikach PDF i PLT. Aby zmienić to ustawienie w swoim systemie po aktualizacji MCADa należy wpisać polecenie MPLOTCD .

MBASE
1) W GstarCAD poprawiono obsługę okien dialogowych dla poleceń wstawiania bloków: materiałów budowlanych, armatury kuchennej i łazienkowej, pojazdów i zieleni.
2) Poprawiono polecenie TXT w GstarCAD. Wcześniej niepoprawnie wyświetlały się listy styli tekstów w rysunku dwg w programie GstarCAD.

MCAD – aktualizacja 5.43

MŻELBET
1) Poprawiono polecenie WOPKOD opisujące pręty kodowane. Poprawiono obliczanie długości opisywanych prętów. Obecnie pręty mają długości zliczane na podstawie danych kodowych z bloku opisowego. Właczono też opcję możliwości opisywania długości prętów jako inteligentne opisy (fieldy)
2) Poprawiono polecenie ZESTPK zestawiające stal dla prętów kodowanych. Poprawiono opcję własnych przedrostków nazw pozycji, które wcześniej były pomijane dla zestawień bez metek pozycji.
3) Poprawiono pręty kodowane o kodzie „A21” (pręty typu C lub U). Obecnie ramiona prętów C lub U mogą mieć różne długości.
4) Rozszerzono polecenie RPW rysujące dowolny pręt widokowy. Dodano opcję wprowadzenia otuliny podczas definiowania odcinków rysowanego pręta.
5) Dodano nowe polecenie SP przesuwające wybrane pręty przekrojowe do pręta widokowego lub dowolnej linii, polilinii lub wirtualnego odcinka zdefiniowanego przez 2 punkty.
6) Poprawiono zaokrąglanie wymiarów wyciągniętych prętów do 5 i 10 mm – dla opisywania prętów wymiarami ukrytymi.
7) Dodano nowe polecenie RYS2PR rysujące pręty przekrojowe puste.

MBASE i IFO
1) W poleceniu IPL do przypisania fieldów z polem powierzchni dodano opcję P jak Parametry, gdzie można podać dokładność liczenia pól powierzchni.
2) W poleceniu TXT służącego do zmiany obiektów tekstowych dodano opcję skalowania obiektów tekstowych i atrybutów w blokach. Skalowanie odbywa się względem punktu wstawienia tekstów i/lub atrybutów.

MCAD – aktualizacja 5.42

MŻELBET
1) Poprawiono w zestawieniach stali błąd polegający na niewłaściwym liczeniu sztuk zapisanych w blokach opisowych dla złożonego zapisu liczby sztuk typu: „2×4.5”

MBASE
1) W poleceniu WR dodano opcję marginesu na wpięcie dla bloków dynamicznych oraz zmieniono blok ramki z blokiem dynamicznym. Obecnie wstawia się domyślnie ramka z blokiem o nazwie „MCADramka_v6”, która posiada dodatkowo możliwość indywidualnej zmiany marginesu do wpięcia. Poprzednia ramka nie miała możliwości zmiany marginesu do wpięcia.

MPLOT
1) Rozszerzono funkcjonalność MPLOT o nową ramkę dynamiczną „MCADramka_v6”

MCAD – aktualizacja 5.40

MBASE
1) Dodano nową funkcjonalność do polecenia TXT. Obecnie można globalnie do wybranych tekstów i/lub dowolnych atrybutów w blokach dodawać dowolne przedrostki i przyrostki.
2) Rozszerzono polecenie WY1 o możliwość dodawania przyrostków i przedrostków do podpisywanych wymiarów.
3) Naprawiono polecenie FOB, pokazujące obiekty wchodzące w skład fielda (pola). Poprzednio jak field zawierał błędne dane (tzw. krzaki – ###) to nie było żadnej reakcji programu. Obecnie wywołany jest komunikat o błędzie w polu i pokazane są poprawne obiekty tworzące ten field (pole).

MŻELBET
1) Zmieniono tryb rysowania strzemion okrągłych. Obecnie strzemiona okrągłe rysowane są polilinią zintegrowaną z hakami – jak pozostałe pręty MCADa. Strzemiona rysuje się poleceniem STRZ

Od wersji 5.40 MCAD ŻELBET został rozszerzony o obsługę prętów kodowanych zgodnie z Eurokodem.
2) Wprowadzono nowe polecenia dla prętów kodowanych:
WORK – opisy prętów kodowanych na rzutach i widokach z kładami prętów oraz zasięgiem ich występowania (rozszerzona funkcjonalność wcześniejszego polecenia WOR).
WOPKOD – opisy standardowych prętów kodowanych (rozszerzona funkcjonalność wcześniejszego polecenia WOP).
ZESTPK – zestawiawienia prętów kodowanych z kolumnami z kształtami prętów i blokiem z wymiarami kodowymi wg Eurokodu.
WPK – Rysowanie pręta kodowanego w widoku przez kliknięcie kładu pręta z rzutu lub bloku opisowego pręta kodowanego.

MSTAL
1) Poprawiono rysowanie śrub w widokach poleceniem SRW.

MPLOT
1) Dostosowano MPLOT do środowiska GstarCADa 2016 i 2017.

MCAD – aktualizacja 5.39

Od wersji 5.39 MCAD został przystosowany do pracy w GstarCAD od wersji 2016.

MBASE
1) Poprawiono polecenie ZNB zmieniające bloki w rysunku dwg na unikatowe. Obecnie program nie zmienia nazw systemowych bloków MCADa i można wybierać bloki do zmiany nazwy oknem wyboru.
2) Wprowadzono w poleceniu WYB możliwość wyboru bloków dynamicznych. We wcześniejszych wersjach programu bloki dynamiczne były ignorowane przez program.
3) W poleceniu WBL służącego do szybkiego wyboru bloków wprowadzono możliwość wyboru bloków dynamicznych.
4) Zmieniono funkcje wyłączania osnapu we wszystkich poleceniach MCADa. Obecnie domyślnie nie jest przełączany osnap na domyślny MCADa a pozostaje taki jaki ma zdefiniowany Użytkownik. Aby zmienić domyślne ustawienia osnapu MCADa należy wyedytować plik MCAD.ini izmienić wpis w etykiecie [OsnapOnOff]

MŻELBET
1) Zmieniono w poleceniu WOR obiekt wskazujący zasięg prętów na rzutach z polilinii na obiekt typu wymiar.
2) Dodano nowe polecenia: A2x, A3x i A4x dopisujące przedrostki 2x, 3x i 4x do liczby sztuk elementów. Ma to ułatwić modyfikację bloków opisowych prętów żelbetowych np. na kładach ścian, gdzie pręty w widoku liczone powinny być podwójnie.
3) Poprawiono generowanie opisów prętów z metra w poleceniu WOPL dla własnych schematów opisów (definiowanych indywidualnie przez Użytkownika).

MABCin
1) Poprawiono funkcję czytania grubości z punktu informacyjnego w poleceniu MGRUB. Poprzednio dane zapisane do punktu nie były czytane.
2) Poprawiono polecenie POS służące do podziału wybranego obszaru siatki na połowę.

MCAD – aktualizacja 5.38

MŻELBET
1) Rozszerzono polecenie ZOT rysujące zbrojenie wokół otworów. Obecnie można rysować zbrojenie na pojedynczej krawędzi otworu jak i wokół całego otworu prostokątnego. Można również wprowadzić większą liczbę prętów równoległych do krawędzi otworu.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie SPT – Standardowe Położenie Tekstów wymiarowych dla obiektów typu wymiar.

MCAD – aktualizacja 5.37

MPLOT
1) Dodano poprawkę przy generacji plików PDF, DWG i PLT, która generuje pliki bez polskich znaków w nazwach. Po dodaniu opcji tematu rysunku w nazwie plików generowały się wcześniej pliki z polskimi znakami w nazwach. Niektóre serwery FTP źle radzą sobie z takimi plikami. Od wersji 5.37 MPLOT generuje pliki bez polskich znaków w nazwach.

MBASE
1) Rozszerzono polecenie ZNB zmieniające nazwy bloków w rysunku na nazwy unikatowe MCADa. Teraz można zmieniać nazwy wybranych bloków lub wszystkich bloków na rysunku na unikatowe nazwy bloków MCADa.
2) Dodano polecenie USUNPOLSKIEZNAKI, które usuwa polskie znaki z nazw wszystkich plików we wskazanym folderze.
3) Poprawiono polecenie TXO, służące do ustawienia takiego kąta dla obiektu tekstowego jak wskazana linia. Obecnie program odczytuje wskazany kąt zarówno z obiektu typu linia jak i polilinia. Można również podać 2 punkty definiujące kąt obrotu tekstu. Obecnie za pomocą polecenia TXO można ustawiać kąt dla obiektów typu TEXT, MTEXT oraz bloków (także bloków z atrybutami). Teraz łatwo można ustawić kąt obrotu opisów elementów żelbetowych i stalowych do dowolnego obiektu liniowego lub do dowolnie zdefiniowanych 2 punktów.
4) Rozszerzono polecenie TXT, służące do zmiany cech obiektów tekstowych. Obecnie można zmieniać dowolne cechy tekstu zarówno dla obiektów tekstowych jak i atrybutów w blokach. Poprawiono także moduł podmiany tekstu. Obecnie gdy w okienku „Łańcuch stary” będzie puste to program podmieni wszystkie teksty na nowe z okienka „Łańcuch nowy”
5) Dodano nowe polecenia:
CLC, CLC1 – zmiana typu linii wybranych warstw na ciągłą (CLC1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
CLP, CLP1 – zmiana typu linii wybranych warstw na przerywaną średnią (CLP1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
CLPM, CLPM1 – zmiana typu linii wybranych warstw na przerywaną małą (CLPM1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
CLO, CLO1 – zmiana typu linii wybranych warstw na osiową (CLO1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
6) Dodano nowe nowy styl wymiarowania MCADa z kreską i stylem tekstu Arial. Aktualne style wymiarowy MCADa definiuje się poleceniem WYM lub bezpośrednio z paska zadań lub menu górnego.
7) Dodano nowe polecenie WWP – wstawianie węzła do polilinii.
8) Poprawiono polecenie OBC wycinające linie i wstawiające symbol wycięcia liniami przerywanymi. Obecnie program działa nie tylko na liniach ale też na poliliniach, łukach, okręgach i innych obiektach 2D podlegających cięciu.

MABCin
1) Poprawiono moduł eksportu danych z modelem do programu ABC. W nowej wersji ABC niektóre elementy były źle interpretowane. Źle eksportowały się elementy, które rysowane były bez opcji zamknięcia polilinii, gdzie pierwszy i ostatni punkt elementu był tym samym węzłem.

MCAD – aktualizacja 5.36

MPLOT
1) Dodano opcję wskazania do definiowania nazw plików tematu rysunku. Obecnie zamiast tylko numeru rysunku i rewizji można również dodać kolejny człon: temat rysunku.
Schemat nazwy plików w MPLOT wygląda obecnie tak:
Przedrostek_NumerRewizja_TematRysunku_FormatkaRysunkowa.typ
Przykładowa generowana nazwa plików wygląda teraz następująco:
HalaNr5_K102B_Rzut fundamentów_297×510.pdf lub
Pawilon4_K115A_Schemat konstrukcji dachu_297×510.pdf
Oczywiście tak jak poprzednio istnieje możliwość wyłączenia definiowana rewizji i tematu rysunku z definicji nazw plików.
2) Poprawiono moduł w MPLOT do generowania plików z definicją w tekstach. poprzednio były problemy z rozróżnianiem skali rysunków.

MŻELBET
1) W tabeli zestawień stali gdy w zestawieniu występuje tylko jeden rodzaj stali i jedna kolumna z długością prętów zmieniono nagłówek tabeli na „DŁUGOŚĆ [m]”, żeby napis nie wchodził na sąsiednie kolumny. Dla minimum 2 rodzajów stali nagłówek obecnie ustawiono na „DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]”.
2) Dodano nowe polecenie ZOT – wstawianie zbrojenia krawędzi otworów na rzucie.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie DLP zliczające sumaryczną długość wybranych linii i polilinii. Tak jak było wcześniej i jest nadal, istnieje polecenie DLL zliczające długość sumaryczną wybranych linii (samych linii z pominięciem polilinii).
2) Dodano nowe polecenie ZNB zmieniające nazwy wszystkich bloków w rysunku na nazwy unikatowe MCADa. Polecenie to ma służyć w pomocy przy wyeliminowaniu błędów dublowania nazw bloków przy wklejaniu grafiki z różnych rysunków do jednego wspólnego rysunku AutoCADa. Takie błędy często się zdarzają np. przy wklejaniu podkładów architektonicznych generowanych z programu Archicad. Często ściany mają te same nazwy i na różnych kondygnacjach mają zmienioną geometrię po wklejeniu ich na jeden wspólny rysunek AutoCADa.

MCAD – aktualizacja 5.35

MŻELBET
1) W poleceniu WOR, przy opisywaniu prętów na rzucie w momencie definiowania punktów linii opisowej zasięg zbrojenia dodano opcję wskazania istniejącego opisu zasięgu zbrojenia. Ma to umożliwić wielokrotne opisywanie prętów na jednym wspólnym odnośniku zasięgu zbrojenia (np przy naprzemiennym rozmieszczeniu prętów na wspólnym zasięgu zbrojenia).
2) W zestawieniach stali dla żelbetu dodano opcję generowania tabeli zestawieniowej w języku norweskim. Opcję języka tabeli ustawia się poleceniem ZELBPAR.

MBASE
1) Naniesiono poprawkę w poleceniu wymiarowania CWN. Poprzednio nie ustawiał się prawidłowo styl wymiarowana MCADa. Obecnie styl ten ustawia się już prawidłowo.

MENU
1) Naprawiono problem zawieszania się programu w AutoCAD 2017 po wyborze polecenia MCAD służącego do wczytywania menu MCADa.
Obecnie w wersjach AutoCADa 2016 i 2017 czasami występuje problem nie zapamiętywania układu menu MCADa po ponownym uruchomieniu AutoCADa. Aby problem ten zlikwidować proszę zajrzeć do zakładki FAQ do pytania 27 lub kliknąć w ten link i przejść do pytania 27.

MCAD – aktualizacja 5.34

IFO
1) Poprawiono błąd w oknach programów IFO i ITO powodujący zawieszanie programów po wcześniejszym usunięciu obiektu stanowiącego formułę dla IFO i ITO.

MŻELBET
1) Poprawiono błąd przy rysowaniu strzemion w poleceniu STRZ wyłączający tryby lokalizacji (osnap) obiektów.

MCAD – aktualizacja 5.32

MSTAL
1) Do polecenia AA porządkującego atrybuty w opisach elementów stalowych i żelbetowych przypisano również porządkowanie opisów śrub. Obecnie po zmianie wartości atrybutów w opisach śrub, kiedy atrybuty nachodzą na siebie lub są zbyt oddalone od siebie można wywołać polecenie AA i atrybuty zostaną automatycznie uporządkowane.
2) W opisach śrub poleceniem OPSR dodano w oknie dialogowym opcję umieszczania atrybutu z normą śruby jako atrybut niewidoczny.
3) Zmieniono sposób generowania bloków otworów owalnych poleceniem OTOW. Obecnie geometria obrysu otworu owalnego w bloku generowana jest z cechami Jakblok (Byblock) i znajduje się na warstwie 0. Otwór w bloku owalnym obecnie przejmuje cechy warstwy na której się znajduje a także można bezpośrednio nadać kolor obrysu otworu niezależny od koloru warstwy, na której znajduje się blok.
4) Poprawiono błędy obsługi programu SSD obliczającego i rysującego połączenia doczołowe.

MŻELBET
1) Zmieniono blok pręta przekrojowego. Obecnie elementy bloku pręta przekrojowego generowane są z cechami Jakblok (Byblock) i można im bezpośrednio nadać kolor niezależny od koloru warstwy, na której znajduje się blok pręta.
2) Poprawiono procedurę rysowania metki opisowej przy rysowaniu wieńców poleceniem WIEN.

MCAD – aktualizacja 5.31

MŻELBET
1) W tabeli zestawień stali polecenia ZEST dodano opcję dwóch naddatków: na zakłady prętów i na pręty dodatkowe i montażowe. Obecnie jak użytkownik nie będzie chciał zestawiać stali z naddatkami to przy pytaniu o wartość procentową naddatków należy wpisać wartość 0 (zero – domyślnie).
2) Poprawiono obsługę zmiennej „osmode” przy rysowaniu prętów widokowych. Obecnie przy rysowaniu prętów nie jest wyłączany osnap zdefiniowany wcześniej przez użytkownika.

MSTAL
1) Dodano nowe polecenie OTOW – rysowanie otworów owalnych.
2) Poprawiono obsługę błędów.
3) Poprawiono polecenie WALCPRZ rysujące przekrój na liniach widokowych elementu walcowanego. Wcześniej program gubił uktualny układ współrzędnych.
4) W poleceniu zestawień stali ZESTST poprawiono błąd pojawiania się komunikatu o zdublowanych elementach zestawieniowych dla kilku identycznych opisów zestawieniowych. Poprzednio program błędnie pokazywał, że są zdublowane numery elementów dla kilku elementów opisanych identycznie (z tym samym typem przekroju, długością, gatunkiem stali, nazwą pozycji i tym samym numerze elementu).
5) Rozszerzono polecenie OPSR opisujące śruby o dodatkowe elementy opisowe. Obecnie można wpisywać liczbę podkładek i nakrętek oraz numer normy dla śrub. Zmieniono układ i liczbę atrybutów w bloku opisowym śruby.
6) Dodano nowe polecenie ZSR generujące na rysunku zestawienie śrub.
Parametry tabeli ustawia się wpisując opcję P podczas wprowadzania punktu wstawienia tabeli lub niezależnym poleceniem ZSRP.
Uwaga.
Zestawiając wcześniej wygenerowane opisy śrub MCADa, numery norm są dopisywane do zestawień automatycznie oraz liczba podkładek przyjmowana jest jako 2 szt a jako liczba nakrętek przyjmowana jest 1 szt.

MCAD – aktualizacja 5.30

MSTAL
1) W poleceniu SSD liczącym i rysującym styki doczołowe poprawiono moduł obliczeniowy oraz generowanie notatek obliczeniowych. Dodano informacje o algorytmie liczenia spoin oraz o wykluczeniu momentów zginających w stykach przegubowych.
Dla polecenia SSD umieszczono plik z instrukcją obsługi programu: „MCAD – SSD – rysowanie i obliczanie polaczen doczolowych.pdf”. Plik ten znajduje się w katalogu: c:\mcad\instrukcje i licencja.
Instrukcję programu można obecnie również wywołać z głównego okna SSD wybierając przycisk „Instrukcja PDF”.

MŻELBET
1) W zestawieniach stali poprawiono moduł liczący pręty. Obecnie program sprawdza poprawność danych zapisanych w atrybutach z liczbą sztuk.

Moduł narzędziowy
1) Znowelizowano moduł obsługi licencji MCADa.

Pliki menu
1) Dodano plik ACAD2014_classic.cuix do katalogu c:\mcad\menu. W pliku tym są ustawienia standardowej przestrzeni roboczej dla AutoCADa 2015 i 2016 z klasycznym układem obszaru roboczego – AutoCAD wersja standardowa (ang. AutoCAD Classic ) – bez wstążek.
Z pliku tego można skopiować standardową przestrzeń roboczą za pomocą polecenie _CUI w zakładce: Przenoszenie (ang. Transfer), pozycja na drzewie: Obszary robocze (ang. Workspaces).

MCAD – aktualizacja 5.27

MSTAL
1) W poleceniu SSD liczącym i rysującym styki doczołowe poprawiono moduł obliczeniowy oraz generowanie notatek obliczeniowych. W oknie obliczeń styków dodano przycisk z informacją w PDF o algorytmie obliczeń styków wykonywanych przez program SSD.

MCAD – aktualizacja 5.26

MSTAL
1) W poleceniu WDLG przy definiowaniu profili stalowych wprowadzono możliwość definiowania indywidualnych blachownic z pasami: dolnym i górnym o różnej szerokości i grubości
2) W poleceniu WDLG dla przekrojów dwuteowych wprowadzono wyświetlanie informacji w oknie dialogowym o nośnościach maksymalnych profilu: Mmax Dolne, Mmax Górne, Vmax i Nmax. Nośności te są zależne od parametrów geometrycznych wybranego profilu oraz wytrzymałości wybranego rodzaju stali.
3) W poleceniu SSD przy obliczeniach styków doczołowych poprawiono moduł obliczeniowy i wprowadzono generowanie notatki z obliczeń.
4) Poprawiono zliczanie masy jednostkowej i powierzchni malowania dla prętów przy zestawieniach stali w module stalowym.

MŻELBET
1) Usunięto błędy przy generowaniu prętów przy zmiennej TRIMMODE=0.

Moduł systemowy
1) Usunięto problem przy prawidłowym odczytywaniu zdefiniowanego folderu roboczego MCADa. Poprzednio konieczne było, żeby ścieżka robocza z folderem MCADa zapisana była na ostatnim miejscu w ścieżkach roboczych programu CAD. Obecnie nie jest to konieczne.

MCAD – aktualizacja 5.25

MSTAL
1) Poprawiono obsługę błędów przy zestawieniach stali.
2) Wprowadzono moduł obliczeniowy w poleceniu SSD do obliczania i rysowania styków doczołowych dwuteowych.
3) Rozszerzono polecenie SSD o bieżące sprawdzanie poprawnych warunków geometrycznych styków doczołowych.

MBASE
1) Dodano w poleceniach skalowania i odbić kot wysokościowych: SKOT i LKOT oraz AIK obsługę kot dynamicznych z BIK
2) Poprawiono obsługę zmiennej środowiskowej „measurement” w poleceniach kreskowania: MHW, MH, MHE. W przypadku, gdy zmienna ta miała wartość 0 program nie kreskował kreskowaniami zdefiniowanymi w MCAD.
3) Dodano w menu dodatkowe skale pomocnicze: 1:40 i 1:80.

KREATOR ZESTAWIEŃ
1) Poprawiono błędnie opisywaną literę „Ń” w zestawieniach typowych Kreatora Zestawień.

MCAD – aktualizacja 5.24

MBASE
1) Dodano opcję wstawiania znaku „+” dla rzędnych dodatnich przy wstawianiu i aktualizacji rzędnych kot wysokościowych dla poleceń: EK i AEK. Obecnie w pliku mcad.ini przy etykiecie [Koty +] można zmienić domyślne ustawienie. Należy wpisać 1 w przypadku gdy chcemy, żeby dla rzędnych dodatnich wstawiał się znak „+” lub można wpisać 0, gdy chcemy znak „+” pominąć. Aby przestawić na bieżąco wstawianie znaku „+” można wywołać polecenie KOT+ lub przestawić opcję w okienku dialogowym ustawienia kot: opcja P przy wstawianiu kot poleceniem EK lub można wywołać polecenie UKOT.
2) Dodano polecenie KOT+, które kolejno przestawia środowisko MCADa w aktualnym rysunku. Ustawia się kolejno:
– Wstawianie znaku „+” przy kotach z rzędnymi dodatnimi i
– Nie wstawianie znaku „+” dla rzędnych dodatnich kot wysokościowych
3) Naprawiono błędne wpisy w menu MCADa powodujące zawieszanie AutoCADa przy niektórych poleceniach wymiarowania wywoływanych z paska narzędzi.
4) Naprawiono polecenie PW służące do podkreślania wymiarów. Program wcześniej nieprawidłowo przyjmował dane w przypadku wprowadzania danych w sposób dynamiczny a nie w linii poleceń.
5) Naprawiono numerator elementów poleceniem NUM. Wcześniej program niepoprawnie numerował elementy z ujemnymi współrzędnymi punktów wstawienia.
6) Naprawiono polecenie SOB2 rysujące odnośnik dwustronny. Wcześniej program nieprawidłowo umieszczał teksty opisowe przy linii odnośnika w lokalnym układzie współrzędnych.
7) Dodano nowe polecenie GW0 – ustawianie grubości warstwy na 0 (usuwanie grubości). Jest to uzupełnienie pozostałych poleceń z poprzedniej aktualizacji MCADa: GW1, GW2 … GW10
8) Poprawiono polecenie AEK aktualizujące koty wysokościowe. Wcześniejsza wersja niepoprawnie aktualizowała koty dynamiczne z BIK.
9) Poprawiono polecenie AWR aktualizujące metki ramek rysunkowych
10) Poprawiono polecenie PDW wstawiające nowy punkt węzłowy na wskazanej polilinii.

MPLOT
1) Poprawiono moduł wyboru ramek rysunkowych do generowania PDF, PLT i DWG.

MSTAL
1) Poprawiono drobne błędy w poleceniu SSD rysującym połączenia doczołowe belek dwuteowych.

MCAD – aktualizacja 5.23

MBASE
1) Zmieniono polecenie MHE służące do kreskowania wielu wybranych obiektów. Obecnie każdy z wybranych wspólnie obiektów ma swoje własne niezależne kreskowanie. Poprzednio program kreskował wszystkie wybrane obiekty jednym wspólnym

2) Wprowadzono nowe polecenie do ustawienia grubości wybranych (wskazanych warstw).
Po wybraniu jednego z poniższych poleceń program ustawi odpowiednią grubość wskazanych warstw oraz przestawi zmienną globalną LWDISPLAY na wartość 1, czyli wyświetlane będą grubości obiektów na ekranie.
Program przestawia również zmienną LWUNITS na 1, czyli grubości linii będą podawane w mm.
GW1 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.1 mm
GW2 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.2 mm
GW3 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.3 mm
GW4 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.4 mm
GW5 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.5 mm
GW6 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.6 mm
GW7 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.7 mm
GW8 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.8 mm
GW9 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.9 mm
GW10 – ustawia grubość wskazanych warstw na 1.0 mm
Uwaga. Aby wyłączyć wyświetlanie grubości linii na ekranie należy wpisać polecenie „_LWDISPLAY” i podać wartość 0 (zero)

3) Poprawiono obsługę parametrów domyślnych dla tekstów MCADa. Poprzednio program niewłaściwie interpretował dane z pliku mcad.ini . Obecnie wystarczy zmienić domyślne wartości w pliku mcad.ini w zakładce [Style] aby program przyjął odpowiednie wartości tekstów jako domyślne.

MSTAL
1) Zaktualizowano polecenie SSD, służące do obliczania i rysowania styków doczołowych. Brak jeszcze skończonego modułu na obliczanie styków. Na dzień dzisiejszy rysowana jest geometria styków oraz sprawdzane są warunki poprawności geometrycznej elementów styku.

MCAD – aktualizacja 5.22

MSTAL
1) Poprawiono rysowanie dokładne śrub w widoku poleceniem SRW. Teraz odpowiednie składniki śruby rysowane są jako bloki.
2) Rozszerzono możliwości rysowania styków doczołowych poleceniem SSD.  Dodano rysowanie styków z boku i z góry. Dodano moduł sprawdzania warunków geometrycznych styku
3) Poprawiono dane przekrojów stalowych w pliku walc1.dat
4) Poprawiono dane śrub i nakrętek oraz dodano dane wymiarowe kluczy nasadowych na śruby do pliku mcad.ini

MPLOT
1) Poprawiono nazewnictwo plików generowanych przez MPLOT. Obecnie program oddziela w nazwach plików numer rysunku od rewizji znakiem myślnika (minusa) „-„.
Schemat nazwy plików wygląda obecnie tak:
Przedrostek_NumerRewizja_FormatkaRysunkowa.rozszerzenie
Przykładowa generowana nazwa plików wygląda teraz następująco:
HalaNr5_K102B_297×510.pdf
HalaNr5_K102-B_297x510.pdf

MCAD – aktualizacja 5.21

MBASE
1) Poprawiono polecenie TWB do tworzenia własnych warstw w standardzie MCADa. Teraz w nazwach warstw rozróżniane są duże i małe litery.
2) Poprawiono wstawianie w MCAD bloków z atrybutami. Wcześniej były problemy z kontrolą zmiennej „ATTDIA” i „ATTREQ”.
3) Zmieniono pasek narzędzi ze skalami i jednostkami MCADa. Dodano przyciski z typowymi skalami 1:1, 1:2, 1:75 oraz na końcu przycisk wyciągnięcia paska narzędzi.
4) Dodano do polecenia WY1 opcję kasowania wpisanego indywidualnie tekstu wymiarowego. Teraz wybierając opcję S – program usuwa podpisane wymiary przywraca oryginalne teksty wymiarowe wybranym obiektom wymiarowym.
5) Zmieniono kolorystykę kilku podstawowych warstw MCADa na ciemniejszą, żeby elementy opisowe wyróżniały się na tle fieldów (obiektów generowanych w IFO). Zmiany te wpisano do pliku mcad.ini

MPLOT
1) Uzupełniono instalator i plik aktualizacyjny MCADa o brakujący plik z ustawieniami druku do PDF.
2) Poprawiono procedury sprawdzające wielkości formatek dla wydruków w PDF. Wcześniej bywały w ZWCAD problemy z właściwą interpretacją długości formatek rysunkowych w PDF.
3) Podmieniono plik z obsługą wydruków do PDF w ZWCAD.

MSTAL
1) Poprawiono wstawianie przekrojów stalowych jako bloki. Obecnie w domyślnych nazwach bloków dodawana jest jednostka MCADa. Ma to uchronić użytkownika przed przypadkową redefinicją nazw bloków przekrojów stalowych wstawianych w różnych jednostkach rysunkowych.
2) Dodano 2 nowe polecenia służące do analizy numeracji elementów stalowych:
DUB – sprawdzenie numeracji elementów bez analizy numerów pozycji (numery będą analizowane w ramach wyboru obiektów z pominięciem nazwy pozycji)
DUBP – sprawdzenie numeracji elementów w ramach pozycji (numery będą osobno analizowane dla każdej z pozycji np. osobne numery dla słupa i dla belki)
3) Dodano w zestawieniach stali sprawdzenie czy w tabeli zestawieniowej nie występują elementy ze zdublowanymi numerami oraz czy nie występują elementy z zerową masą i długością.
4) Dodano wersję beta styków doczołowych – polecenie SSD. Polecenie to służy do rysowania i analizy obliczeniowej styków doczołowych. Zawiera skatalogowane typowe połączenia wg niemieckich wytycznych DSTV/DASt dla profili dwuteowych typu: HEA, HEB i IPE. Wersja beta nie zawiera jeszcze modułu obliczeniowego i generatora rysunków w widokach górnym i bocznym.

MCAD – aktualizacja 5.20

MŻELBET
1) Poprawiono zestawienia stali, polecenie ZEST.
W przypadku, gdy zestawia się pręty, których liczba sztuk wynosi zero przy zestawianiu stali wprowadzono monit informujący, że w tabeli występują pozycje, których liczba sztuk wynosi 0 (zero).

MBASE
1) Poprawiono polecenie DF służące do indywidualnego dopasowania tekstu wymiarowego.
2) Poprawiono polecenie WY1 służące do podpisywania wymiarów. Obecnie program usuwa stare podpisy wymiarów i wstawia nowe podpisy. Poprzednio jak wybrane były wymiary już podpisane to program je ignorował i nie podpisywał na nowo.
3) Poprawiono polecenie ZMBLK – poprzednio zdarzały się błędy po wyborze bloków do podmiany.

Kreator Zestawień
1) Poprawiono funkcjonalność Kreatora Zestawień (polecenie KRZ). W zarządzaniu danymi przy odczytywaniu danych zapisanych wcześniej do pliku program dopisuje nowe dane na końcu listy dostępnych typowych zestawień Kreatora. Wcześniej po odczycie danych program kasował stare dane i zastępował je tylko nowymi odczytanymi z pliku.

MPLOT
1) Poprawianie obracanie rysunków poziomych w formacie A4.
2) Poprawiono procedurę obracania formatek rysunkowych podczas wydruków do PDF. Czasami formatki nie były prawidłowo obracane.

MCAD – aktualizacja 5.19

UWAGA.
Poprawka 5.19 wymaga wczytania nowego menu MCADa. Aby wczytać nowe menu MCADa należy wpisać polecenie MCAD

MBASE
– Dodano nowe polecenia:
SKOT – skalowanie kot wysokościowych wyborem. Skalowanie odbywa się względem punktów wstawienia poszczególnych kot.
LKOT – lustrzane odbicie kot wysokościowych wyborem. Odbijanie kot również odbywa się względem punktów wstawienia poszczególnych kot.
– Zoptymalizowano usuwanie fieldów (obiektów IFO) wyborem za pomocą polecenia I00. Obecnie procedura wykonuje usuwanie fieldów znacznie szybciej niż poprzednio.

MPLOT
Przyspieszono generowanie wydruków przy wyborze opcji usuwania fieldów (obiektów IFO) dla poszczególnych rysunków.

MCAD – aktualizacja 5.18

MPLOT
– Zmieniono wybieranie folderów w oknie MPLOT. Obecnie można bez problemów generować pliki w lokalizacjach sieciowych. Możliwe jest również ręczne wpisywanie katalogu, w którym będą generowane pliki MPLOTa.
– Dodano 2 opcje przy generowaniu plików DWG, PLT i PDF.
Pierwszą z opcji jest ustawienie przed wydrukiem aktualizacji etykiet ramek rysunkowych MCADa. W etykietach ramek zapisana zostanie aktualna data i godzina oraz nazwa pliku źródłowego DWG, z którego generowane są pliki MPLOTa.
Drugą opcją jest usuwanie powiązań IFO (usunięcie fieldów) z wszystkich obiektów tekstowych i atrybutów w generowanych rysunkach. Ma to zapobiec utracie danych źródłowych w obiektach IFO. W przypadku utraty powiązań z obiektami źródłowymi w wygenerowanych plikach DWG pojawiały się znaki ### zamiast wartości wyliczonych formuł IFO.

MŻELBET
– Uzupełniono polecenie WIEN rysujące wieńce o dwa kolejne rodzaje wieńców.

MBASE
– Poprawiono polecenie WPN i WPW włączające i wyłączające warstwy pomocnicze MCADa. Poprzednio był problem z wyłączaniem warstw w przypadku, gdy warstwa pomocnicza była warstwą aktualną.
– Uzupełniono polecenie I00, służące do usuwania powiązań IFO (fieldów) z obiektów tekstowych globalnie (wyborem). Obecnie przy pytaniu o wskazanie definicji atrybutu do usuwania powiązań IFO można wybrać opcję [ENTER] lub nic nie wskazywać, żeby program usunął fieldy z wszystkich atrybutów w blokach.

MCAD – aktualizacja 5.17

MŻELBET
1) Poprawiono zestawienia stali polecenie ZEST. Wcześniej pojawiały się błędy w oznaczeniach w opisach prętów zliczanych z metra.
2) Poprawiono polecenie SKP skalujące pręty przekrojowe. Teraz zapisują się nowe średnice do danych dodatkowych (informacyjnych) modyfikowanych prętów.
3) Wprowadzono nowe polecenie WIEN rysująca wieńce jako pozycje zliczane z metra. Polecenie to będzie sukcesywnie rozbudowywane i będą dodawane nowe przekroje wieńcowe.

MCAD – aktualizacja 5.16

MŻELBET
1) Poprawiono polecenie KWOP kopiujące styl opisu prętów żelbetowych. Wcześniej nie było ustawione cofanie i nie było obsługi błędów.
2) Dodano nowe polecenie SWOP, które umożliwia kopiowanie styli między opisami elementów do zestawień. Należy najpierw kliknąć na opis, którego styl chcemy skopiować a następnie wybrać obiekty opisowe do zmiany stylu na wcześniej kliknięty.
3) Zmodyfikowano i rozszerzono możliwości rysowania strzemion poleceniem STRZ. Obecnie można rysować strzemiona definiując również 2 punkty przekroju oraz otuliny.

MCAD – aktualizacja 5.15

MBASE
1) Dodano nowe polecenie IOO – globalna zamiana obiektów z polami (fieldami) na zwykłe obiekty tekstowe.
2) Zmodyfikowano polecenie ZMBLK. Dodano opcję wskazania bloku do odczytania jego nazwy.
3) Poprawiono polecenie WYB. Poprzednio czasami występowały błędy przy wyborze atrybutów w blokach.

MŻELBET
1) Poprawiono generowanie tabeli zestawieniowej w poleceniu ZEST. Obecnie program informuje o elementach zestawieniowych z pustą nazwą pozycji, które nie będą brane do zestawień oraz nie generuje tabeli jak nie ma jakiejkolwiek pozycji w elementach opisowych do zestawień. Tabela obecnie rysowana jest teraz również w lokalnych i obróconych układach współrzędnych. Dodano także informację w tabeli zestawieniowej o elementach zliczanych i zamawianych z metra. Jeśli numer elementu w opisach do zestawień posiada literkę „h” lub przedrostkiem długości jest „Lca” to program wstawia w tabelę uwagi o konieczności dostarczania wyróżnionych prętów w długościach handlowych. (Lca – długość prętów z metra). Pod tabelą wstawia się również stosowna informacja o długościach handlowych oraz informacja o tym, że pręty MCADa wymiarowane są w osiach.
2) Poprawiono polecenie WYK. Obecnie opisy dolne i górne wstawiane są symetrycznie względem osi opisu.
3) Zmodyfikowano menu i pasek narzędzi modułu Żelbetowego.
4) Dodano nowe polecenia dla opisów prętów liczonych z metra (wieńce, ławy itp.):
WYKL – wstawianie metki dla opisu pozycji długości z metra.
WOPL – wstawianie opisu prętów do zestawień dla pozycji liczonych z metra.
ELM – automatyczne przypisanie łącznej długości prętów podłużnych i liczby sztuk prętów poprzecznych dla pozycji liczonych z metra.

MCAD – aktualizacja 5.14

W module MŻELBET poprawiono edycję i opisywanie prętów uzwojonych.
W module MŻELBET przy rysowaniu słupów prostokątnych w przekroju dodano opcję generowania strzemion prostokątnych zamkniętych.
W module MŻELBET przy rysowaniu słupów prostokątnych w przekroju poprawiono błędne rysowanie strzemion przy wyborze otuliny prętów do boku strzemion.
W module MŻELBET poprawiono opcję wyciągania i opisywania strzemion okrągłych.
W module MŻELBET dodano nowe polecenie SKP umożliwiające przeskalowanie prętów przekrojowych.
W module MBASE dodano opcję w pliku mcad.ini na tworzenie własnych przedrostków dla tworzenia warstw dla polecenia TWB.
W module MBASE poprawiono blok dynamiczny ramki rysunkowej. Wcześniej ramka ta wstawiana była tylko w AutoCAD i ZWCAD w wersji z zapisem plików DWG w standardzie od wersji 2010.
W MPLOT poprawiono czytanie i zapisywanie plików ze standardowymi ustawieniami. Teraz domyślnie program próbuje odczytać i zapisać dane do plików z katalogu, w którym znajduje się edytowany plik DWG.
W module MSTAL powiększono dostępny zestaw profili z rur kwadratowych i prostokątnych.